Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122527
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šatienė, Diana
Title: Socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų motyvacijos darbui veiksniai
Other Title: Factors of social service institution workers motivation
Extent: 51 p.
Date: 13-Jan-2009
Keywords: socialiniai darbuotojai;socialinių paslaugų įstaiga;motyvacija;social worker;social service institution;motivation
Abstract: Socialinio darbuotojo darbas yra profesinė veikla, reikalaujanti nuolatinio tobulėjimo – be specifinių socialinio darbo žinių, reikalingos ir kitų sričių žinios, nuolatinis socialinio darbo įgūdžių ugdymas. Socialinis darbuotojas – asmuo, besinaudojantis socialinio darbo žiniomis, vertybėmis ir įgūdžiais ir šios profesionalios pagalbos bruožas, jog ji nekyla iš savanaudiškų paskatų, tai yra pagalba teikiama nesitikint, kad tas, kuriam reikia pagalbos, prireikus taip pat padės. Todėl, socialiniams darbuotojams be kompetencijos ir kvalifikacijos, reikalingas ir pasišventimas šiam darbui, motyvacija bei kaip ir kitų profesijų atstovams yra svarbus pasitenkinimo savo darbu jausmas. Socialinio darbuotojo profesija Lietuvoje dar gana nauja, siekianti įgyti autoritetą kitų profesijų tarpe ir deja tenka pripažinti nėra labai gera apmokama. Tačiau stebima tendencija, jog nemažai jaunų žmonių renkasi šią profesiją, o socialinių paslaugų įstaigose nėra didelės socialinių darbuotojų kaitos. Tai paskatino patyrinėti socialinių darbuotojų, dirbančių socialinių paslaugų įstaigose požiūrį į savo potencialą, kaip motyvacijos darbui prielaidą ir motyvacijos darbui veiksnius. Tyrimo tikslas – nustatyti socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų darbo motyvaciją sąlygojančius veiksnius. Tyrimo objektas – socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų darbo motyvacija. Tyrimui duomenys buvo renkami naudojant apklausą raštu naudojant klausimyną. Apklausti 93 socialinių paslaugų įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad socialinio darbuotojo asmenybės potencialas – asmeninės savybės, profesiniai gebėjimai, savęs pažinimas ir profesinės veiklos suderinamumas yra labai svarbus. Tyrimo rezultatai rodo, kad dauguma socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų yra motyvuoti – noriai dirba, pasitiki vadovais, patiria pasitenkinimą darbe, sugeba prisiimti atsakomybę, turi galimybę panaudoti savo kūrybiškumą ir yra pakankamai patenkinti savo atsakomybe. Tyrimas patvirtino, kad socialiniai darbuotojai gali būti labai motyvuoti siekti karjeros ir padėti žmonėms, tačiau šią motyvaciją turi papildyti jo specialieji profesiniai gebėjimai, asmeninės savybės bei kitos sąlygos.
Being a social worker is a professional activity that constantly requires improvement – apart from specific social skills it also requires knowledge in other various fields and a constant social work skill development. Social worker is a person in use of social work knowledge, values and skills. The main feature of this professional help is that its not rising from a selfish motive, on the contrary the help that’s being given is without any expectations of the one who is in need of the help to be able to help you back. That is why social workers apart from qualification and competence also need be to devoted for their work. Motivation, as for any other professional is also a very important satisfactory with your work factor. Profession of social worker is quite new in Lithuania and still trying to gain authority among the other professions, unfortunately we need to admit its underpaid. Nevertheless we notice a tendency for young people choosing this profession, while at the same time there is no massive fluctuation of social workers within the social service institutions. This has encouraged analyzing social workers view on their own potentional as a motivation for their work and working factors. The aim of the study: To determine the cause of social workers motivation. The object of the study: Motivation of a social worker in social service institution. Problemic questions: Does the assesment of persons potential has influence on social workers motivation? What are the main factors motivating social workers on their occupation? The tasis of the study: To define social workers individual potential as a condition for work motivation. 2. Point out main factors motivating social workers in their work. To gather data we used written questionnaires. In total there were 93 social workers participating in the research. Study results discovered, that that social workers individual potential – personal characteristics, professional abilities, self-actualization and compatability of professional activities are very important. Study results have shown, that most of the social service institution workers are motivated – they work willingly, trust their managers, gain satisfaction from their work, manage to take responsibilities, have an oportunity to express their creativity and are quite happy with their responsibilities. Studies have proven that social workers maybe very career wise motivated and ready to help other people, but this motivation must be followed by professional and personal abilities and other conditions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122527
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

32
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.