Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122525
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bagdonienė, Jolanta
Title: Moterų, sergančių krūties vėžiu, ligos išgyvenimo patirtys
Other Title: Women with breast cancer, a disease survival experiences
Extent: 114 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: patirtis;moteris;vėžys;expierence;women;cancer
Abstract: Krūties vėžys - dažniausias moterų onkologinis susirgimas. Medicinos pažanga vis dažniau leidžia priskirti šią ligą prie chroniškų susirgimų. Drastiškos krūties vėžio terapijos priemonės ne tik pakerta moters sveikatą, sudarko fizinį grožį, bet ir sukelia psichinę įtampą bei jos sąlygotas psichosocialines problemas. Be to, tai dvigubas išbandymas pacientės šeimai. Iš vienos pusės, ilgo ir sudėtingo gydymo laikotarpiu ji tampa moteriai svarbiausiu stiprybės ir paramos šaltiniu, iš kitos – pati reikalinga pagalbos. Savalaikei ir kryptingai socialinio darbuotojo pagalbai reikalinga išsami krūties vėžio sukeltų psichologinių bei socialinių problemų analizė. Analizuoti tikslingiausia - tai išgyvenusių žmonių patirtis, nes matymas iš stebėtojo perspektyvos iš esmės skirsis. Tyrimo tikslas: atskleisti krūties vėžiu sergančių moterų ligos išgyvenimo patirtis ir pagrįsti psichosocialinės pagalbos poreikį. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti krūties vėžiu sergančių moterų subjektyvias savo sveikatos vertinimo patirtis. 2. Atskleisti krūties vėžiu sergančių moterų patirtis išgyvenant medcininę priežiūrą. 3. Atskleisti kokią prasmę krūties vėžiu sergančios moterys suteikia psichosocialinės pagalbos poreikiui. Iškeltą tikslą realizavome pasitelkę kokybinį tyrimą. Laisvo interviu metu, ligos išgyvenimo patirtis atskleidė 12 moterų, segančių krūties vėžiu. Duomenų analizei taikėme interpretatyviosisos fenomenologijos metodą. Tyrimas parodė, kad moterys ligos procese patiria labai daug ir įvairių su savo sveikata, medicinine priežiūra ir socialine parama bei pagalba susijusių problemų: tai ypatingai sunkūs diagnozės sužinojimo psichiniai trauma, operacija ir jos pasekmės kūno vaizdui bei savivertei, chemoterapija ir ją lydintis plaukų netekimo išgyvenimas, dirbtinai sukeltos menopauzės fiziniai bei psichiniai padariniai, recidyvo baimė, stigmatizmas bei seksualumo problemos. Savo fizinę būklę iki ligos įvertinę teigiamai, moterys stebėjosi krūties vėžio atsiradimu. Ne mažesnis iššūkis buvo gydymas ir jo sukeltas neigiamas šalutinis poveikis kūnui ir sielai. Paaiškėjo, kad neišvengiamas ilgalaikis bendravimas su medikais ne visada atitiko jų laukimus. Moterims trūko „į žmogišką rūbą įvilktos“ informacijos, artimieji, užuot buvę parama, tapdavo papildomo streso šaltiniu. Moterys nežinojo ir negavo reikalingos psichosocialinės paramos.
Breast cancer - the most common oncologic disease for women. Breast cancer therapy drastic measures not only undermine the health of the woman deface the natural beauty, but also causes mental stress and psychosocial problems they caused.Moreover, this dual challenge the patient's family. On the one hand, long-term and complex treatment of women, it becomes a major source of strength and support from others - most need help. Timely and targeted social worker assistance required for breast cancer caused by psychological and social problems analysis. Analyze purposeful - the people who survived the experience because the vision of the observer's perspective to be materially different. The aim: to reveal the breast cancer survival in women with the disease experience and justify the need for psychosocial support. The tasks were: 1. Reveal breast cancer women's subjective assessment of their health experience. 2. Reveal the breast cancer experience of women experiencing medcininę care. 3. Uncover the meaning of women with breast cancer provides psychosocial support needs. Stated goal realized with the help of a qualitative study. A sample of the interview, the survival experience of the disease revealed 12 women, sick with breast cancer. Data analysis We have used a phenomenological approach interpretatyviosisos. The study showed that women who suffer the disease process and a lot of variety to your health, medical care and social assistance, and support-related problems: it is extremely difficult diagnosis comes to psychic trauma, surgery, and the consequences of body image and self-esteem, and the ensuing chemotherapy hair loss experience artificially induced menopause, physical and psychological consequences of relapse fear, stigmatization, and sexual problems. His physical condition to a positive disease, the women wondered breast cancer. No less challenging was the treatment and its adverse side effects caused by the body and soul. It appears that the inevitable long-term interaction with doctors is not always met their expectation. Women lacked \"embedded in human clothing\" information, immediate, rather than a support, became an additional source of stress. Women did not know and did not receive the necessary psychosocial support.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122525
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 1, 2021

Download(s)

197
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.