Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122073
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Sikorskas, Vilius
Title: Romos Bažnyčios muzikinės tradicijos įtaka krikščionio tikėjimo raiškai
Other Title: L‘importanza della tradizione musicale della Chiesa Romana Cattolica per l’espressione della fede cristiana
Extent: 95 p.
Date: 3-Jun-2009
Keywords: Liturgija;Bažnytinė muzika;giedojimas;muzika;Liturgia;musica sacra;canto;musica;Liturgy;sacred music;sing;music
Abstract: Magistro darbas yra skirtas nagrinėti Romos Katalikų Bažnyčios muzikos tradicijos svarbą krikščionio tikėjimo raiškai. Bažnyčia per dviejų tūkstantmečių nueitą tikėjimo kelią paveldėjo ir atrado sau priimtinus ir veiksmingus tikėjimo raiškos būdus bei priemones. Liturgija susideda iš tam tikro skaičiaus simbolių, tarp kurių giedojimas ir muzika užima išskirtinę vietą. Bėgant amžiams, tobulėjo, keitėsi krikščioniškos bažnytinės muzikos formas, stiliai ir galiausiai iškilo klausimas dėl pačios muzikos vietos liturgijoje ir apskritai Bažnyčioje. Ne visi muzikiniai išpildymai yra tinkami liturgijoje. Giedoti liturgiją – tai nereiškia giedoti tam tikrą giesmių skaičių, ją švenčiant; nėra ir tai, ką paskutiniu metu esame pratę sakyti, kad „viską daro visi“. Apie tai išsamiai kalba tokie II Vatikano ir po jo išleisti Bažnyčios dokumentai, kaip Liturginė Konstitucija „Sacrosanctum Concilium“, instrukcija „Musicam sacram“ bei prieš tai buvę kiti Magisteriumo dokumentai, kurie pristatomi šiame darbe. Darbą sudaro trys teorinės ir viena tiriamoji dalys. Pirmojoje dalyje yra aptariamas Bažnyčios muzikos stilių formavimasis, jų kaita ir svarba krikščionio tikėjimo raiškai. Antrojoje išskiriami Bažnyčios liturginio sambūrio dalyviai ir aptariama jų atliekama giesmė kaip tikėjimo išraiška. Trečiojoje koncentruojamasi į giesmę kaip viso liturginio sambūrio bendruomeniškumo išraišką ir tikėjimo patirties instrumentą. Teorinė darbo dalis užbaigiama kiekybiniu – kokybiniu tyrimu, kurio gauti rezultatai patvirtina Bažnyčios muzikos svarbą krikščionio tikėjimo raiškai. Už tai pasisakė 76 (89,41%) kiekybiniame tyrime dalyvavusių respondentų. Daugiau nei trečdalis kokybiniame tyrime dalyvavusiųjų respondentų sakraliosios muzikos svarbumą tikėjimo raiškai įvardijo: padeda melstis, teikia dvasinį pasitenkinimą; nurodė, jog bažnytinė muzika jiems turi auklėjamąjį pobūdį: daro jautresniu, geresniu, teisingesniu; taip pat evangelizacinį katechetinį poveikį: gilina tikėjimą, atvedė į bažnyčią, giesmėse ir psalmėse randu išdėstytas visas tikėjimo tiesas, skatina domėtis Šventuoju Raštu. Tyrimo rezultatai atskleidė ir bendruomeniško giedojimo svarbą bei reikšmę. Bažnytinės muzikos esminis tikslas – Dievo šlovinimas ir tikinčiųjų pašventinimas. Bendruomenės giedojimas – tai pirmasis žingsnis į liturgijos paslaptį. Muzika liturgijoje nėra malonumo, estetiškumo ar iškilmingumo dalis. Ji yra instrumentas, nes muzika leidžia liturgijai užmegzti dialogą tarp vadovo ir asamblėjos, tarp Dievo ir jo tautos. Kad liturginio šventimo kalba galėtų visiškai atlikti ritualinės ir simbolinės kalbos vaidmenį, reikia, jog pati bažnytinė muzika būtų taip parinkta ir parengta, kad liturginis sambūris – visa bendruomenė galėtų aktyviai įsijungti ten, kur jai yra skirta. Muzika ir giesmė nėra tik liturginio veiksmo puošmena. Priešingai, tai ta pati šventimo realybė, leidžianti įžengti į dieviškojo slėpinio gelmes (Jonas Paulius II).
