Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122022
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dzidolikaitė, Santa
Supervisor: Tandzegolskienė, Ilona
Title: Mokytojų ir mokinių bendravimo ypatumai ugdymo proceso metu bendrojo lavinimo mokykloje
Other Title: Teachers and pupils comunication features of the process of general education at school
Extent: 61 p.
Date: 4-Jun-2009
Keywords: mokytojų ir mokinių bendravimas;efektyvus bendravimas;ugdymas;comunication of teachers and pupils;efective comunication;education
Abstract: Bendravimas yra laukas, kuriame bręsta asmenybė, o situacijose, kai mokytojas suvokia mokinį ne kaip partnerį, slypi būsimi mokinio sunkumai mokykloje: nenoras lankyti mokyklą, mokymosi motyvacijos sutrikimai, problemos santykiuose su aplinka. Būtent dėl to bendravimas tarp mokytojo ir mokinio yra labai svarbus. Šiuo darbu siekiama parodyti mokytojo ir mokinio tarpusavio bendravimo svarbą ugdymo procese. Problema. Mokytojai ugdymo proceso metu dažniausiai pirmenybę teikia žinių perteikimui, o efektyvų ir teigiamos naudos duodantį bendravimą tarp mokytojo ir mokinio suvokia, kaip neesminį. Tai skatina mokinių nepasitikėjimą mokytojais, nenorą lankyti mokyklos, neigiamą požiūrį į mokytojus, mokyklą bei patį ugdymo procesą. Tyrimo objektas – mokytojų ir mokinių bendravimas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti bendravimo tarp mokytojų ir mokinių ypatumus ugdymo proceso metu. Tyrimo uždaviniai: 1. Apžvelgti bendravimo sampratą ir kultūrą šiuolaikinėje visuomenėje. 2. Charakterizuoti mokytojo vaidmenį mokymosi aplinkoje. 3. Apibrėžti mokinio, kaip paauglio psichologinę charakteristiką aptariant efektyvaus bendravimo su jais būdus. 4. Aptarti konfliktų sprendimą pedagoginiame darbe bei netinkamo mokinio elgesio šalinimo būdus. 5. Išsiaiškinti mokinių požiūrį į bendravimą tarp mokytojų ir mokinių bei išskirti pagrindinius mokinių lūkesčius bendravime su mokytojais. Atliekamas kiekybinis tyrimas. Mokiniams buvo parengtas klausimynas. Apklausta 91 vidurinės mokyklos mokinys. Tyrimu siekiama atskleisti mokinių požiūrį į tai, kaip mokiniai ir mokytojai bendrauja tarpusavyje realybėje ir pažvelgti į mokinių lūkesčius mokytojų bei mokinių bendravime. Gavus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad mokiniai iš esmės nėra patenkinti mokytojų bendravimu. Bendraujama daugiausiai pamokų metu ugdymo ir mokymo klausimais, nors patys mokiniai norėtų artimiau bendrauti su mokytojais. Tai parodo tyrimo dalies apie mokinių bendravimo su mokytojais lūkesčius rezultatai: mokiniai norėtų draugiškesnio bendravimo su mokytojais, tačiau jie bijo būti nesuprasti, jiems gėda ir jie nemoka prieiti prie mokytojo. Taigi tyrimas parodo, kad mokinių ir mokytojų bendravimas nėra išugdyta sritis. Mokiniams reikia mokytojo bendravimo, supratimo, palaikymo, tačiau dauguma mokinių to iš mokytojų negauna.
Communication is a field where the verge of personality, and in situations where the teacher is aware of student not as a partner, the future lies in the pupil's difficulties in school: the reluctance to go to school, motivation for learning disorders, problems in relations with the environment. Therefore, the communication between teacher and pupil is very important. This work aims to show teachers and pupils importance of communication in the educational process. The problem of the work. Teacher education process often gives priority to convey knowledge, and efficient and the positive benefits of giving communication between the teacher and the pupil's perception of how minor. This encourages pupils' lack of teachers, reluctance to attend school, the negative attitude of the teachers, the school and the education process. The object of investigation – the comunication of teachers and pupils. Purpose of the investigation – to clarify the communication between teachers and students features of educational process. Objectives of the investigation: 1. Overview the comunication concept and culture in modern society. 2. Characterization of the role of the teacher in learning environment. 3. Define a pupil as the adolescent's psychological characteristics, discussion an effective ways of communicating with them. 4. Discuss the conflicts in the pedagogical work, and improper disposal of the pupil's behavior patterns. 5. Ascertain pupils' views on communication between teachers and pupils and to identify the main expectations of pupils' communication with teachers. A qualitative research is performed, a questionnaire is prepared for the pupils. 91 pupils of the schools are surveyed. The investigation aims to identify pupils' views on how pupils and teachers communicate with each other and look at the reality of pupils' expectations of teachers and the pupils' communication. Upon receipt of the results of the survey revealed that pupils are not satisfied with the teachers on communication. Be the most educational classes and training, although most pupils would like to communicate closely with the teachers. This investigation shows the part of pupils' communication with teachers' expectations results: friendly, students would like to communicate with teachers, but they are afraid to miss, shame them, and they are unable to access the teacher. So, the investigation shows that the pupils and teachers in areas of communication are not grown. Pupils needs communication, understanding, support of teachers, but the majority of students do not receive it from teachers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122022
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

107
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.