Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122547
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Prialgauskienė, Laura
Title: Globos namuose gyvenančių vyrų agresyvaus elgesio veiksniai
Other Title: Men living in residential homes aggression factors
Extent: 56 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: vyrų;agresyvus;elgesys;veiksniai;men;aggressive;behavior;factors
Abstract: Darbe analizuotos vyrų agresijos raiškos situacijos globos namuose. Analizuoti ir tirti ją įtakojantys veiksniai. Vertinta agresijos valdymo situacija darbe keliamas klausimas – ar pakankamai efektyviai globos namuose mažinama ir valdoma agresija? Darbui iškeliamas tikslas - išanalizuoti ir įvardinti neįgalių vyrų agresijos veiksnius bei numatyti jų identifikavimo bei efektyvaus valdymo priemones, konkrečiose globos namuose. Tyrimui pasiekti keliami uždaviniai: 1. Atskleisti socialinių darbuotojų su agresyviais klientais patirtis ir nustatyti agresyvaus elgesio situacijas stacionariuose globos namuose; 2. Išryškinti agresyvų klientų elgesį sąlygojančius veiksnius; 3. Atskleisti klientų agresyvaus elgesio prevenciją ir valdymo galimybes. Laikantis subjektyvistinės – interpretuojamosios epistemologijos pozicijos, remiantis tyrimo dalyvių subjektyviomis nuomonėmis bei vertinimais, bei pasinaudojant kokybinio tyrimo analizės metodais ir interpretuojant gautus duomenis, siekiama sukurti žinias apie tiriamą fenomeną. Naudojant pusiau struktūruotą interviu apklausti 5 globos namų socialiniai darbuotojai dirbantys su vyrais. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad respondentų nuomonė apie agresiją įtakojančius veiksnius dažniausiai sutapo, taigi tyrimo rezultatus galima laikyti pagrįstais ir pakankamai atitinkančiais realybę. Tuo tarpu pagrindiniai veiksniai įtakojantys vyrų agresiją globos namuose yra alkoholis, liga bei pats gyvenimas globos namuose. Subjektyvia darbo autoriaus nuomone, pagrindinis neįgalių vyrų agresijos veiksnys yra pats gyvenimas globos namuose bei socializacijos ir savirealizacijos poreikių nepatenkinimas. Alkoholio vartojimas, darbo autoriaus nuomone, yra tos pačios socializacijos bei savirealizacijos stokos problemos pasekmė. Agresija analizuojamose globos namuose valdoma ne pakankamai efektyviai, darbuotojai jaučia žinių ir informacijos trūkumą, tačiau džiaugiasi turima patirtimi, kurią gali naudoti valdant sudėtingas situacijas.
The paper analyzed expression of male aggression in nursing home situations. Analyze and investigate the factors influencing it. Rated aggression management situation on the labor question - or efficiently enough in care homes reduced and controlled aggression? Work we aim - to analyze and identify the factors of aggression for men with disabilities and to provide for the identification and effective control measures in specific homes. The study achieved its objectives: First To reveal the social workers with aggressive customer experience and identify situations of aggressive behavior in a care home; Second highlight an aggressive customer behavior influencing factors; Third reveal customer aggressive prevention and management capabilities. In accordance with the subjective - interpreted epistemological position, according to research participants, and subjective evaluations of views, and using qualitative research methods of analysis and interpretation of findings, aims to create awareness of the phenomenon under investigation. Was used semi-structured interview survey of 5 social workers working with men. The results revealed that the respondents' opinion about the push factors of aggression often overlapped, so the results can be considered reasonable and sufficient to represent reality. Meanwhile, the main factors influencing male aggression in nursing homes are alcohol, disease and the life care at home. Subjective opinion of the author, the main factor for aggression in men with disabilities is the life of home care and socialization, and self-actualization needs unsatisfaction. Drinking, the author considers to be the same lack of socialization and self-consequence problem. Aggression is analyzed at the nursing home operated efficiently enough, the staff feels the lack of knowledge and information, but pleased on previous experience, which can be used in managing difficult situations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122547
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

49
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.