Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122643
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Abeciūnienė, Egidija
Title: Įgalinančios pagalbos poreikis ilgalaikiams bedarbiams spręsti savo nedarbo problemas
Other Title: Empowerment help requirement for long – term unemployed to solve their unemployment problems
Extent: 75 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: įgalinimas;ilgalaikiai bedarbiai;nedarbas;empowerment;long term unemployed;unemployment
Abstract: Dažniausia skurdo priežastis yra ilgai trunkantis nedarbas. Nedarbas – pagrindinė nepritekliaus priežastis. Nepritekliai ypač stipriai paliečia labiausiai socialiai pažeidžiamas grupes. Viena iš tokių grupių – ilgalaikiai bedarbiai, kurie matomi kaip asmenys su trūkumais ir tai užkerta kelią įžvelgti asmens gebėjimus, saviraiškos ir dalyvavimo galimybes. Šie žmonės mažiau pasitiki savimi, praranda savęs vertės jausmą, patiria nerimą, depresiją, beviltiškumą, nebenori ieškoti darbo ir susitaiko su esama padėtimi. Darbuotojai, dirbdami su ilgalaikiais bedarbiais pastebi, kad pagalbos poreikis jiems yra daug didesnis nei reglamentuoja socialinės paramos sistema. Specialisto pagalbos dažniausiai susilaukia tik tokie asmenys, kurių problemos yra įvardytos socialinę paramą reglamentuojančiuose teisės dokumentuose, ir jei klientas atitinka nurodytus kriterijus nedarbo išmokai, piniginei socialinei paramai gauti. Ilgalaikių bedarbių problemos dažnai yra kompleksinės ir svarbu žinoti, kokios socialinės pagalbos jiems reikia. Vienas iš tokių pagalbos būdų – įgalinimas, kurio tikslas skatinti žmogų imtis atsakomybės, sumažinti jo bejėgiškumą, padėti jam tapti labiau efektyviu. Šiame darbe siekta atskleisti įgalinančios pagalbos poreikį, ilgalaikiams bedarbiams. Tyrimo klausimai. Koks įgalinančios socialinio darbuotojo pagalbos poreikis, padedantis ilgalaikiams bedarbiams spręsti savo nedarbo problemas? Ar ilgalaikiams bedarbiams reikia įgalinančios socialinio darbuotojo pagalbos nedarbo atveju? Tyrimo tikslas - atskleisti įgalinančios pagalbos poreikį, ilgalaikiams bedarbiams sprendžiant savo nedarbo problemas. Tikslui pasiekti pasirinktas kiekybinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa. Apklausti 105 ilgalaikiai bedarbiai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad bedarbiams nedarbo atveju, reikalinga materialinė parama. Šalia materialinės paramos, vyrauja įgalinančios pagalbos poreikis, apimantis informacijos apie socialinę pagalbą teikimą, bendradarbiavimo kalbą, informacijos pateikimą klientui suprantama kalba ir žmonių stiprybių akcentavimą. Tyrimas patvirtino, analizuojamos literatūros teiginius, kad objektyvios nedarbo priežastys - laisvų darbo vietų trūkumas, maži atlyginimai, didelės socialinės garantijos ir subjektyvios nedarbo priežastys – nepakankama kvalifikacija, menkas išsilavinimas. Tyrimo rezultatai rodo, jog nedarbas įtakoja žemą gyvenimo lygį, nesaugumo jausmą bei didina įtampą šeimoje, silpnina šeimos stabilumą, mažina vaikų lavinimosi ir bendravimo galimybes.
The most common reason of poverty is being unemployed for a long time. Unemployment is the main reason of privation. Privation especially concerns mostly socially vulnerable groups. One of such groups – long term unemployed, which are seen as personalities with imperfections and it prevents from revealing personal abilities, self expression and participation abilities. These people lack self confidence, loose their self esteem, experience anxiety, depression and hopelessness, they don’t want to look for a job and they are reconciled with a current situation. Staff, who work with long term unemployed notice that their need for help is much bigger than social support system regulates. Only those individuals are provided with specialist’s help, whose problems are listed in social support regulated legal documents and if the client corresponds with the criteria’s to get unemployment allowance, monetary social support. Long term unemployed problems are mostly complex and it is important to be aware of what social support they require. One of the possible rendering assistance ways is empowerment. Goal of empowerment is to stimulate person‘s responsibility for himself, to decrease his helplessness, to help a person become more effective. In this work it was attempted to reveal empowerment help’s need for long term unemployed. Problem questions. What is the need of the help of empowering social worker, that helps long-term unemployed solve their unemployment problems? Do long - term unemployed need social worker’s support in case of unemployment? The aim of the study – to reveal the need of social support for long-term unemployed solving their unemployment problems. To reach the goal quantitative method is chosen. Data collection is questionnaire survey. 105 long term unemployed were questioned. The research revealed that unemployed need material help. Along with material help exists the need of empowerment support including information about social support, collaboration language and presentation of information for a client in an approachable way and emphasizing people’s strong emphasize. The research confirmed analyzed literature statements’ that objective reasons of unemployment are a lack of vacant work places, low salaries considerable social guarantees and subjective reasons of unemployment not adequate qualification and poor education. The results of the research show that unemployment influences the law standard of living, the feeling of unsafely and increases tension in family, weakens family’s stability, and decreases children’s education and communication opportunities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122643
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

25
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.