Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122532
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Klizienė, Donata
Title: Socialinių darbuotojų patirtys dirbant su pacientais, sergančiais Alzheimerio liga
Other Title: Social workers' experiences in working with patients with Alzheimer's disease
Extent: 54 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: Alzheimerio liga;socialinis darbuotojas;patirtys;Alzheimer's disease;social workers';experiences
Abstract: Senatvei būdinga daug stresą sukeliančių faktorių, kurie gali pabloginti psichikos sveikatą, pvz., mažėjantis funkcinis pajėgumas ir socialinė izoliacija. Taip pat įgimti ar paveldėti žmogaus sveikatos sutrikimai, kurie pasireiškia vyresniame amžiuje. Ilgėjant žmonių gyvenimo trukmei, tampa aktualūs, dažnai pastebimi senatviniai psichikos sutrikimai. Vienas iš senatvinių psichikos sutrikimų yra Alzheimerio liga. Sistemingai didėjant Alzheimerio liga sergančių pacientų skaičiui, atsiranda problema kaip efektyviai padėti šiems žmonėms pagerinti jų gyvenimo kokybę. Socialinių paslaugų teikimas tokiems pacientams, socialiniams darbuotojams tampa svarbi veiklos sritis. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų patirtis dirbant su pacientais, sergančiais Alzheimerio liga. Tyrimo imtis – 6 socialiniai darbuotojai, dirbantys Kauno miesto slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse. Pirmoje darbo dalyje pateikiama Alzheimerio ligos samprata, jos medicininiai bei psichosocialiniai aspektai; socialinio darbuotojo veiklos ir metodai dirbant su Alzheimerio liga sergančiais pacientais. Antroje darbo dalyje pristatoma atlikto kokybinio tyrimo metodika. Trečioje darbo dalyje pristatomi bei interpretuojami gauti tyrimo duomenys. Tyrimo rezultatai parodė, kad socialiniai darbuotojai, dirbdami su Alzheimerio liga sergančiais pacientais, renka informaciją apie pacientą bei teikia pagalbą palaikant paciento savarankiškumą. Dirbdami su šeima, socialiniai darbuotojai, ne tik gauna informacijos apie pacientą, bet ir šeimai suteikia informacijos apie galimybes slaugyti pacientą nepažeidžiant jo garbės ir orumo. Atlikdami komandinį darbą socialiniai darbuotojai pasitelkia kitus įstaigoje dirbančius specialistus bei bendradarbiauja su kitų įstaigų socialiniais darbuotojais, atliekančiais panašią veiklą. Tokiu būdu pasiekiama ne tik efektyvesnių darbo rezultatų teikiant pagalbą pacientui, bet ir plėtojama socialinio darbo refleksija. Išvadose akcentuojama, jog socialiniai darbuotojai, dirbdami su Alzheimerio liga sergančiais pacientais, įgyja pozityvių asmeninių savybių reikalingų ne tik darbinėje, bet ir asmeninėje veikloje, tokių kaip: empatija, tolerancija, kantrybė bei išsiugdė pozityvų požiūrį į savo, kaip specialisto veiklą ir sugebėjimus. Socialiniai darbuotojai, teikdami pagalbą pacientui, susiduria su dilemomis pasirašant dokumentus bei nustatant pacientų suvokimo laipsnį, o neretai ir peržengdami savo kompetencijas. Aptardami patirtis dirbant su minėtais pacientais interviu dalyviai akcentavo fizinį ir psichinį nuovargį.
Old age brings many stressors that can worsen mental health, for example, decreasing functional capacity and social isolation. Also, congenital or inherited disorders have influence on human health, which occurs later in life. Senile mental disorders are often observed and have become important because of increasing life expectancy of people. One of senile mental disorders is Alzheimer's disease. The number of patients with Alzheimer’s disease is systematically increasing, so, there is the problem of how to effectively help these people improve their quality of life. Social services for such patients are an important area of activity for social workers. The aim - to reveal the social workers' experience working with patients suffering from Alzheimer's disease. The survey sample - 6 social workers working in Kaunas city nursing hospitals. In the first part of the work there is given the concept of Alzheimer's disease, its medical and psychosocial aspects and social worker's activities and methods of dealing with patients with Alzheimer's disease. The second part presents the methodology of qualitative research which was carried out. The third part presents the results of a study and interpretation of data. The results showed that social workers working with Alzheimer's disease patients collects the information about patient and provide assistance in maintaining the patient's autonomy. Working with families, social workers, not only receives the information about a patient, but also provides the information for family about possible ways of care for the patient, without prejudice to his honor and dignity. In the performance of the team work, social workers rely on other agencies and professionals working in cooperation with other agencies social workers performing similar activities. Providing assistance to the patient leads not only to more efficient performance, but also develops the reflection of social work. The conclusions emphasize that the social workers working with Alzheimer's disease patients, gain positive personal qualities needed not only at work but also in personal activities, such as: empathy, tolerance, patience, and developed a positive approach to his/her professional activities and skills. Social workers providing assistance to a patient face with dilemmas of the signing of the documents and identifying patients’ the degree of the perception, and often overstep its competence. Discussing the experience of working with these patients, the participants of the interview emphasized the physical and mental fatigue.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122532
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

17
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.