Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122649
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Juodsnukytė, Jurgita
Title: Pozityvios patirties senatvėje konstravimas: subjektyvios laimės samprata
Other Title: Social construction of positive aging experience: the concept of subjective happiness
Extent: 78 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: patirties;senatvėje;laimės;samprata;aging;experience;subjective;happiness
Abstract: Susiduriama su tendencija, jog senatvė šiuo laikotarpiu konstruojama kaip problema, visa, kas yra trūkumai siejama su senatve, prasta sveikata, finansiniais rūpesčiais, silpnais socialiniais ryšiais - visa priskiriama vyresnio amžiaus žmonėms, tokiu būdu konstruojamas neigiamas senatvės diskursas. Šiuo tyrimu siekiama prisidėti prie socialinio darbo gerontologijoje žinių kūrimo bandant atskleisti pozityvios patirties senatvėje konstravimą. Tyrimo objektas – pozityvios patirties senatvėje konstravimo per subjektyvios laimės sampratą veiksniai. Tyrimo tikslas – atskleisti pozityvios patirties senatvėje konstravimo per subjektyvios laimės sampratą veiksnius. Tyrime iškelti tokie uždaviniai: 1) atskleisti, kaip senų ir pagyvenusių žmonių vidiniai asmenybės resursai sustiprina pozityvios patirties senatvėje konstravimą per subjektyvios laimės sampratą. 2) atskleisti, kaip senų ir pagyvenusių žmonių išoriniai aplinkos resursai sustiprina pozityvios patirties senatvėje konstravimą per subjektyvios laimės sampratą, ir kokie veiksniai tai stabdo. Tyrimo tikslui pasiekti atliktas kokybinis tyrimas. Tyrėja siekė atskleisti socialinių paslaugų sistemos dalyvių, senų ir pagyvenusių žmonių, subjektyvios laimės sampratą per pozityvios patirties senatvėje konstravimą. Tyrime vadovautasi prielaida, kad pozityvioji patirtis yra socialiai konstruojama ir socialinė realybė atskleidžiama sąveikaujant su tyrimo dalyviais. Tyrimo dalyviai – 5 socialinių paslaugų centro pagalbos namuose seniems ir pagyvenusiems žmonėms tarnybos klientės. Tyrimu atskleista, kad tyrimo dalyviai, žmonės turintys didelės gyvenimiškos patirties tiek neigiamą, tiek teigiamą pusę. Būtent nuo jų pačių priklauso ar tai bus naudojama pozityvios patirties senatvėje konstruktui, suvokiama, kaip subjektyvios laimės samprata, ar tyrimo dalyviai, t.y. seni ir pagyvenę žmonės priims iš aplinkos neigiamą senatvės diskurso konstravimą, tokiu būdu pasirinkdami priimti dabartinį laikotarpį kaip sunkų etapą. Remiantis tyrimo duomenimis, darbe pateikiamos rekomendacijos socialinių paslaugų organizatoriams, socialiniams darbuotojams, seniems ir pagyvenusiems žmonėms ir tyrėjams, galintiems plėtoti tyrimus šioje socialinio darbo srityje.
We meet the tendency that senility at this time is constructed as a problem, everything, is associated with deficiencies in senility, poor health, financial problems, weak social ties all attributed to the elderly, in this way a negative discourse is made about senility. This investigation aims to contribute to social work in gerontology knowledge creation in attempt to reveal the positive experience in senility. The object of the research - reveal the positive experience construction in senility through the concept of subjective happiness. The study raised the following challenges: 1) to reveal how the old and the elderly inner personal resources strengthen the positive experience at senility constructing through subjective concept of happiness. 2) to reveal how the old and the elderly outer environmental resources strengthen the positive experience at senility constructing through subjective concept of happiness and what are the factors stops that. To reach the objective of the study a qualitative research was made. The researcher sought to reveal the social services system members, the old and the elderly, subjective concept of happiness through the positive experience at senility construction. The study followed the assumption that positive experience is socially constructed and the social reality is revealed through the interaction with the study participants. The study participants - 5 clients of the social service centre support at home for elderly. The investigation revealed that the study participants are people with significant life experience both - negative and positive sides. It depends on their own or that will be used to construct a positive experience in senility, perceived as a concept of happiness, whether the study participants, that is the old and the elderly will take from the social environment the negative construction of discourse in senility thus choosing to adopt the current period as a difficult stage. According to the study data, recommendations are given to social services agents, social workers, researchers, and the old and the elderly , those who can develop research further in the field of social work .
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122649
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.