Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122159
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jurkuvėnienė, Neringa
Title: Utenos regiono geriamo vandens šaltinių (versmių) kokybės vertinimas
Other Title: Assessment of drinking water sources (springs) quality in Utena region
Extent: 67 p.
Date: 31-May-2012
Keywords: šaltiniai;versmės;tyrimai;geriamasis vanduo;saugos ir kokybės reikalavimai;sources;springs;research;drinking water;safety and quality requirements
Abstract: Šio darbo tikslas nustatyti Utenos regiono vandens šaltinių (versmių) geriamojo vandens kokybę. Pagrindiniai geriamojo vandens kokybės reikalavimai nurodo, kad jis turi būti mikrobiologiškai švarus ir atitinkamos cheminės sudėties, o komponentės neviršytų didžiausių leidžiamų ribinių verčių. Visos leidžiamos analitės nurodytos higienos normos: HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Buvo pasirinkta 11 šaltinių (versmių) esančių Utenos regione. Keturi iš 11 tiramųjų objetkų buvo Gražutės regioniniame parke – Šveicarkos, Rudosios versmelės, Antalieptės geriamasis, Bebrynės prie Luodžio šaltiniai, du Anykščių rajone – Šv. Jono krikštytojo, Karalienės liūno šaltiniai, likusieji Utenos – Krašuonos upės, Žiežulnio, Daunorių, Krokulės šaltiniai ir vienas Zarasuose – Zarasų šaltinis. Tyrimo vietose buvo paimti mėginiai ir atlikta cheminių, indikatorinių ir mikrobiologinių rodiklių analizė. Vandenyje buvo nustatyta amonio azoto (NH4-), vandenilio jonų (pH), spalvos, savitasis laidis (SEL), nitratų (NO3), nitritų (NO2), bendrosios geležies (Fe), mangano (Mn), chloridų koncentracija ir mikrobiologiniai rodikliai. Buvo sudaryta kiekvieno tyrimo vietos (šaltini) geologinė charakteristika. Buvo pasitelkta geologijos instituto darbuotojo Vido Mikulėno pagalba. Atlikus duomenų analizę galima teigti, kad Utenos regiono vandens šaltiniai visumoje atitinka nustatytus kokybės reikalavimus. Geležies specifikuota rodiklio vertė buvo viršyta - Karalienės liūno (697 µg/l), Šveicarkos (1104 µg/l), Bebrynės prie Luodžio (607 µg/l), Rudosios versmelės (2431 µg/l), Žiežulnio ežero (1062 µg/l) ir Daunorių (414 µg/l) šaltiniuose. leidžiama norma šiuose šaltiniuose (versmėse) buvo viršyta 2 – 12 kartų. Mažiausia geležies koncentracija nustatyta Šv. Jono krikštytojo šaltinyje (12 µg/l). Mikrobiologinė tarša buvo nustatyta tik Daunorių šaltinyje balandžio mėnesį. Kiti rodikliai nustatytų leidžiamų normų ribų neviršijo.
The aim - Utena region's water sources (springs) drinking water quality. The main drinking water quality standards specify that it must be microbiologically clean and the chemical composition and the component do not exceed the maximum allowable limits. All profiles are allowable sanitary norms: HN 24:2003 \"Drinking water safety and quality requirements.\" In this research were selected 11 sources (springs) in Utena region. Four of the 11 subjects were in Gražutė’s Regional Park – Šveicarka source, Brown spring, Antalieptė drinking water source, Bebrynė Luodis source, two of them in Anykščiai District - St. John the Baptist, Queen Quagmire sources, one in Zarasai district – source of Zarasai, and the rest of water sources were in Utena – Krašuonas River’s, Žiežulnis, Daunoras and Krokulė source. In the study sites were sampled and performed chemical and microbiological indicator parameters were analyzed. In a water samples was found ammonium nitrogen (NH4-), hydrogen ions (pH), color, conductivity (SEL), nitrate (NO3), nitrite (NO2), total iron (Fe), manganese (Mn), chloride concentration, and microbiology. During the research were composed geological characteristics for each study site (source). Were used an assistance of Vidas Mikulėnas, the employee of Lithuania’s Geological Institute. After analysis of the data can be said that Utena water sources in general meets the quality requirements. Iron-specified target value was exceeded - the Queen's Quagmire (697 µg/l), Šveicarka (1104 µg/l), Bebrynė Luodis (607 µg/l), Brown spring (2431 µg/l), Žiežulnis Lake (1062 µg/l) and Daunoras (414 µg/l) source. Allowed rate of these sources (springs) was exceeded by 2-12 times. The lowest iron level was observed in St. John the Baptist (12 µg/l). Microbiological contamination was found only in the source of Daunoras in April. Other indicators do not exceed allowable limits.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122159
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.