Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122268
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mikalauskienė, Daiva
Title: Lazdijų krašto muziejaus edukacinių programų poveikis rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų plėtrai
Other Title: The impact of education programmes of Lazdijai region museum to the common abilities development of district residents
Extent: 96 p.
Date: 7-Jun-2008
Keywords: edukacinė veikla;muziejai;kompetencija;educational activity;museum;competence
Abstract: Magistro darbe „Lazdijų krašto muziejaus edukacinių programų poveikis rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų plėtrai“, kuriame analizuojama šiuolaikinėje muziejininkystėje aktuali edukacinės veiklos sritis, padedanti mąstyti ir suvokti bendrųjų kompetencijų plėtrą rajono visuomenei. Lazdijų krašto muziejuje rengiamos edukacinės pamokos skirtos įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonėms, tenkinančios jų mokomuosius, lavinamuosius, profesinius, praktinius poreikius ir kuriančios naują mokymosi aplinką. Tyrimo tema – Lazdijų krašto muziejaus edukacinių programų poveikis rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų plėtrai. Tyrimo tikslas – nustatyti, ar Lazdijų krašto muziejaus teikiamos edukacinės programos padeda plėtoti mokinių, mokytojų bei suaugusiųjų poreikius. Siekiant šio tikslo, numatyti uždaviniai: teoriškai pagrįsti edukacinės veiklos plėtotės galimybes muziejuje, atskleisti Lazdijų krašto muziejaus edukacinių programų esmę, apibūdinti muziejaus edukacinių programų reikšmę bendrųjų kompetencijų ugdymui, išryškinti, kaip Lazdijų krašto muziejaus edukacinė veikla tenkina moksleivių bei kitų lankytojų poreikius. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, programų analizė ir nuomonės apie jų efektyvumą tyrimas. Tyrimo dalyviai – 35 moksleiviai, 17 mokytojų, 15 suaugusiųjų. Atlikti tyrimai rodo, kad Lazdijų krašto muziejaus edukacinė veikla tapo viena pagrindinių muziejinio darbo sričių, edukacinės veiklos populiarumas nuolat auga visuomenėje. Lazdijų krašto muziejus naudoja įvairius temų realizavimo būdus muziejaus lankytojų žinioms gilinti, bendrųjų kompetencijų plėtrai. Išvadose buvo išryškinta muziejaus vykdoma švietėjiška veikla, atskleista edukacinių programų esmė, numatytos edukacinės veiklos plėtotės galimybės, pagrįstas muziejaus veiklos modelis, apibrėžtos muziejaus edukacinių programų bei bendrųjų kompetencijų sąsajos. Tyrimo metu gauti rezultatai bus panaudoti rajono moksleiviams, mokytojams bei kitiems, besidomintiems muziejaus edukacija.
In master‘s thesis „The impact of education programmes of Lazdijai region museum to the common abilities development of district residents“, there is analyzed the range of education activity which is relevant to a modern museology, which helps contemplate and realize the development of common abilities to region‘s society. In Lazdijai region museum there are organized educational lessons to people of various age and education, these lessons satisfy their educational, educable, vocational, practical demands and also it creates the new learning setting. The topic of research – The impact of education programmes of Lazdijai region museum to the common abilities development of district residents. The aim of this study – ascertain whether educational programmes, which are provided by Lazdijai region museum, help to develop the demands os pupils, teachers and adults. For this purpose, the following tasks have been established: to justify in a theoretical way the opportunities of educational activity development in museum, to define the point of educational programmes of museum to the general competences education, to highlight in which way educational programmes of Lazdijai region museum satisfy the demands of students, teachers and adults. Methods of analysis: the analysis of scientific literature, questionnaire, the analysis of programmes and the opinion research about its effectiveness. The particiants of research – 35 pupils, 17 teachers, 15 adults. The analysis shows that the educational activity of Lazdijai region museum became one of the most important museum work range, the popularity of educational activity is increasing constantly. Lazdijai region museum uses various ways of topics realization which help to improve knowledge and develop common abilities of museum visitors. In conclusions there was highlighted educational activity of museum, revealed the point of educational programmes, provided the opportunities of educational activity development, justified the model of museum activity, defined the links between museum educational programmes and common abilities. The results of analysis are going to be used for region pupils, teachers and other who are interested in education of museum.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122268
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.