Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122571
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šulcienė, Gita
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose, vykdomų funkcijų ir kvalifikacinių reikalavimų atitikties analizė
Other Title: Analysis of equivalency between the functions performed by social pedagogues at school and qualification requirements
Extent: 88 p.
Date: 23-Jan-2013
Keywords: funkcija;socialinis pedagogas;klasės vadovas;veikla;kvalifikaciniai reikalavimai;function;social pedagogue;class tutor;activity;qualification requirements
Abstract: Kokybiškai vykdomos socialinio pedagogo realioje darbo vietoje funkcijos t.y. atitinkančios funkcijas nurodytas Socialinių pedagogų kvalifikaciniuose reikalavimuose, daro teigiamą poveikį mokinių socializacijai. Tačiau teigiamą socialinio pedagogo poveikį mokinių socializacijai įtakoja ir tai, kaip mokyklos bendruomenės nariai supranta/įsivaizduoja socialinio pedagogo turimas vykdyti funkcijas, kokias veiklas jam priskiria ir kiek tai sutampa su funkcijomis nurodytomis Socialinio pedagogo kvalifikaciniuose reikalavimuose. Atsižvelgiant į šios temos aktualumą iškeltas tyrimo tikslas - įvertinti socialinių pedagogų pasirengimą profesinei veiklai palyginant vykdomas funkcijas darbinėje aplinkoje su funkcijomis nurodytomis socialinių pedagogų kvalifikaciniuose reikalavimuose. Tyrimo objektu laikoma - socialinio peadagogo vykdomų funkcijų atitiktis kvalifikaciniams reikalavimams. Tyrimui iškelti uždaviniai: apžvelgti socialinių pedagogų rengimą reglamentuojančius dokumentus bei išplėtoti socialinio pedagogo misijos svarbą; suklasifikuoti socialinio pedagogo vykdomas veiklas apjungiant jas į socialinio pedagogo pagrindines funkcijas mokykloje; sugretinti socialinių pedagogų vykdomas funkcijas realioje darbo vietoje su klasės vadovo/mokytojo vykdoma veikla; palyginti socialinių pedagogų realioje darbo vietoje vykdomų funkcijų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams. Darbe naudojami metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; pusiau struktūruotas interviu; anketinė apklausa. Tyrimo metodologija: Kokybinių ir Kiekybinių tyrimų derinimai. Palyginant socialinių pedagogų vykdomų funkcijų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams atlikti kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Kokybinio tyrimo metu paaiškėjo kaip socialiniai pedagogai suvokia savo misiją; išsiaiškinta kokias funkcijas socialiniai pedagogai dažniausiai atlieka savo darbe. Kiekybinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad socialinio pedagogo ir klasės vadovo/mokytojo vykdomos veiklos kartais persipina, ir papildo viena kitą. Pasinaudojant kokybinio ir kiekybinio tyrimų rezultatais išsiaiškinta, kad socialinių pedagogų vykdomos funkcijos darbinėje aplinkoje, sutampa su funkcijomis nurodytomis Socialinių pedagogų kvalifikaciniuose reikalavimuose. Taip pat pastebima prieštarą analizuojant kokybinio ir kiekybinio tyrimų atsakymus. Kokybiniame tyrime socialinių pedagogų teigimu mokytojai nepakankamai aiškiai suvokia socialinio pedagogo funkcijas, o atlikus kiekybinį tyrimą pačių mokytojų teigimu jiems žinių apie socialinio pedagogo funkcijas mokykloje pakanka. Taigi, dėl plataus funkcijų spektro sunku nusakyti kurias iš jų turi atlikti socialinis pedagogas dirbdamas mokykloje, o kurios gali būti vykdomos klasės auklėtojo ar mokytojo. Todėl būtina sukonkretinti funkcijas ir išsamiau apibrėžti veiklos sritis, uždavinius ir priemones joms įgyvendinti socialinių pedagogų kvalifikaciniuose reikalavimuose.
The functions performed by the social pedagogue in good quality in real work place, i.e. the ones corresponding functions specified in the qualification requirements of social pedagogues, have positive effect on students’ socialization. However the positive impact of social pedagogue on the students’ socialization is also affected by the mode, how the members of school’s community understand/imagine the functions of the social pedagogue, what activities are attributed to him, and in what extent this corresponds to the functions specified in the qualification requirements of social pedagogues. With regard to the topicality of this term, the objective of the research is set – to assess the preparation of social pedagogues for professional activity through comparison of their functions in work environment to the functions specified in the qualification requirements of social pedagogues. The object of research is considered to be the equivalency of the functions performed by special pedagogues and qualification requirements. The following tasks were set for research: to review the documents regulating preparation of social pedagogues and to expand the importance of the social pedagogue’s mission; to classify the activities performed by the social pedagogue by joining them to the main functions of social pedagogue at school; to compare the functions performed by social pedagogues in real work place with the activity of class tutor/teacher; and to compare the equivalency between the functions performed by social pedagogues in real work place and qualification requirements. The methods used for work: analysis of scientific literature and documents; semi-structured interview; questionnaires. The methodology of the work: matching of qualitative and quantitative investigations. The qualitative and quantitative researches were made to compare the equivalency between the functions performed by social pedagogues and qualification requirements. The qualitative research helped to reveal, how the social pedagogues understand their mission, and it was learnt, what the main functions of the social pedagogues are at work. According to the results of the quantitative research, the activities conducted by the social pedagogue and class tutor/teacher sometimes overlap and supplement each other. The results of the qualitative and quantitative researches were used to learn that the functions of social pedagogues performed in working environment correspond to the functions specified in the qualification requirements of social pedagogues. What is more, while analising the responses of qualitative and quantitative investigations, a contradiction is noticed. According to the statements of social pedagogues made during qualitative research, the teachers do not understand the functions of social pedagogue completely clearly, while the teachers stated during the quantitative research that they have enough knowledge about the functions of social pedagogue at school. Thus the wide range of functions makes it difficult to determine, which of them have to be performed by social pedagogue working at school, and which can be left to school tutor or teacher. Therefore, it is necessary to concretize functions and determine more accurate activity areas, tasks and means to implement them in qualification requirements of social educators.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122571
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.