Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122079
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Juknevičiūtė, Raimonda
Supervisor: Ruškus, Jonas
Title: Socialinio darbo kompetencijų subjektyviosios prasmės
Other Title: Subjective meanings of social work competence
Extent: 63 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: kompetencija;socialinis darbas;subjektyviosios prasmės;competence;social work;subjective meaning
Abstract: Nuolat besikeičianti šių dienų situacija kelia aukštus reikalavimus socialinio darbo profesijai ir tuo pačiu reikalauja iš socialinių darbuotojų aukštos profesinės kompetencijos. Reikalavimai, kokių žinių ir gebėjimų reikia socialiniam darbuotojui yra išdėstyti Socialinio darbo studijų krypties reglamente (2008), socialinio darbuotojo žinios, įgūdžiai ir vertybės apibrėžti Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciniuose reikalavimuose (2006). Nepamirštami ir tarptautiniai dokumentai, kuriais remiantis sudaromos studijų programos. Tačiau iškyla klausimas, ką iš tikrųjų reikia mokėti ir žinoti socialiniam darbuotojui Lietuvoje, kurioje socialinis darbas palyginti jauna profesija. Šio tyrimo klausimas – kokios yra subjektyviosios socialinio darbo kompetencijų prasmės susiejant socialinio darbo studijų ir profesinės veiklos patirtis? Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio darbo kompetencijų subjektyvias prasmes, susiejant socialinio darbo studijų ir profesinės veiklos patirtis. Tyrimo objektas – socialinio darbo kompetencijų subjektyviosios prasmės. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti socialinių darbuotojų retrospektyvius studijų vertinimus, įgyjant socialinio darbo kompetencijas. 2. Atskleisti socialinio darbo iššūkius kompetencijos plėtotei baigus studijas ir integruojantis į profesinę veiklą. 3. Atskleisti socialinio darbuotojo perspektyviai projektuojamas profesinės kompetencijos plėtotės kryptis. Rašant darbą pasirinkta interpretuojamoji – konstruktyvistinė ontologija ir subjektyvistinė – interpretuojamoji epistemologija, kuriomis remiantis atliktas kokybinis tyrimas. Duomenims rinkti panaudotas nestruktūruotas interviu. Duomenų analizės metodas – kokybinė turinio analizė. Tyrime dalyvavo 10 socialinių darbuotojų praktikų, įgijusių socialinio darbo magistro išsilavinimą Vytauto Didžiojo universitete. Išanalizavus tyrimo dalyvių pasakojimus, paaiškėjo, kad įgyjant socialinio darbo kompetencijas studijų metu svarbus motyvuotas profesinis apsisprendimas bei dėstytojo kompetencija, kuri padeda formuoti socialinio darbuotojo identitetą. Socialinio darbo praktika ir supervizija studijų metu iškyla kaip kompetencijos pagrindas, kurių metu formuojasi būsimo socialinio darbuotojo įgūdžiai. Baigus studijas ir integruojantis į profesinę veiklą socialiniams darbuotojams iškyla sunkumų plėtoti savo profesines kompetencijas įstaigose, kuriose nėra aiškaus socialinio darbo supratimo. Integracijos į profesinę veiklą laikotarpiu iškyla poreikis ne tik žinoti bendruosius socialinio darbo klausimus, bet ir veikti specifinėje socialinio darbo srityje bei įgyti kitų sričių žinių. Socialiniam darbuotojui plėtojant profesinę kompetenciją reikalingi konfrontacijos, kritinio vertinimo ir naujų projektų kūrimo įgūdžiai, kurie įgalina pasipriešinti socialinei nelygybei ir skatina pokyčius. Norint išlaikyti socialinio darbuotojo kompetenciją profesinėje veikloje, iškyla supervizijos poreikis.
Constantly changing situation of nowadays raises high requirements for social work profession and simultaneously requires high professional competence from social workers. Requirements of knowledge and skills that social workers need in their practice are stated in Regulation of Social Work Studies (2008), social work knowledge, skills and values are defined in the Qualifying Requirements of Social Workers and Social Workers’ Assistants (2006). International documents are also used to compose the study programme of social work in our country. However the question arise – what knowledge and skills are actually necessary for social worker in Lithuania where social work is comparatively young profession. The question of research – what are the subjective meanings of social work competence relating experience of social work studies and career? The purpose of the research - to reveal the subjective meanings of social work competence relating experience of social work studies and career. The object of the research – subjective meanings of social work competence. Tasks of the research: 1. To reveal social workers’ retrospective assessment of studies, achieving competence of social work. 2. To reveal the challenges of social work competence after graduating from university and integrating into social work profession. 3. To reveal the developing directions of competence perspective projecting by social worker. The interpretative – constructionist ontology and subjective – interpretative epistemology were the basis for qualitative research. Unstructured interview have been used to collect the data. Data have been analyzed by qualitative content analyses. Ten social workers - Vytautas Magnus University graduates of social work master degree program, take part in the research. The analysis of participants’ interviews has revealed that motivated professional decision and competence of academics are important aspects to achieve social work competence. The social work practice and supervision in the process of social work studies emerge as the basis of competence by developing skills of future social workers. During the process of integration to social work practice social workers face the barrier to develop professional competence in organizations where is no evident perception of social work profession. During the process of integration to social work practice arise the need not only to know general cases of social work, but also to operate in specific spheres of social work and to achieve knowledge of other sciences. Social worker needs skills of confrontation, critical evaluation and creation of new projects, which empower to resist the social inequality and promote changes in social life. On purpose to maintain the competence of social worker the need of supervision arises.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122079
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.