Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122248
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kulikauskas, Veronica Esther
Title: Tikinčiųjų dalyvavimo Eucharistijos liturgijoje sąmoningumas Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje: tarpdisciplininė interpretacija ir ekspertų požiūris
Other Title: Conscious participation in the Eucharistic liturgy in the Catholic Church in Lithuania: an interdisciplinary interpretation and expert viewpoint
Extent: 76 p.
Date: 26-Jan-2012
Keywords: eucharistijos liturgija;šventosios mišios;eucharistijos šventimas;sąmoningumas;ritualas;holy mass;conscious participation;consciousness;ritual;psychology of religion
Abstract: Tyrimo problema: sąmoningo dalyvavimo Eucharistijos liturgijoje sampratos ir raiškos neištirtumas tarp Lietuvos katalikų. Tyrimo tikslas: tarpdisciplininiame kontekste atskleisti Bažnyčios mokymą apie sąmoningą dalyvavimą Eucharistijos liturgijoje bei išryškinti katalikų sąmoningo dalyvavimo Eucharistijos liturgijoje sampratą ir specifiką Lietuvoje. Tyrimo metodai: (1) Tarpdisciplininė literatūros šaltinių lyginamoji analizė teoriškai tiriant sąmoningą dalyvavimą Eucharistijos liturgijoje ir (2) empirinis tyrimas – pusiau struktūrizuotas interviu bei kokybinė turinio (content) duomenų analizė. Vatikano II Susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium ragina tikinčiuosius dalyvauti Eucharistijos šventime „sąmoningai aktyviai ir vaisingai“ (SC, 11). Tačiau nemažai Bažnyčios darbuotojų Lietuvos vyskupijose teigia, kad susiduria su problema, jog tikintieji nesupranta, ką reiškia būti sąmoningu krikščioniu ir sąmoningai dalyvauti Eucharistijos liturgijoje. Šio supratimo stoka gali neigiamai įtakoti tikinčiųjų dalyvavimo Eucharistijos liturgijoje kokybę. Kadangi šis darbas nagrinėja Lietuvoje dar mažai tirtą sritį, jis yra labiau įvadinio pobūdžio ir išryškina tam tikrus problemos dėmenis, kuriuos būtų galima nagrinėti tolimesniuose tyrimuose. Teorinė dalis atskleidžia ir tarpdiscipliniškai interpretuoja Bažnyčios mokymą apie sąmoningą dalyvavimą Eucharistijos liturgijoje. Pirma dalis nagrinėja „sąmoningo dalyvavimo“ sąvoką, kuri vėliau pritaikoma krikščioniškam tikėjimui. Antra dalis „sąmoningo dalyvavimo“ sąvoką pritaiko Eucharistijos liturgijai bažnytiniame bei antropologiniame kontekste ir nagrinėja Lietuvos specifiką, atsižvelgiant į Bažnyčios Lietuvoje istorinį - kultūrinį kontekstą. Trečią dalį sudaro kokybinis tyrimas – ekspertų interviu, kuris atskleidžia sąmoningo dalyvavimo specifiką Lietuvoje bei sąmoningo dalyvavimo Eucharistijos liturgijoje ugdymo galimybes.
Research problem: insufficient reasearch on the concept and expression of conscious participation in the Eucharistic liturgy among Catholics in Lithuania. Purpose: to explore, in an interdisciplinary context, the Church's teaching on conscious participation in the liturgy of the Eucharist, as well as to highlight the concept and specificity of Catholic conscious participation in the liturgy of the Eucharist in Lithuania. Research methods: comparative interdisciplinary literature analysis of conscious participation in the Eucharistic liturgy, empirical qualitative research including interview and content analysis. The Second Vatican Council constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium invites the faithful to participate in the celebration of the Eucharist “consciously, actively and fruitfully” (SC 11). However, many Church workers in various dioceses in Lithuania claim that they faced with believers who do not understand what it means to live their Christian faith consciously or to participate consciously in the liturgy of the Eucharistic. This lack of understanding has a negative impact on the quality of their participation in the Eucharistic liturgy. This paper opens up new research possibilities. Since this paper deals with issues that are new to academic research in Lithuania, it is mostly introductory in nature and gives an elementary outline of the issues concerned, which could be examined more fully in further studies. The theoretical section of this paper states and interprets the teaching of the Church on conscious participation in the Eucharistic liturgy in an interdisciplinary context. The first part deals with the concept of “conscious participation”, which is then applied to the Christian faith. The second part of the paper applies the concept of “conscious participation” to the liturgy of the Eucharist in an ecclesiological and anthropological context and examines the specific issues in Lithuania, according to the historical-cultural context of the Catholic Church in Lithuania. The third section of this paper consists of a qualitative study - expert interviews, which show the specific issues of conscious participation in the liturgy of the Eucharist in Lithuania, as well as its opportunities for educating the faithful and improving the degree of conscious participation in the Eucharistic liturgy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122248
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.