Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122498
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Butkevičiūtė, Agnė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Prasmės darbe beieškant: socialinių darbuotojų, dirbančių su proto negalia turinčiais asmenimis, patirtys
Other Title: Searching of the meaning at work: the experiences of social workers working with mentally retarded people
Extent: 47 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: socialinis darbas;darbo prasmė;proto negalia;social work;meaning at work;mentally retarded
Abstract: Šiame moksliniame darbe dėmesys yra kreipiamas į socialinių darbuotojų, dirbančių su proto negalią turinčiais asmenimis, darbo prasmės suvokimą per jų profesines patirtis. Profesinėje srityje socialinis darbuotojas yra sąveikos, kuriančios tam tikras prasmes su klientu, įrankis ir dalyvis. Savo veikla ir mąstymu jis nuolat vykdo tam tikrą prasmę. Savo veiklos prasmingumo suvokimas bei dvasingumas leidžia socialiniam darbuotojui jautriai įvertinti sudėtingus žmogaus gyvenimo reiškinius, ieškoti idėjų, analizuoti padarytas klaidas ir vengti jų ateityje. (Kavaliauskienė, 2008). Šiame moksliniame darbe per socialinių darbuotojų profesines patirtis siekiama atskleisti kokie vidiniai veiksniai lėmė darbo su proto negalią turinčiais asmenimis pasirinkimą, kokie veiksniai skatina/palaiko, suteikia prasmę likti darbe bei kokie veiksniai yra keliantys abejones išlikti darbe. Tyrimo objektas - socialinių darbuotojų, dirbančių su proto negalią turinčiais asmenimis, darbinės patirtys. Tyrimo tikslas - atskleisti socialinių darbuotojų dirbančių su proto negalią turinčiais asmenimis darbo patirtis. Tyrimo uždaviniai: 1) Atskleisti socialinių darbuotojų pasirinkimą dirbti su proto negalią turinčiais asmenimis lemiančius veiksnius. 2) Atskleisti su proto negalią turinčiais asmenimis dirbančių socialinių darbuotojų norą likti darbe palaikančius veiksnius. 3) Atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių su proto negalią turinčiais asmenimis, abejones išlikti darbe lemiančius veiksnius. Siekiant atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių su proto negalią turinčiais asmenimis, darbo patirtis buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas. Duomenų rinkimo metodas - pusiau struktūruotas individualus interviu. Duomenų analizės metodas – turinio aprašomoji analizė, remiantis grindžiamąja teorija. Remtasi interpretuojamąja – konstruktyvistine ontologija bei subjektyvistine epistemologijos pozicija. Tyrimo dalyvės yra 7 socialinės darbuotojos, turinčios ne mažesnę kaip 5 metų socialinio darbo su proto negalią turinčias asmenimis patirtį, ir dirbančios socialinės globos įstaigoje. Tyrimo rezultatai atskleidė kelis socialinio darbo pasirinkimo su proto negalią turinčiais asmenimis veiksnius. Tai noras padėti, iššūkio priėmimas bei atsitiktinis įsidarbinimas per pažįstamus. Tyrimas parodė, jog veiksniai, motyvuojantys bei skatinantys likti darbe, yra susiję su gerais santykiais su bendradarbiais, individualus darbas su klientais bei valdžios palaikymas. Veiksniai, keliantys abejones dėl išlikimo darbe, yra per didelis darbo krūvis, dokumentacija bei prasti santykiai su kitos srities specialistais.
This study is oriented to understand the meaning of work of social workers who work with mentally disabled persons by their professional experiences. A social worker is a like a tool and participant in the interaction with a client. The same interaction generates certain meaning with clients. Through his activities and a way of thinking the social worker constantly carries a certain meaning. The perception of meaning of their activities and spirituality allows a social worker to evaluate a complexity of human life, to generate ideas, to analyze mistakes and to avoid them in future. This study reveals some internal factors which led to choose to work with mentally disabled people, factors, which encourage/support and gives the sense to remain at work and which things can cause doubts about remaining at that particular work. The object of study is a variety of experiences of social workers who work with mentally disabled people. The purpose of this research is to reveal the experiences of social workers. The objectives of the research: 1) To reveal the factors which determine a choice of social workers to work with mentally disabled persons. 2) To reveal the supporting factors which allow a social worker to have a desire to remain at work with mentally disabled clients. 3) To reveal the factors which cause doubts about staying at current job position. In order to reveal work experiences of social workers who work with mentally disabled people has been selected a qualitative research method. Semi-structured individual interviews were chosen as a data collection method. Method of data analysis has bee a descriptive content analysis, based on the grounded theory. The background of this research was based on interpretative - constructivist ontology and subjectivist position of epistemology. There were 7 participants to take part in this research, all 7 have longer than 5 year-old experience in the field of social work. The results of the study revealed a number of factors of a choice to work with a mentally disabled persons. These factors are: a desire to help, an acceptance of a challenge, a help by a casual acquaintances in order to enter into the job position. The study showed that motivating and encouraging to remain in actual work position factors are related with a good relationship with colleagues, individual work with clients and government support. Factors that caused doubts about remaining in current job position are: too heavy workload, documentation and poor relationship with the professionals from other departments or fields.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122498
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.