Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122575
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kleinienė, Rasa
Title: Sveikimo procesas esant priklausomybei nuo narkotinių medžiagų: vyrų patirtys
Other Title: Men's experiences of the recovery process from drug addiction
Extent: 89 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: priklausomybė;narkotikai;vyrai;addiction;drug;men
Abstract: Nelegalių narkotikų vartojimas Lietuvoje grėsmingai auga, jį lydi daugybė skaudžių pasekmių, kurios paliečia tiek patį vartojantįjį, tiek jo šeimą ir visą visuomenę. Statistiniai duomenys rodo, kad vyrų sergančių priklausomybe nuo narkotikų yra apie keturis kartus daugiau negu moterų. Iškyla klausimas – kokios priežastys lemia tai, kad vyrai dažniau tampa priklausomi? Nagrinėjant narkomanijos problemą nėra atskleista kokie konkretūs veiksniai nulemia tą kritinį tašką, kada asmuo pradeda ieškoti pagalbos dėl priklausomybės, kas jį palaiko ir stiprina gyvenant blaiviai; taip pat neišskiriamas lyčių aspektas. Todėl šio tyrimo tikslas – atskleisti vyrų, sergančių priklausomybe nuo narkotinių medžiagų, patirtis sveikimo nuo priklausomybės procese. Siekiant atskleisti vyrų, sergančių priklausomybe nuo narkotinių medžiagų, patirtis sveikimo nuo priklausomybės procese, buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Tyrimo ontologija yra interpretuojamoji-konstruktyvistinė, laikantis nuostatos, kad socialiniai reiškiniai ir jų prasmės neegzistuoja patys savaime, juos konstruoja socialiniai veikėjai, žmonės, tyrėjai per kalbą, o vienos objektyvios tiesos pasaulyje nėra. Subjektyvistinė-interpretuojamoji epistemologija realybę traktuoja kaip subjektyvią, t. y. pasaulis matomas iš žmogaus perspektyvos, šio tyrimo atveju – iš tyrimo dalyvio perspektyvos. Todėl tyrimo duomenims surinkti buvo pasirinktas pusiau struktūruoto interviu metodas, leidęs pamatyti vyrų sveikimo nuo priklausomybės procesą per praeities rekonstravimą. Tyrimo metu buvo atlikti 5 interviu su 29-39 metų amžiaus vyrais, kurie buvo priklausomi, nuo narkotinių medžiagų ir dėl to buvo kreipęsi pagalbos. Kadangi buvo tiriamos vyrų patirtys, duomenų analizei buvo pasirinkta Willig sukurta interpretatyviosios fenomenologijos analizės, susidedančios iš keturių stadijų, koncepcija. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad draugų įtaka, disfunkcinės šeimos aplinka, charakterio savybės, išgyventos krizinės situacijos, nepatenkinti egzistenciniai poreikiai ir klaidingi įsitikinimai įtakojo vyrų apsisprendimą pradėti vartoti narkotines medžiagas. Šių veiksnių įtakos stiprumą padidino tai, jog visi vyrai savo apsisprendimus pavartoti narkotikų, padarė ankstyvame amžiuje. Sprendimą kreiptis pagalbos dėl priklausomybės vyrai padarė skatinami vidinės (noro keistis, mirties baimės, nevilties ir pan.) ir išorinės (įvairių praradimų, sveikatos sutrikimų ir pan.) motyvacijos veiksnių, taip pat labai svarbi buvo pagalba iš socialinės aplinkos. Vyrų apsisprendimą gyventi blaiviai palaiko ir stiprina gyvenimo prasmės atradimas tikėjime Dievu, Dievo pažinimas studijuojant Šventą raštą ir pan. Kiti, ne mažiau svarbūs, palaikantys veiksniai yra: socialiniai ryšiai – sukurtos šeimos, nauji draugai; prasminga veikla ir vidiniai pokyčiai.
The abuse of illegal drugs is growing very fast in Lithuania which brings many painful consequences not only to a drug addict but also to his/her family and to the whole society. Statistical data show that there are four times more male drug addicts than female ones. A question that poses itself is what are the reasons that impel men to become addicted to drugs more often. Research of the problem of drug addiction has not revealed particular factors which determine the critical point when a drug addict starts seeking help, also it has not been indicated who supports him/her when living sober. The aspect of gender has not been distinguished, too. Therefore, the aim of this research is to reveal male drug addicts’ experiences of the recovery process from drug addiction. A quantitative research has been used in order to reveal male drug addicts’ experiences of the recovery process from drug addiction. The ontology of the research is interpretative-constructivist which holds that social phenomena and their meanings do not exist on their own but they are constructed by social agents, i.e. people, through language, and there is no one objective truth in the world. Subjectivist-interpretive epistemology treats reality as being subjective, i.e. the world is seen from a person’s perspective, in the case of this research, from the perspective of the participant of the research. Therefore, a half structuralized method of the interview was applied to collect research data, which allowed to see men’s recovery process from drug addiction through the reconstruction of the past. In total, during the research, 5 interviews were made. The participants were men from 29 to 39 years old who had been drug addicts and had seeked help. Since experiences of men have been analyzed, Willig’s concept of the interpretative phenomenological analysis including four stages has been chosen for the analysis of the data. Results of the research revealed that friends’ influence, dysfunctional environment in the family, character traits, critical situations, unmet existential needs and wrong beliefs influenced the men’s decision to use drugs. All men made their decision to use drugs in their early age which strengthened the influence of the above-mentioned factors. The men decided to seek help encouraged by factors of internal motivation (need to change, fear of death, despair, etc.) and external motivation (various losses, health disorders, etc.); the help of social environment also were of great significance. The men’s decision to live in sobriety is maintained and strengthened by the discovery of the meaning of life in the belief of God, the knowledge of God when studying the Bible, etc. Other important supporting factors include social relations, i.e. created families, new friends, meaningful activity and inner changes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122575
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

57
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.