Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122412
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Račkauskas, Audrius
Supervisor: jonutytė, Jurga
Title: Rašymo fenomenologija
Other Title: Phenomenology of writing
Extent: 63 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: rašymas;fenomenologija;medijų teorija;Mamardašvili;Latour;writing;phenomenology;media studies;Mamardashvili;Latour
Abstract: Šis darbas – tai bandymas taikant fenomenologijos ir medijų teorijos metodinius principus problematizuoti rašymo situaciją, išnagrinėti jos implikacijas ir išmėginti ją kaip būdą fundamentalioms žmogiškosios egzistencijos problemoms svarstyti. „Rašymo situacija“ vadinamas aplink rašymo veiksmą besiorganizuojantis, iš įvairių, kokias tik galime aptikti, intencijų, sąlygų, aplinkybių susirezgęs ir rašymą įtakojantis tinkas. Darbe svarstomi ir į vieną visumą apjungiami kūniškas, psichologinis, stilistinis, sintaksinis rašymo aspektai. Laikomasi prielaidos, kad visi šie aspektai gali būti aprašyti ir neprieštaringai išnagrinėti taikant vieną ontologinį pagrindą. Atsižvelgiant į tai formuluojamos trys pagrindinės tezės: 1) rašymas yra situatyvi chronotopinė veikla; 2) rašymas yra vertimas – perkėlimas iš suprasto į valdomą; 3) rašymas yra savarankiška, nuo šnekos nepriklausanti kalbos forma. Tačiau pagrindinė darbą į visumą apjungianti problema – rašančiojo laisvės galimybės sąlygos. Darbas turi keturias pagrindines dalis. Pirmoje dalyje pateikiami tyrimo uždaviniai ir sąvokos. Antroje – svarstomas rašymo situacijos kūniškumas, formuluojamos ontologinės rašymo situacijos kategorijos, aptariami ir analizuojami įvairūs veikimo kūnu atvejai. Trečioje dalyje taikant introspekciją analizuojamas intencionalus rašymo aktas, o ketvirtoje – svarstomos įvairios rašymą įtakojančios kalbos ir psichologinės galios. Darbe daugiausiai naudojamasi B. Latouro, M. Mamardašvili ir Aristotelio metodiniais principais.
The paper presents the analysis of the problem of writing situation, highlights its implications, and tries to apply the writing situation as the way to discuss the fundamental problems of human existence. In addressing these problems the methodological principles of phenomenology and media theories have been employed. The “writing situation” is a net woven of any possible and diverse intentions, conditions and circumstances underlying the act of writing and influencing it. The paper also highlights the bodily, psychological, stylistic and syntactic aspects of writing. Following the assumption that all these aspects can be described and consistently analyzed under the same ontological foundation, the main three theses are formulated: 1) Writing is a situational chronotopic activity; 2) Writing is translation – a transference from understandable to manageable; 3) Writing is an autonomous form of language not dependant on speaking. Yet, the main underlying problem of the work is the conditions of possibilities for freedom in writing. The paper is divided into four chapters. The first chapter presents the research objectives and terms. The second – introduces the bodily aspects of the writing situation, presents its ontological categories, and analyzes the different cases of bodily action. The third chapter by the means of introspection analyzes the act of writing wehile the fourth – discusses various aspects involved and influencing writing. The research mostly applies the methodological principles employed by B. Latour, M. McLuhan, M. Mamardashvili and Aristotle.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122412
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.