Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122598
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Norkevičiūtė, Milda
Title: Jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos namų, dalyvavimas savarankiško gyvenimo projekte: jaunuolių gyvenimo pokyčiai
Other Title: The participation of youths from residential care in independent life project: change in youth life
Extent: 95 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: jaunuoliai;gyvenimo pokyčiai;savarankiško gyvenimo būstas;youths;change in life;independent life project
Abstract: Tyrimo klausimu siekiama atsakyti, kokie yra jaunuolių, išėjusių iš globos namų, vidiniai ir išoriniai pokyčius motyvuojantys veiksniai savarankiškame gyvenime. Tyrimo objektas- jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos namų ir gyvenančių savarankiško gyvenimo būste, gyvenimo pokyčiai. Tyrimo tikslas- atskleisti jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos namų, gyvenimo pokyčius, dalyvaujant savarankiško gyvenimo būsto projekte. Šiam tikslui pasiekti išsikelti trys uždaviniai: 1) Aprašyti, kaip savarankiško gyvenimo būstų vadovai įvardina projektų specifiškumą; 2) Atskleisti, kaip jaunuoliai įvardina savo patirtis prieš ateinat gyventi į savarankiško gyvenimo būstą; 3) Atskleisti, kaip jaunuoliai įvardina savo gyvenimo pokyčius, gyvenant savarankiško gyvenimo būste. Siekiant atskleisti jaunuolių, išėjusių iš vaikų globos namų, gyvenimo pokyčius, dalyvaujant savarankiško gyvenimo projekte buvo atliktas kokybinis tyrimas. Remtasi interpretuojamąja- konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine – interpretuojamąja bei konstruktyvistine epistemologija. Iš viso tyrimo metu atlikti 9 interviu: 7 interviu atlikti su 5 jaunuoliais, su dviem jaunuoliais interviu vyko po du kartus ir 2 interviu su dviejų skirtingų projektų vadovais. Gauti duomenys buvo analizuojami pasitelkiant kokybinę turinio analizę- interviu duomenys koduojami, skirstomi į subkategorijos, vėliau formuojamos kategorijos. Tyrimu atskleista dviejų savarankiškų gyvenimo projektų specifiškumai, kurie formuojami per darbo patirtį, keliamus tikslus, vykdomas veiklas ir jaunuolių apgyvendinimo trukmę savarankiško gyvenimo būste. Taip pat tyrime išryškėjo, jog jaunuolių gyvenimas globos namuose buvo paremtas kova dėl išlikimo, tokiu būdu vystėsi įtemti, neadekvatūs santykiai tarp darbuotojų ir globotinių. Kitas momentas, jog jaunuoliai savarankiško gyvenimo būste dėl palaikančios aplinkos atranda vidinę motyvaciją, kuri įtakoja pokyčius jaunuolių gyvenimuose. Išsiskyrė esminiai akcentuojami pasikeitimai tarp jaunuolių iš skirtingų projektų. Jaunuoliai iš būsto 1 akcentavo savarankiškumą planuojant finansus, laiką, savarankiškumą buityje. Jaunuoliai iš kito būsto akcentavo pokyčius susijusius su santykiais ir bendravimu. Remiantis tyrimo duomenimis, pateikiamos rekomendacijos socialinių paslaugų organizatoriams, socialiniams darbuotojams ir tyrėjams, galintiems plėtoti tyrimus šioje socialinio darbo srityje.
The goal of the research’s question is to answer what are the motivations for inner and outer changes in a youth that came out for residential care self-contained. The object of a research – youth, that came out from residential care and living in ... life changes. The goal of this research – to reveal youth, who came out from residential care life changes while participating in independent life project. There are three tasks for achieving this goal: 1) To describe how independent life project’s supervisors describe projects‘ specification; 2) To reveal how youth describes their experiences before entering to independent life project 3) To reveal how youth describes their experiences while participating in independent life project Qualitative research was made in order to achieve these goals. It was based upon interpretativeconstructivist ontology and subjectivistic- interprative and constructivist epistemology. During research 9 interviews were taken: 7 interviews with youth, interviews were taken twice from two youth and 2 interviews with two different coordinators of the projects. Gathered data was analyzed by qualitative content analyze – date from interview was encoded, allocated to sub-categories, afterwards categories were formed. It was revealed by research specificity of selfcontained life projects, which are formed through work‘s experience, emerging goals, pursued activities and term of youth housing in independent life project. It was also revealed life of youth in residential care was based upon fighting for survival, because of that relationships were tensed, uneducated between workers and inhabitants. Another moment – youth in independent life project because of encouraging environment have found inner motivation, which had influenced changes in life of the youth. Focal changes between youth from different project were distinguished. Youth from first project pointed out self-sufficiency in organizing their finances, time, and self-sufficiency in everyday life. Youth from the other project pointed out changes related to relationships and communication, changes in thinking and life’s goals. Based upon to research data recommendations for organizers of social services, social workers and researchers who could develop researches in this area of social work are provided.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122598
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.