Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122193
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Čepas, Paulius
Title: Įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo modeliavimas profesiniame rengime
Other Title: Modeling of the development of employability competency in vocational training
Extent: 40 p.
Date: 12-Dec-2008
Keywords: įsidarbinamumas;kompetencija;profesinis rengimas;employability;competency;vocational education and training
Abstract: Praktinį problemos aktualumą nulemia dabartinė Lietuvos situacija: jos ūkiui perėjus į rinkos ekonomiką, kurioje nuolatinis lavinimasis ir ugdymasis yra vertinamas kaip priemonė, padedanti darbuotojui išlikti konkurencingu bei efektyviu siekiant tikslų ir panaudojant turimus išteklius. Didėjanti jaunimo migracija į užsienio šalis, tame tarpe aukščiausios kvalifikacijos specialistų emigracija rodo, kad didelė dalis darbuotojų Lietuvoje nėra pasirengę įsidarbinti bei dirbti. Tokiu būdu, vis aktualesne tampa įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo bei ugdymosi problema. Profesinis rengimas orientuotas į asmens įsidarbinamumą, apimtų ir subjektyvių veiklos lygmenį tam tikro mokymosi/studijų dalyko/programos rėmuose, bei laiduotų tam tikrų socialinės ir profesinės veiklos formų įvaldymą įvairiose darbinėse, socialinėse ir kultūrinėse situacijose. Disertacinio tyrimo mokslinis naujumas - pagrįsta įsidarbinamumo kompetencijos reikšmė analizuojant veiklos sistemos bei profesinio rengimo požiūrius. Susisteminta mokslinė medžiaga pagrindžianti įsidarbinamumo kompetencijos struktūrą. Įsidarbinamumo kompetencija profesiniame rengime suvokiama bei kompetencijos ugdymas modeliuojamas, analizuojant įsidarbinamumo kompetencijos turinį bei raišką. Taip papildoma įsidarbinamumo kompetencijos samprata. Sukurtas įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo profesiniame rengime modelis, grindžiamas profesinio rengimo ugdymo proceso veikėjų bei ugdymo turinio veiksnių sąveikos rezultatais. Disertacinio tyrimo teorinis reikšmingumas – papildyta įsidarbinamumo kompetencijos samprata. Pagrįsta įsidarbinamumo kompetencijos vieta profesinių bei bendrųjų kompetencijų kontekste. Parengtas įsidarbinamumo kompetencijos turinio aprašas. Suformuluotas įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo profesiniame rengime modelis.
The practical relevance of the problem is determined by the current situation of the Republic of Lithuania which has become market economy where lifelong training and learning are considered the means of helping employees stay competitive and effective in pursuing their objectives and using available resources. Increasing migration of young people – including top qualification specialists – to other countries shows that most of the employees in Lithuania are not prepared for employment and work. Thus, the problem of training and learning employability competency becomes more and more relevant. The scientific novelty of the study: The importance of the employability competency has been grounded through the analysis of approaches of the activity system and vocational training. Scientific data grounding the structure of the employability competency has been organised. The employability competency in vocational training has been perceived and development of competency modelled through the analysis of content and expression of employability competency. Theoretical impact of the study: supplemented concept of employability competency. Grounding of the place of the employability competency in the context of professional and general competences. Description of employability competency content. Revelation of the interaction between this competency and professional activity. Creation of a model of employability competency development in vocational training.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122193
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.