Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122324
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGrigienė, Jurgita-
dc.contributor.authorSvirskis, Paulius-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:42:48Z-
dc.date.available2020-12-22T22:42:48Z-
dc.date.issued2008-06-16-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122324-
dc.description.abstractLietuvos Respublikos teisės aktuose komercinės paslapties sąvoka pirmą kartą pateikta 1999 m. kovo 23 d. priimtame naujame LR Konkurencijos įstatyme. “Komercine paslaptimi” minėtas įstatymas įvardijo ūkio subjektui priklausančią ir viešai neatskleistą techninę, technologinę, komercinę ar organizacinę informaciją, dėl kurios slaptumo išsaugojimo ūkio subjektas imasi tam tikrų priemonių, išskyrus informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti laikoma komercine paslaptimi. Aiškesnė ir tikslesnė komercinės paslapties sąvoka pateikiama nuo 2001 m. liepos 01 d. galiojančiame Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, pagal CK kurį informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tam tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Iš komercinės paslapties apibrėžimo matyti, kad įstatymas skiria šiuos esminius komercinės paslapties požymius, esant kurių visumai informacija bus laikoma komercine paslaptimi: 1) nevieša informacija; 2) saugojama informacija; 3) informacija, turinti komercinę vertę. Lietuvos teisės aktai nustato civilinę, drausminę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą komercinių paslapčių naudojimą. Kiekvienai atsakomybės rūšiai reikalingos tam tikros sąlygos. Civilinė atsakomybė kyla, kai yra visos toliau išvardintos sąlygos: 1) neteisėti veiksmai; 2) kaltė; 3) priežastinis ryšys; 4) žala. Tik civilinė atsakomybė gali būti taikoma juridiniams asmenims. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą darbdavys turi teisę savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėdamas jokių išeitinių kompensacijų, jeigu darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, be kita ko, laikoma komercinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomi ir su komercinėmis paslaptimis susiję darbuotojo padaryti nusižengimai, nenurodyti LR Darbo kodekse, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Administracinė atsakomybė pagal ATPK galima tik tam tikruose teisiniuose santykiuose. Lietuvos Respublikos administracinių tesiės pažeidimų kodeksas numato atsakomybę už neteisėtą banko paslapties atskleidimą. Be to, ATPK numatyta atsakomybė už informacijos apie privatizavimo objektą, laikomos konfidencialia informacija arba pramonine ar komercine paslaptimi, atskleidimą kitam asmeniui, kuriam susipažinimas su šia informacija nenumatytas valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo procese. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra du straipsniai, tiesiogiai susiję su komercinėmis paslaptimis ir atsakomybę dėl jų neteisėto įgijimo ar atskleidimo. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinta atsakomybė asmeniui, kuris neteisėtai įgijo komercine paslaptimi laikomą informaciją arba šią informaciją perdavė kitam asmeniui (komercinis šnipinėjimas). Be komercinio šnipinėjimo Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už komercinės paslapties atskleidimą. Tik LR CK numato, kad asmuo gali būti atleistas nuo atsakomybės dėl komercinės paslapties atskleidimo, jeigu įrodo, kad komercinės paslapties atskleidimas yra pateisinamas dėl visuomenės saugumo. Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvos teisės aktai nustato pakankamas sąlygas patraukti asmenį atsakomybėn už neteisėtą komercinės paslapties panaudojimą, tačiau praktikoje daugiausia taikoma tik drausminė atsakomybė. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė taikomos retai, kadangi sunku įrodyti visas atsakomybės sąlygas.lt
dc.description.abstractA term “Commercial secret” first appeared in Lithuanian laws in the Law on Competition since the 23rd of March, 1999, and meant technical, technological, commercial or organizational information belonging to the undertaking and not disclosed publicly, the confidentiality of which is protected by the undertaking, except for information that cannot be considered a commercial secret under the laws of the Republic of Lithuania. However more precise definitions is used in new Lithuanian civil code since the 1st of July, 2001, according to which information shall be considered to be a commercial (industrial) secret if a real or potential commercial value thereof manifests itself in what is not known to third persons and cannot be freely accessible because of the reasonable efforts of the owner of such information, or of any other person entrusted with that information by the owner, to preserve its confidentiality. The information that cannot be considered commercial (industrial) secret shall be determined by laws. So according to the definition information must have three basic characteristics in order it could be qualified as commercial secret: 1) Information must be not disclosed publicly; 2) Reasonable efforts of the owner of such information to preserve its confidentiality; 3) Commercial value of information. Lithuanian laws establish