Questo lavoro di laurea prende in esame l‘importanza della tradizione musicale della Chiesa Romana Cattolica per l’espressione della fede cristiana. La Chiesa, nei duemila anni del suo cammino di fede, ha ereditato e scoperto i mezzi accettabili ed efficaci per esprimere la propria fede. La liturgia contiene una certa quantità di simboli, fra i quali hanno un posto importante il canto e la musica. Durante i secoli le forme musicali, gli stili si sono perfezionati e trasformati fino a giungere alla domanda su quale sia il posto della stessa musica nella liturgia e in generale nella Chiesa. Non tutta la musica è valida per la liturgia. Cantare la liturgia non vuol dire cantare una serie di canti durante la celebrazione; come anche non è ciò che tante volte siamo abituati a dire „tutti dobbiamo fare tutto“. Su questo ben esplicitamente parlano il Vaticano II e in seguito altri documenti della Chiesa, come ad esempio la Costituzione Liturgica „Sacrosanctum Concilium“, l’istruzione „Musicam sacram“ e anche altri precedenti documenti del Magistero, che sono presentati in questo lavoro. La tesi consta di tre parti teoriche e una parte di ricerca. La prima parte esamina la formazione e il cambiamento degli stili della musica della Chiesa come espressione di fede. La seconda parte è dedicata ai participanti all’assemblea liturgica della Chiesa e al canto come espressione della fede. La terza parte è concentrata sul canto come espressione e strumento dell’esperienza comunitaria di fede dell’assemblea. La parte teorica di questa tesi si conclude con una ricerca di “quantità e qualità“; i risultati di tale ricerca confermano l’importanza della musica della Chiesa per esprimere la fede cristiana. Al sondaggio quantitativo hanno dato riposta 76 (89,41%) partecipanti. Più d’una terza parte dei partecipanti al sondaggio qualitativo ha risposto sottolineando l’importanza della musica sacra per la loro espressione di fede, con queste parole: il canto mi aiuta a pregare, mi dà una soddisfazione spirituale; alcuni indicano che la musica della Chiesa ha per loro un carattere educativo: mi fa più sensibile, più buono, più giusto; c’è anche un effetto di evangelizzazione catechetica: approfondisce la mia fede, mi ha condotto a venire in chiesa, io trovo tutte le verità della fede nei salmi, mi stimola ad interessarmi della Sacra Scrittura. Questo sondaggio ha aiutato a scoprire anche l’importanza del canto comunitario. Il fine della musica della Chiesa è lodare Dio e santificare i credenti. Il canto comune è il primo passo per entrare nel mistero della liturgia. La musica nella liturgia non è un elemento di piacere, di estetica o soltanto di solennità. La musica è uno strument, perche permette alla liturgia fare un dialogo fra il celebrante e l’assemblea, fra Dio e il suo popolo. Per far sì che il linguaggio liturgico possa compiere bene il suo ruolo rituale e simbolico necessario che la stessa musica della Chiesa sia scelta e preparata in modo tale che l’assemblea liturgica, tutta la comunità possa participare attivamente là dove ha il proprio ruolo. La musica e canto non sono solo una decorazione dell’atto liturgico. Al contrario, sono la stessa realtà della celebrazione, che permette di entrare nella profondità del mistero divino (Giovanni Paolo II).
The work of master degree is designed for analyzing the significance of Roman Catholic sacred music tradition to the expression of Christian faith. During the two thousand years the Church has inherited and found its own expressions and means of Christian faith. The Liturgy is decompounded from a special number of symbols, in which, the most important role take music and chant. During ages, styles and forms of Christian sacred music changed, then there came a subject of music’s role in liturgy and overall in the Church. Not all ways of music fit to liturgy. Singing the liturgy does not mean to chant a special number of canticles while celebrating it, same it does not mean what recently we have called „everybody does everything“. There are several church documents, which are published during the second Vatican meeting documents and after those, that dispute this subject. The work is made from three theoretical and one researching parts. In the first theoretical part the formation of sacred music, its alternation and the importance to the expression of Christian faith are discussed. In second piece, there are distinguished the members of Church liturgical rally, also, it is talked about their performed canticle as the expression of faith. In the third theoretical part, it is concentrated on a canticle as the expression of whole liturgical rally’s sociality and the instrument of faith experience. The theoretical part is finished with quantitative – qualitative analysis, which results prove the significance of sacred music to the expression of Christian faith. 76 respondents (89.41 %), who participated in quantitative research, said “placet”. More than the third of all respondents, who participated in qualitative research, named the significance of sacred music to the expression of faith as help to pray, giving spiritual satisfaction. Also they pointed out, that sacred music has the educative complexion: makes better, more sensitive, fair-minded person. These respondents likewise noted out that it gives evangelical catechetical effect, which deepens the belief, brings to church, helps finding all the truth in canticles and psalms and motivates the interest in Holy Scripture. The results of research established the importance and significance of communal chant. The main objective of sacred music is God glorification and the consecration of congregation. Communal chant is the first step to liturgical mystery. Music in liturgy is not a part of pleasure, aesthetics or solemnity. It is an instrument, because music allows having a contact between the leader and assembly, between God and his nation. The sacred music has to be prepared and chosen in the way that liturgical rally – all the community could actively participate in the part where it is suited for it, then liturgical celebration’s language will be able to play ritual symbolic language part. Music and canticle are not only the decoration of liturgical act. Contra, it is the reality of celebration, letting enter the depth of divine mystery (John Paul II).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122073
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.