Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122277
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Tamoliūnas, Marius
Supervisor: Budrytė-Kvietkauskienė, Rimantė
Title: Japonijos karinio saugumo užtikrinimo klausimas po Šaltojo karo
Other Title: Question of Japan's military security ensurance after the Cold War
Extent: 75 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: galios balansas;karinis saugumas;Japonija;balance of power;military security;Japan
Abstract: Šio darbo objektas yra Japonijos karinis saugumas po Šaltojo karo pabaigos. Darbo tikslas yra išanalizuoti Japonijos karinio saugumo strategiją po Šaltojo karo, atsižvelgiant į Rytų Azijos regiono valstybių karinę grėsmę, JAV-Japonijos sąjungos raidą ir Japonijos vidaus politiką. Tikslui pasiekti yra iškelti tokie uždaviniai: 1. apibrėžti galios balanso sąvoką ir išanalizuoti galios balanso sistemos principus, bei nustatyti, kaip valstybės reaguoja į pasikeitimus galios balanso sistemoje; 2. įvertinti augantį Kinijos Liaudies Respublikos karinį potencialą ir grėsmę Japonijos saugumui; 3. išnagrinėti Korėjos Demokratinės Liaudies Respublikos karinę grėsmę Japonijos saugumui; 4. apžvelgti JAV-Japonijos sąjungos raidą, bei įtaka Japonijos gynybos politikai po Šaltojo karo; 5. išanalizuoti kintančią Japonijos karinio saugumo strategiją šalies vidaus politikoje. Tyrimo metodai yra aprašomasis – analitinis metodas bei dokumentų analizė. Remiantis galios balanso modeliu, kiekvienos valstybės vidaus ir užsienio politika, dėl tarptautinės sistemos anarchiškumo, yra nukreipta į galios didinimą bei saugumo užtikrinimą. Dėl to iškyla grėsmė, kad dominuojantys veikėjai stiprės kitų sąskaita, bei juos visiškai sunaikins. Kad šito nenutiktų, sistemoje egzistuoja neapčiuopiamas kintamasis – galios balansas. Visgi dėl skirtingo valstybių vystymosi tempo, vidinės politikos pasikeitimo ar išorės galybių įsikišimo, galios balanso sistemoje įvyksta pokyčiai. Tokiu atveju, dėl grėsmės saugumui ar dominavimui, valstybės imasi atsakomųjų veiksmų pusiausvyrai sugrąžinti. Rytų Azijos regiono atveju, tokia galios perskirstymo siekianti galybė yra Kinija. Ji laiko Japoniją artimiausia JAV sąjungininke ir rėmėja, tad tikisi užkirsti šios sąjungos strateginius tikslus regione ir išstumti Japoniją, kaip buvusią ekonominę Rytų Azijos lyderę. Tuo tarpu, nors Šiaurės Korėja dėl savo uždarumo politikos neturi pakankamai galios įtakoti regioninį galios balansą, tačiau jos pasaulyje ketvirta pagal dydį kariuomenė ir vadovaujančios partijos ideologija, kelia grėsmę ne tik Japonijos, bet ir tarptautinės sistemos saugumui. Vadinasi, dėl Kinijos regioninės galios didėjimo ir Šiaurės Korėjos karinės grėsmės, Japoniją po Šaltojo karo turėjo stiprinti savo karinį potencialą ir koreguoti konstitucijos IX straipsnį.
The subject of this research work is military security of Japan after the Cold War. The aim – to analyze the strategy of Japan‘s military security after the Cold War, considering military threat of East Asian region countries, evolution of US-Japan alliance and Japan’s inner politics. Main objectives: 1. to define the concept of balance of power, analyze the principles of balance of power system, and define how states acts in case of changes in distribution of power; 2. to rate the growing military potential of China and it’s threat to Japan’s military security; 3. to analyze military threat of North Korea to Japan’s military security; 4. to review the evolution of US-Japan alliance and it’s role to formation of Japan’s security politics after the Cold War; 5. to examine changes of forming military security strategy in Japan’s inner politics. Research work methods are descriptive – analytical method and document analysis. According to balance of power model, the inner and international politics of every state is directed to expansion of power and safeguarding of security. Because of that, there is a possibility for dominant actors to strengthen their position and destroy other members of the system. To prevent that, there exists intangible variable – balance of power. However, because of the different development temps, changes in inner politics and intervention of outer powers, a variations in balance of power system emerges. In that case, because of the threat to their military security and dominance, states initiate responsive actions, in order to bring back equilibrium in the system. In case of East Asian region, such power redistribution seeking power is China. It considers Japan as closest ally of USA, therefore seeks to intercept strategic goals of US-Japan alliance and overthrow Japan as former economic power of East Asian region. Meanwhile, North Korea, because of its closeness politics, is not sufficient enough to influence regional balance of power system, but its fourth the biggest army in the world and ideology of ruling party, raises threat to Japans military security. Consequently, because of rising China’s regional power and military threat of North Korea, after the Cold War Japan had to increase its military potential and adjust article IX of constitution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122277
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.