Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122510
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Daugėlienė, Dovilė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Sėkmingos senatvės prielaidos: vyresnio amžiaus asmenų patirties analizė
Other Title: Assumptions of Successful Aging: Analysis of Elder Adults Experiences
Extent: 84 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: asmens senėjimas;sėkminga senatvė;socialinis konstrukcionizmas;aging;successful aging;social constructionism
Abstract: Senatvės dažniausiai siejama su neigiamais aspektais, ji matoma kaip netekčių, ligų, skurdo, priklausomybės nuo kitų, vienišumo periodas. Senas žmogus menkinamas, traktuojamas, kaip našta visuomenei, dėl amžiaus patiria neigiamą kitų visuomenės narių nusistatymą savo atžvilgiu. Senatvės bijoma, ji vertinama, kaip vienas iš sunkiausių žmogaus gyvenimo periodų. Tačiau ar iš tikro senatvė yra tokia niūri? Darbe keliamas klausimas – kaip vyresnio amžiaus žmonės, kalbėdami apie savo patirtį, konstruoja sėkmingos senatvės prielaidas? Atlikto tyrimo tikslas buvo atskleisti sėkmingos senatvės prielaidas vyresnio amžiaus asmenų požiūriu. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: 1) Atskleisti, kaip fizinė ir psichologinė gerovė sustiprina sėkmingos senatvės prielaidas. 2) Identifikuoti, kaip socialinių ryšių tinklas sutvirtina sėkmingos senatvės prielaidas. 3) Atskleisti, kaip įsitraukimas į veiklas sustiprina sėkmingos senatvės prielaidas. Šiame darbe vadovautasi konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine-interpretuojamąja epistemologija. Laikomasi nuostatos, kad socialinė realybė yra socialinis konstruktas. Senatvė ir sėkmingas senėjimas yra socialiai sukonstruoti. Realybės konstravimas vyksta kalbos pagalba, todėl sėkmingo senėjimo patirtys ir suvokimai bendrai kuriami tyrėjo ir tyrimo dalyvio interviu metu. O tiriant šiuos konstruktus bei reikšmes galima pažinti pasaulį. Sėkmingos senatvės prielaidoms, žvelgiant iš vyresnio amžiaus asmenų perspektyvos, atskleisti pasirinktas kokybinis tyrimas. Vadovautasi fenomenografine strategija, kuri siekia išsiaiškinti, kas konkretus fenomenas yra žmonių pasaulio suvokime bei galimus pasaulio patyrimo variantus. Naudojant pusiau struktūruotą interviu apklausti septyni 68 – 74 metų amžiaus asmenys – 5 moterys ir 2 vyrai. Analizuojant tyrimo duomenis vadovautasi Dalhgren ir Fallsberg išskirtais fenomenografinės analizės žingsniais. Atlikus duomenų analizę buvo atskleista, kad sėkminga senatvė priklauso nuo materialinės gerovės, sveikatos išsaugojimo, santykių su senyvo amžiaus asmeniui svarbiais žmonėmis išlaikymo ir tolesnio plėtojimo, galimybės gauti ir teikti socialinę paramą, pasitenkinimą teikiančių veiklų atlikimo bei poreikių patenkinimo. Šios sėkmingos senatvės prielaidos yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir įtakoja vienos kitas. Remiantis tyrimo rezultatais buvo pateiktos rekomendacijos socialiniams darbuotojams, dirbantiems su vyresnio amžiaus asmenimis bei socialinės gerontologijos srities tyrėjams.
Old age associates with negative consequences. This life period is defined as period of loss, poverty, illness, loneliness, loss of autonomy, dependence from others. Elder adults face with negative attitude, usually they are considered as burden to society. Old age is seen as most difficult period of life. But is it really so dreary? There raise question: what assumptions affect successful aging? The aim of this paper is to reveal assumptions of successful aging from elder adults perspective. To reach this aim, three tasks were set: 1) To reveal how physical and psychological wellbeing supports assumptions of successful aging? 2) To disclose how social network supports assumptions of successful aging? 3) To discover how activities support assumptions of successful aging? In this paper was guided by constructivistic ontology and subjectivistic-interpretative epistemology ideas. Investigator leads on belief that social reality is social construct. Old age and successful aging are also social constructs. Social reality is constructed through language. So experiences and understandings are produced during interview between investigator and informant. Reality and social world could be understood by investigate these constructs. In order to reveal assumptions of successful aging from elder adults’ perspective a qualitative analysis were carried out. Phenomenography strategy was set in order to disclose what understanding informants have about successful aging and to emphasize different experiences of this phenomenon. Using semi-structure interview seven 68-74 years old persons (5 women and 2 men) were asked. The outcomes of the research were analyzed according to Dalhgren and Fallsberg phenomenography analysis steps. The analysis of the date has revealed that successful aging depends on material wellbeing, good health, also on relationships, with other persons who are important to elder adult. Possibility to receive and to provide social support is important too. Activities and opportunity to satisfy needs are assumptions of successful aging as well. All these assumptions which have been disclosed are interdependent and affect each other. According to the results of the research there are recommendations for social workers who work with elder adults and for social gerontology researchers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122510
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.