Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122182
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gaigalaitė, Vilma
Supervisor: Martišius, Vaclovas
Title: Racionalumo principų pažeidimų priimant sprendimus ryšys su grupės dydžiu, statusu organizacijoje ir kognityviniu stiliumi
Other Title: The relationship of rationality principles‘ violations, when making the decisions, with the group size, status in the organization and cognitive style
Extent: 67 p.
Date: 18-Dec-2009
Keywords: sprendimų priėmimas;formulavimo poveikis;veidrodinio atspindžio efektas;invariantiškumas;kognityvinis stilius;decision-making;framing effect;reflection effect;invariantability;cognitive style
Abstract: Darbo problema: esant nuolatiniai būtinumui apdoroti vis didesnius informacijos kiekius, formuluojant ir sprendžiant sudėtingas problemas, žmogaus protas dažnai nebepajėgia patenkinti visų racionalumo reikalavimų, ir daug pasaulio sprendimų priimami nesilaikant racionalumo prielaidų. Visokeriopos gerovės išlaikymas ar kūrimas reikalauja objektyvumo, nešališkumo. Svarbu įvertinti, kas lemia invariantiškumo principo pažeidimus ir kitus kognityvinius poslinkius. Darbo tikslas - įvertinti racionalumo principų pažeidimų priimant sprendimus ryšį su skirtingu grupės dydžiu (užduotyje minimu žmonių skaičiumi), statusu organizacijoje ir kognityviniu (sprendimų priėmimo) stiliumi. Naudotos tyrimo metodikos: 1. Formulavimo poveikio stiprumui skirtingo dydžio grupėse įvertinti naudota modifikuota Tversky, Kahneman (1981) Azijietiškos ligos problema. 2. Siekiant nustatyti skirtingo organizacinio statuso asmenų jautrumą formulavimo poveikiui buvo naudota Tversky, Kahneman (1981) lošimų problema. 3. Dominuojančiam sprendimų priėmimo stiliui nustatyti naudotas Scott, Bruce (1995) GDMS (General Decision – Making Style) klausimynas. 4. Veidrodinio atspindžio efektui įvertinti skirta Kahneman, Tversky (1979) lošimo problema. 5. Invariantiškumo principo pažeidimų dydžiui įvertinti buvo naudota Frisch (1993) „Važiavimo į kitą parduotuvės filialą dėl nuolaidos“ situacija, Tversky, Kahneman (1981) „Bilieto pirkimo antrą kartą“ situacija, Goldstein, Einhorn (1987) lošimo problema. Tyrimas buvo vykdomas 2009 metais įvairiose Lietuvos organizacijose. Jame dalyvavo 360 respondentų (36 proc. vyrų ir 64 proc. moterų, 40 proc. vadovų, 60 proc. – dirbančiųjų nevadovaujančiose pareigose). Patvirtintos hipotezės: 1. Formulavimo poveikis yra stipresnis esant scenarijams su didesnėmis grupėmis nei mažomis grupėmis. 2. Esant tam pačiam laukiamam laimėjimui (pelnui) vadovai, lyginant su nevadovaujančiose pareigose esančiais tiriamaisiais, yra labiau linkę atiduoti pirmenybę alternatyvai, kai nurodytas garantuotas laimėjimas, ir atiduoti pirmenybę rizikingai alternatyvai, kai nurodytas garantuotas pralaimėjimas. 3. Racionalaus sprendimų priėmimo stiliaus žmonių veidrodinio atspindžio efektas yra mažesnis nei kitų kognityvinių stilių apklausos dalyvių. 4. Racionalaus sprendimų priėmimo stiliaus žmonių invariantiškumo principo pažeidimo dydis yra mažesnis nei kitų kognityvinių stilių tiriamųjų.
Problem of work: given the ever-present necessity to process increasingly more information, when formulating and solving complicated problems the human mind often fails to meet all the requirements of rationality, and many decisions in the world are, therefore, made without observing the prerequisites of rationality. Maintaining or creating any kind of welfare requires objectiveness and impartiality. It is important to take into account what determines the violations of invariantability principle and other cognitive biases. The purpose of work is to assess the relationship of rationality principles’ violation, when making the decision, with the different group size (number of people specified in the problem), status in the organization and cognitive (decision-making) style. Research methodologies used: 1. For the assessment of framing effect in groups of different size, modified Asian disease problem of Tversky and Kahneman (1981) was used. 2. For the establishment of sensitivity of individuals of different organizational status to the framing effect, Tversky and Kahneman’s (1981) gamble problem was applied. 3. Scott and Bruce’s (1995) GDMS (General Decision – Making Style) questionnaire was used to determine the dominating decision-making style. 4. The reflection effect was assessed according to Kahneman and Tversky’s (1979) gamble problem. 5. Frisch’s (1993) “Going to another affiliate of the store to get the discount” situation and Tversky and Kahneman’s (1981) “Buying the ticket for the second time” situation as well as Goldstein and Einhorn’s (1987) gamble problem were used for the establishment of the violation extent of invariantability principle. The research was carried out in 2009 in various Lithuanian organizations. It involved 360 respondents (36 % males and 64 % females, 40 % executives and 60 % those working in non-executive positions). The following hypotheses were confirmed: 1. The framing effect is stronger in scenarios with larger rather than smaller groups. 2. Given the same expected gain (profit), managers are more prone to prefer the option with the sure gain and the risky option, when guaranteed loss is indicated in comparison to the subjects in non-executive positions. 3. People with rational decision-making style are less susceptible to reflection effect than participants of the survey possessing other cognitive styles. 4. People with rational decision-making style tend to violate the invariantability principle to a lesser extent than the participants of the survey possessing other cognitive styles.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122182
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.