Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122578
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVečkienė, Nijolė-
dc.contributor.authorBosienė, Giedrė-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:56:16Z-
dc.date.available2020-12-22T22:56:16Z-
dc.date.issued2011-06-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122578-
dc.description.abstractVisuomenėje didėjantis pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių skaičius verčia atkreipti dėmesį į šios amžiaus grupės ypatumus. Senstant žmogaus gyvenimas įgauna tam tikrų bruožų: socialinių ryšių siaurėjimas, mirties baimė, užimtumo trūkumas, silpnėjanti sveikata. Dauguma jų netenka gyvenimo partnerių ir tampa vieniši, ką rodo socialinio darbo praktika stacionariose globos įstaigose. Dėka bendruomeniškumo, kurį kuria patys žmonės, skatinami individualūs skirtumai, gyvenimo patirties ar požiūrių, jausmų, sugebėjimų ir talentų grupinėje situacijoje išreiškimas ir aptarimas. Bendruomeninė veikla įtraukia žmones į bendradarbiavimą, naujų tikslų ir uždavinių formavimą ir įgyvendinimą, skatina socialinius mainus, kultūros raidą, savitarpio pagalbą, dvasinių poreikių patenkinimą. Bendravime svarbiausiais tampa palaikomieji santykiai tarp žmonių, pirmiausiai susiję su socialiniu socialinio palaikymo dėmesiu. Tyrimo objektas: socialinis palaikymas Parapijiniuose globos namuose. Tyrimo tikslas: apibūdinti formalų ir neformalų socialinį palaikymą Parapijiniuose globos namuose, išryškinant gyventojų ir socialinių darbuotojų vaidmenis. Uždaviniai: aptarti pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių palaikantį dalyvavimą Parapijinių globos namų bendruomenėje; atskleisti, kokie socialiniai ryšiai plėtojami tarp senyvo amžiaus žmonių, esant socialiniam palaikymui globos namuose; išsiaiškinti, kaip vertybės ir aplinka sąlygoja socialinio palaikymo būdą Šakių Parapijiniuose globos namuose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; anketinė apklausa; interviu; stebėjimas; gautų duomenų analizė. Atlikus tyrimą Šakių miesto Parapijiniuose globos namuose išryškėja: stiprus bendruomeninis solidarumas ir glaudūs bendruomeniniai ryšiai; neformalūs socialiniai tinklai, skatinantys tarpusavio pasitikėjimą, toleranciją; platūs neformalūs asmeniniai ryšiai, tačiau pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių nuomone, trūksta bendravimo, kuris išreiškiamas per tokias vertybes, kaip dėmesys, meilė, šiluma ir pagarba; visgi globos namuose dominuoja formalus socialinis palaikymas, išreiškiamas paslauga ar pagalba.lt
dc.description.abstractSociety is aging and elderly population number translates to draw attention to the features of this age group. Aging of human life takes on certain characteristics: shrinking of social relations, death, fear, lack of jobs, weakening health and so on. Mid-life most of them lose life partners and are living alone, as shown in social work practice in-patient care facilities. By which the people themselves, encouraging individual differences in life experiences or attitudes, feelings, abilities and talents of a situation, the expression of short-term group and talk. For community service include people in co-operation, new goals and targets for the design and implementation, promote the exchange of social and cultural development, mutual support, spiritual needs. Communication becomes a major supporting the relationship between people, primarily concerned with the social emphasis on social support. The object of research: social support parish nursing homes. The study aims: to reveal the formal and informal social support parish nursing homes, highlighting key social worker for assistance opportunities for the community. The tasks were: describe of the elderly and elderly people in the enabled parish nursing homes community; to find out how social relationships develop among the elderly, with social support; to explore how Christian values and the environment shapes the way of social support. Research methods: literature and documents analysis; a survey; interview; observation; data analysis. Key findings include: strong communal solidarity of community and close relationships; informal social networks to promote mutual trust and tolerance; informal - extensive personal contacts, but the elderly and the elderly, a major shortcoming, which is expressed in values such as attention, love, warmth and respect; nursing homes, however a formal social support, expressed in service or support.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent76 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsenyvi žmonėslt
dc.subjectsocialinis palaikymaslt
dc.subjecttarpusavio santykiailt
dc.subjectglobos namailt
dc.subjectelderly peopleen
dc.subjectsocial supporten
dc.subjectrelationshipsen
dc.subjectcare homeen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titlePagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių socialinis palaikymas globos namuoselt
dc.title.alternativeSocial support of elderly people at care homeen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 1, 2021

Download(s)

72
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.