Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122137
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Šukys, Aurimas
Title: Intelektualų alternatyvi veikla sovietų Lietuvoje 1956–1988 m
Other Title: Alternative activity of intellectuals in Soviet Lithuania, 1956–1988
Extent: 181 p.
Date: 26-Oct-2012
Keywords: intelektualai;alternatyvus veikimas;filosofija;neformali grupė;pilietiškumas;intellectuals;alternative activity;philosophy;informal group;citizenship
Abstract: Idėja tyrinėti sovietmečio intelektualus kilo žvelgiant į Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo istoriją. Lietuvoje. Tautiškai, pilietiškai nusiteikę inteligentai, intelektualai, susivieniję 1988 birželio 3 d. ir gana greitai mobilizavę visą to meto Lietuvos visuomenę, turėjo remtis socialiniais ryšiais, vertybėmis bei atitinkamomis nuostatomis, kurios vienokia ar kitokia forma egzistavo ir evoliucionavo per visą aneksijos laikotarpį. Šio darbo tikslas – ištirti sovietų Lietuvos intelektualų neformalių grupių veikimo bruožus ir filosofinės minties raidą neformalioje ir oficialioje erdvėje 1956-88 m. Šio darbo naujumas yra tai, kad į intelektualus ir jų veiklą sovietmečiu žiūrima ne individualiai, bet per jų sukurtų neformalių grupių, kurios veikė tiek neformalioje, tiek oficialioje erdvėje, ir turėjo tiek pirminės, tiek antrinės grupės bruožus, dinamiką. Šituo keliu einant buvo labai lengvai pastebėti ir plačiau artikuliuoti alternatyvios kolektyvinės tapatybės formavimosi ypatumai. Taip pat aprašyti filosofinės sąmonės apraiškos ir filosofiniai tyrimai pirmąkart lietuviškoje istoriografijoje pateikiami kaip alternatyva sovietiniam režimui. Nauja yra tai, kad tyrime siekta aprėpti intelektualų tiek socialinę, profesinę, tiek intelektinę, teorinę veiklą. Taip pat turėtų kitus tyrinėtojus sudominti šio darbo autoriaus pastebėta ir plačiau analizuota neformalių intelektualų grupių pilietiškumo dimensija ir gyvenimo šalia sistemos elgsenos modelis.
The idea to analyse Soviet intellectuals appeared while considering the history of Sąjūdis and the reestablishment of Lithuanian independence. The intellectuals, who shared nationalist and public ideas, consolidated on June 3, 1988 and mobilized all Lithuanian society, had to base their activities on social relations, values and certain attitudes, which existed and evolutionized in one or another form during the whole period of annexation. The aim of this thesis is to examine the features of informal groups of Lithuanian intellectuals and the development of the philosophical thought in informal and official environment in the period of 1956-1988. The novelty of the dissertation is the fact that the intellectuals and their activities during the Soviet times are not viewed individually but by the dynamics of their created groups, which operated both in informal and official sphere, and had the features of primary and secondary groups. It was easy to notice and emphasize the peculiarities of alternative collective identity formation. Besides, the described manifestation of philosophical consciousness and philosophical research are provided as an alternative to the Soviet regime for the first time in the Lithuanian historiography. In addition, the research seeks to describe the social, professional, intellectual and theoretical activities of the same social layer. Other researchers should also be interested in the dimension of citizenship and of informal intellectual groups living beside the system model , which is noted by the author and more widely analysed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122137
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.