Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122536
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Minelgaitė, Justina
Title: Tarpukario Kauno bohemos ypatumai
Other Title: Characteristic of bohemia in interwar Kaunas
Extent: 92 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: Bohema;Bohemos įvaizdis;Bohemos gyvensena;Bohemia;Image of bohemia;Bohemia's lifestyle
Abstract: Menininkų bohemos egzistavimas tarpukario Kauno (1919-1940 m.) kultūriniame kontekste menotyroje išsamiau dar netyrinėtas reiškinys. Mokslinio požiūrio į bohemą Lietuvoje trūkumas įtakojo įvairių su bohemiška kontrkultūra susijusių stereotipų ir mitų atsiradimą. Nemažai bohemiškomis vadinamų laikinosios sostinės menininkų gyvenimo apraiškų šiandien miestiečių sąmonėje jau tapo Kauno miesto tapatumo dalimi, atsiskleidžiančia per paveldėtus iš ankstesnių kartų stereotipinius bohemos gyvenimo vaizdinius. Šių vaizdinių buvimas ir gausa lėmė šio baigiamojo darbo temos pasirinkimą ir naują žiūros į bohemos reiškinį tašką – į bohemiškumo apraiškas menininkų gyvenime žvelgiama ne tik kaip į kultūrinį, karta iš kartos perduodamą mitą, bet ir kaip tipišką Kaunui nematerialųjį kultūros paveldą. Tyrimo objektu pasirinktas tarpukario Kauno bohemos vaizdinys, užfiksuotas ikonografinėje medžiagoje (dailės kūriniuose, fotografijose, karikatūrose) ir amžininkų prisiminimuose. Tyrimo tikslas – atskleisti tarpukario Kauno bohemos bruožus ir apibūdinti jos ypatumus, nagrinėjant amžininkų prisiminimus ir dailės kūrinius. Šio tikslo siekiama palaipsniui, įgyvendinant atskirus tyrimo uždavinius – apsibrėžiant pagrindinius bohemos sąvokos elementus ir aptariant sąvokos taikymo raidą kitose šalyse, apžvelgiant bohemos raiškos Kauno sociokultūrinėje terpėje prielaidas, išanalizuojant bohemos vaizdinius dailėje, apibūdinant bohemininko įvaizdžio ypatumus, atskleidžiant esmingiausius laikinosios sostinės bohemos gyvensenos bruožus. Tyrimo metu svarbiausiais bohemos elementais įvardinus bohemininkų opoziciją bendrosioms visuomenės normoms, išskirtinę išvaizdą, atskiras susibūrimo vietas, materialinės padėties nestabilumą ir pažvelgus į bohemos egzistavimo prielaidas Kauno sociokultūrinėje terpėje paaiškėjo, kad bohemai egzistuoti šiame mieste buvo susidariusios palankios sąlygos. Tačiau staigus tapimas valstybės sostine, miesto kultūros tradicijų nebuvimas, dažnai vis dar pasireiškiantis provincialumas, pokario laikotarpio nusivylimo nuotaikos, pareigybiniai suvaržymai, bendravimas su užsienio bohema lėmė, kad Kauno bohemininko įvaizdis nebuvo vienalytis, jame galima išskirti keletą vyrų įvaizdžio tipų: praeities idealizuotojo, dendžio arba puošeivos ir maištininko. Moterų bohemiškumo klausimas Lietuvos kontekste gana specifinis. Kadangi visuomenės būta pakankamai konservatyvios, o jos normos ypač stipriai veikė moteris, menininkei buvo sunku įsilieti į bohemišką vyrišką aplinką, todėl atskirai nagrinėti tik moters menininkės bohemiškoje aplinkoje įvaizdžio bruožai. Vis dėl to pažymėtina, kad toks skirstymas sąlyginis, o kiekvieno iš išskirtų tipų „negrynumas“, maišymasis tarpusavyje – laikytinas vienu tarpukario Kauno bohemos ypatumų. Bohemiškumo apraiškos tarpukario Kauno menininkų gyvenime išryškėjo per jų gyvensenos ypatumus, atsiskleidusius viešose ir privačiose erdvėse. Bohemininkų pomėgis susiburti kavinėse, vartoti specialius „bohemiškus“ gėrimus, taip pat neordinarus elgesys –Kauno bohemos gyvensenos bruožai panašūs kaip ir kitose Europos šalyse. Tačiau kai kuriais atvejais laikinosios sostinės bohemoje pastebėta ir savitumų. Pavyzdžiui, pakankamai gera finansinė padėtis bohemininkams leido susitikinėti ne tik mažesnėse Kauno kavinėse, bet ir prabangiuose Kauno restoranuose. Privačiose erdvėse tarpukario Kauno menininkų bohemiškos gyvensenos ypatumai atsiskleisdavo per susitikimus įvairiose vietose – nuo dvarų iki specialių tik menininkams skirtų kambarėlių, esančių jų darbo vietoje.