civil, disciplinary, administrative, and criminal liability for unauthorized use of commercial secret. Every kind of liability has its own conditions. Civil liability is a pecuniary obligation one party of which shall have the right to claim for compensation of damages (damage) or demand payment of the penalty (fine, interest), and the other party shall be bound to make compensation for damages (damage) arising therefrom, or pay the penalty (fine, interest). There are four conditions for civil liability: 1) Civil liability shall arise from non-performance of a duty established by laws or a contract (unlawful refrainment from acting), or from performance of actions that are prohibited by laws or a contract (unlawful acting), or from violation of the general duty to behave with care. It may be established by laws that a person shall be bound to compensate damage he has not caused himself but is responsible for the actions of another person who inflicted the damage (indirect civil liability). 2) Only those damages can be compensable which are related to actions (acting or refrainment from acting) giving rise to civil liability of the debtor in such a manner that the damages, taking into account their nature and that of the civil liability, can be imputed to the debtor as a result of his actions (acting or refrainment from acting). 3) Civil liability shall arise only upon the existence of the fault of the obligated person, except in the cases established by laws or a contract when civil liability arises without fault. The fault of a debtor shall be presumed, except in the cases established by laws. 4) Damage shall include the amount of the loss or damage of property sustained by a person and the expenses incurred (direct damages) as well as the incomes of which he has been deprived, i.e. the incomes he would have received if unlawful actions had not been committed. Damage expressed in monetary terms shall constitute damages. Civil liability is the only one that can be used against juridical persons. According to Lithuanian Labor Code an employer shall be entitled to terminate an employment contract without giving an employee prior notice thereof when the employee commits one gross breach of duties. One of gross breach of work duties shall be disclosure of state, professional, commercial or technological secrets or communicating them to a rival enterprise. Besides disciplinary liability applies in any other breach of work duties concerning commercial secrets if the breach could be evaluated as gross breach of work procedure. Lithuanian Code of Administrative Violations establishes administrative liability in a narrow scope of relations. There are two articles with administrative liability: 1) Disclosure of secret of a bank which is accounts held in the bank by the bank’s client, the balance of funds in these accounts, the client’s operations performed with the funds in his account, the terms of the contracts on the opening of the accounts by the client; liabilities of the bank’s client to the bank and terms of the contracts wherefrom these liabilities have arisen; other financial services provided to the bank’s client and terms of the contracts on the provision of the financial services; the financial situation and assets of the bank’s client, activities, operating plan, liabilities to third parties or transactions concluded with the third parties, commercial (industrial) or professional secrecy of the client. 2) Disclosure of commercial secret concerning privatization object. According to Lithuanian Criminal Code could be convicted for: 1) Misappropriation of trade secrets; 2) Illegal disclosure of trade secrets. There are no clear conditions in Lithuanian laws when liability for commercial secrets should not apply. Only in Civil code it is stated that a person who discloses a commercial (industrial) secret may be released from liability if he proves that the disclosure of that secret is justified by the interests of public safety. In conclusion we can say that Lithuanian laws create sufficient conditions to arraign person for unauthorized use of commercial secret however only disciplinary liability is used quite often in practice. Civil, administrative, and criminal liability are used rarely because it is hard to prove all the necessary liability conditions.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent24 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectkomercinė paslaptislt
dc.subjectcivilinė atsakomybėlt
dc.subjectdrausminė atsakomybėlt
dc.subjectadministracinė atsakomybėlt
dc.subjectbaudžiamoji atsakomybėlt
dc.subjectcommercial secreten
dc.subjectcivil liabilityen
dc.subjectdisciplinary liabilityen
dc.subjectadministrative liabilityen
dc.subjectcriminal liabilityen
dc.subject.otherTeisė / Law (S001)-
dc.titleAr Lietuvos Respublikos teisės normos sudaro pakankamas sąlygas patraukti asmenį atsakomybėn už neteisėtą komercinės paslapties panaudojimą?lt
dc.title.alternativeWhether Lithuanian laws create sufficient conditions to arraign person for unauthorized use of commercial secret?en
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptPrivatinės teisės katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.