Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122184
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šilanskaitė, Rasa
Supervisor: Norkutė, Odeta
Title: Mokymo(si) metodų taikymo tikybos pamokose bruožai Pabaisko pagrindinėje mokykloje
Other Title: Features of application of teaching learning methods in religion classes in Pabaiskas main school
Extent: 49 p.
Date: 3-Jun-2008
Keywords: mokymasis;metodai;tikyba;learning;methods;religion
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje mokytojai atlieka labai reikšmingą vaidmenį. Be abejo, jie padeda mokiniams suprasti svarbių sąvokų, įgyti įgūdžių. Mokiniams nepakanka vientik atkartoti mokykloje mokytojų pateiktas mintis, tekstus, veiksmus. Mokytojai turi perteikti mokiniams žinias taip, kad jie norėtų mokytis, pajustų vidinį ryšį su mokymo dalykais. Įvairūs mokymosi metodai padeda ne tik skatinti motyvaciją, bet ir yra būdas pasiekti pamokos tikslą. Pasyvūs metodai nesukelia mokinių aktyvumo, kaip aktyvūs mokymo(si) metodai. Pamokose yra naudojami tiek pasyvūs, tiek aktyvūs mokymo(si) metodai. Aktyvių mokymo/si metodų naudojimas ne tik leidžia perteikti žinias, bet taip pat lengviau įgyjami gebėjimai bei vertybinės nuostatos. . Mokydami mokinius mokytojai, taikydami mokymosi metodus, patys mokosi kartu ir tobulėja. Mokytojo uždavinys – parinkti tokius ugdymo būdus, kurie stiprintų mokinių susidomėjimą tikybos pamokomis bei doro elgesio motyvaciją. Darbe nagrinėjama problema jog dėl nepakankamai skiriamo dėmesio mokymo(si) metodams tikybos pamokose, vaikai nelinkę domėtis ar aktyviai dalyvauti pamokose. Siekiant problemos sprendimo, keliamas darbo tikslas. Tikslas: nustatyti kokie mokymo(si) metodai priimtiniausi mokiniams, suformuluoti uždaviniai: apibrėžti mokymo metodų, taikomų tikybos pamokose sampratą ir pritaikymo ypatumus, apibūdinti tinkamiausius mokymo(si) metodus, dažniausiai naudojamus tikybos pamokose, nustatyti kokie mokymo(si) metodai priimtiniausi mokiniams. Darbe remiamasi Šalkauskio religinio auklėjimo teorija (1992), Maslow visuomenės švietimo apibūdinimu (1999), N. Le Diuko , J. Gutausko požiūriu (1996) į tikybos dalyko metodus, L. Jovaišos metodų klasifikacija (1997), N. M. Grendstad susiliejančio ugdymo teorija (1996), L. Šiaučiukėnienės mokymo/si metodų ir taksonomijos klasifikacija (2000), M. Hebditch atlikto tyrimo (1990 Gillinghamo mokykla, Dorsetas), apie mėgstamiausius mokinių mokymo/si metodus 11 – 18 metų rezultatais, O. Tijūnielėnės, J. Petkutės (2002) atlikto empirinio tyrimo apie tikybos dalyką duomenimis. Atlikus mokslinės literatūros apžvalgą ir išanalizavus atlikto tyrimo duomenis, nustatyta, kad dorinio ugdymo pamokose priimtiniausi yra šie metodai: pradinėse klasėse vaikai ypač mėgsta giesmeles giedoti su judesiais, taip pat piešti. Vyresnėse klasėse atlikus tyrimą paaiškėjo, kad mokiniai labai vertina vaizdines priemones, mokytojo pasakojimą.
Teachers play an important role in the modern society. Of course they help the pupils understand important concepts, acquire skills. It is not sufficient for pupils only to repeat the ideas, texts, actions of teachers seen at school. Different learning methods help not only to stimulate motivation but also is a way of achieving the objective of the lesson. Passive methods do not stimulate activity of pupils as active learning methods do. Both active and passive learning methods are used during lessons. The use of active learning methods not only allows to convey knowledge but also help to acquire skills. While teaching pupils, applying learning methods teachers improve at the same time. The objective of the teacher is to select such development methods, which would strengthen interest of pupils in religion lessons and motivation of fair behaviour. Problem : due to lack of attention to teaching learning methods in religion lessons children are not inclined to take interest or actively participate in lessons. Objective: establish what teaching learning methods are acceptable to pupils. Tasks: establish the concept and peculiarities of application of teaching methods applied in religion lessons, describe the most suitable teaching learning methods used most often in religion lessons, establish what teaching learning methods are acceptable to pupils. The following are the most suitable in religion lessons: in primary classes children especially like to chant psalms with movements as well as to draw. The research in senior classes showed that pupils value visual measures, narration of the teacher most. Religion lessons differ from other subjects in that there are no grades the transfer of faith to pupils by teaching learning methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122184
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.