The existence of artists’ bohemia in the cultural context of Kaunas during interwar period (1919-1940) has not been studied in details yet. The lack of scientific view towards bohemia in Lithuania has influenced the origin of various stereotypes and myths, associated with bohemian counterculture. Some of manifestations of artists’ lives of temporary capital have already become the part of identity of Kaunas City, reflecting in stereotypic images of bohemian life, inherited from previous generations. The existence and abundance of these images determined the selection of this final paper’s subject and the new attitude towards bohemian phenomenon - manifestations of bohemianism in artists’ lives are viewed not only as cultural myth, inherited generation after generation, but also as intangible cultural heritage, typical to Kaunas City. The subject of research is the image of Kaunas interwar bohemia, captured in iconographic materials (art works, photographs, caricatures) and in memories of contemporaries. The aim of paper is to show the attributes of Kaunas bohemia and to describe its peculiarities, while examining memories of contemporaries and art works. This aim is being achieved gradually, implementing individual research tasks, i.e., defining the main elements of bohemia concept and discussing the process of concept’s application in other countries, reviewing the assumptions of manifestation of bohemia in Kaunas sociocultural environment, analyzing visuals of bohemia in art, describing the peculiarities of bohemian image, showing the most essential features of temporary capital’s bohemia lifestyle. After naming the main bohemian elements as bohemians’ opposition to common society’s norms, special appearance, separate places of gathering, instability of financial status, and after looking at assumptions of existence of bohemia in Kaunas sociocultural environment during the research, it became clear that conditions, favourable to bohemia existence were formed in this city. However, sudden becoming a state capital, absence of cultural traditions of the city, still often evidencing provincialism, disappointment felt during interwar period, official restraints, communication with foreign bohemian communities determined the fact that the image of Kaunas bohemian was not a smooth one, some types of man image can be seen here: one idealizing the past, a dandy or a smart dresser and a mutineer. The issue of women bohemianism in the context of Lithuania is quite specific. Since society was fairly conservative, and its norms have especially strong influence on women, it was difficult for an artist woman to blend into bohemian male environment, therefore the attributes of an artist woman’s image in the bohemian environment have been examined individually. However, it should be noted that the aforementioned division is conditional, and “impurity”, mixing together of each excluded type should be considered as one of peculiarities of Kaunas interwar bohemia. Manifestations of bohemianism in the lives of Kaunas interwar artists showed up through singularities of their life style, reflected both in public and private spaces. The passion of bohemians to gather in cafes, to drink special “bohemian” drinks, and unordinary behaviour – all these are the attributes of the life style of Kaunas bohemian community, similar to the ones of bohemia of other European countries. However, in several cases some original traits were observed in the bohemianism of temporary capital. For example, fairly good financial status gave the bohemians the possibility to meet not only in smaller cafés of Kaunas, but also in luxurious restaurants of this city. The peculiarities of bohemian lifestyle of Kaunas interwar artists in private spaces were showing up during meetings in various locations – from estates to special artists’ rooms in their working place.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122536
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 1, 2021

Download(s)

508
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.