Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122291
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mitrulevičiūtė, Jolita
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Šeimos įtraukimo į mokyklos veiklą prielaidos ir galimybės
Other Title: Possibilities and assumptions of the family’s involvement into school work
Extent: 50 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: šeima;mokykla;bendravimas;bendradarbiavimas;savanorystė;family;school;paticipation;communication;volunteering
Abstract: Pastebima, kad tėvai pasyviai dalyvauja mokyklos gyvenime, nesilanko mokykloje kuomet yra kviečiami, tuo labiau nesilanko savo iniciatyva. Siekiant sėkmingų ugdymo(si) rezultatų būtinas tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą. Tik nuolat bendraujant tėvams ir mokytojams, bendradarbiaujant sprendžiant įvairius klausimus bei skatinant tėvus teikti pagalbą mokyklai, kuriama saugi mokiniui aplinka. Šio tyrimo objektas – šeimos įtraukimas į mokyklos veiklą. Tyrimo tikslas – išanalizuoti šeimos įtraukimo į mokyklos galimybes bei įvertinti klasės auklėtojo vaidmenį įsitraukimo proceso metu. Tyrimo uždaviniai: 1) apibrėžti šeimos ir mokyklos sąveikos svarbą ugdymo procese; 2) apibūdinti šeimos įtraukimo į mokyklos veiklą galimybes bei aprašyti bendradarbiavimo problemų priežastis; 3) atskleisti tėvų požiūrį į mokyklos ir šeimos bendravimą, bendradarbiavimą, savanorystę bei įvertinti klasės auklėtojo vaidmenį bendradarbiavimo procese; 4) nustatyti dažniausiai naudojamas įsitraukimo į mokyklos veiklą formas bei bendradarbiavimo sritis. Buvo naudoti šie tyrimo metodai: literatūros šaltinių apžvalga, anketinė apklausa (tyrimas atliktas VDU „Rasos“ gimnazijoje, apklausti 100 tėvų), statistinių duomenų analizė (tyrimo duomenys sisteminami ir analizuojami naudojant programa Microsoft Excel). Tyrimas rezultatai atskleidė, kad įsitraukimas į mokyklos veiklą vyksta: bendraujant, bendradarbiaujant bei teikiant pagalbą mokyklai. Tačiau galime pastebėti, kad ryšys pasyvus, kadangi tėvai nesijaučia mokykloje bendruomenės dalimi bei pageidauja glaudesnio ryši su mokykla, bet patys tėvai nėra linkę prisiimti aktyvesnio vaidmens. Tyrimas atskleidė, kad klasių auklėtojai su tėvais bendrauja draugiškai, o toks bendravimo stilius yra prielaida sėkmingai bendradarbiauti su tėvais. Taigi su klasės auklėtojo pagalba tėvai gali būti efektyviau įtraukti į mokyklos gyvenimą. Tyrimas atskleidė, kad tarp šeimos ir mokyklos vyrauja šios bendradarbiavimo formos ir sritys: a) visuotiniai tėvų susirinkimai, klasės tėvų susirinkimai, pokalbiai telefonu, individualūs pokalbiai; b) mokymo(si) pažangumo, drausmės palaikymo pamokų ir pertraukų metu, pamokų lankomumo, klasės ir mokyklos finansavimo, uniformų dėvėjimo užtikrinimo, ateities perspektyvos, profesijos, specialybės pasirinkimo ir jai pasirengimo sritis.
It is visibly, that parents passively participate in school life, don’t visit school when they are invited, and more they don’t come on theirs own initiative. Trying to reach successful results of education is needful to involve parents into school’s life. Safety environment for schoolchild is created constantly teachers communicating with parents, in participation of solving various questions also motivating parents to contribute school. The object of this research is family’s involvement into school work. The goal of research is to analyze possibilities of family’s involvement into school work, also to evaluate the role of class educator during involvement process. Tasks of research: 1) to define the interaction’s importance of family and school during education process; 2) to characterize possibilities of family’s involvement into school work, also to describe reasons of participation’s problems; 3) to open parents’ viewpoint into school’s and family’s communication, cooperation, volunteering, also to evaluate the role of class educator during the cooperation process; 4) to define mostly used forms of family’s involvement into school work and the areas of cooperation.. These research‘s methods were used: the review of literature source, questionnaire overview (the research was done in VDU “Rasos” gymnasium, were questioned 100 parents), statistic data analysis (findings are systemized, analyzed using Microsoft Excel program). Research results revealed that involvement into school work proceeds: communicating, cooperating and contributing school. We can notice, that this connection is passive, because parents don’t feel the part of community in school and wish closely relation with school, but they selves aren’t tend to take passives role. Research opened that class educators communicate with parents friendly, and this communication’s style is assumption for successfully cooperation with parents. So with the class educator’s help, parents can be efficient involved into school life. Research revealed that between family and school dominate these cooperation’s forms and zones: a) general parents’ meetings, class parents���� meetings, conversations on the phone, individual conversations; b) learning progressiveness, keeping the discipline during lessons and breaks, lessons’ attendance, class’s and school’s financing, assurance of uniform wearing, future perspectives, selection of profession, specialty and it’s preparation zone.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122291
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.