Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122009
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLileikienė, Toma-
dc.contributor.authorBarštys, Tomas-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:24:25Z-
dc.date.available2020-12-22T22:24:25Z-
dc.date.issued2009-06-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122009-
dc.description.abstractAbiturientų profesijos rinkimasis apima ne tik jų pačių norųs, polinkius, galimybes, bet ir kompetentingą pagalbą pasirenkant optimaliausią variantą būsimam darbui. Tyrimo problema: Mokslinėje literatūroje mažai analizuota mokytojo kompetencijos įtaka abituriento profesijos rinkimosi sprendimui. Probleminės situacijos analizė patvirtina, kad nagrinėjamoji tema yra aktuali. Atsižvelgiant į esamą situaciją, iškyla tyrimo problema- Kokia mokytojo kompetencijos įtaka abituriento apsisprendimui renkantis profesiją. Tyrimo objektas: Mokytojo profesinės kompetencijos įtaka abiturientų profesijos pasirinkimui. Tyrimo Klausimas: Kokie mokytojo profesinės kompetencijos veiksniai įtakoja abiturientų profesijos pasirinkimą ? Tyrimo tikslas: Išanalizuoti mokytojo kompetencijos įtakos veiksnius įtakojančius abiturientų profesijos pasirinkimą. Tyrimo uždaviniai: • Teoriškai pagrįsti (atskleisti teorinius pagrindus) mokytojo profesinės kompetencijos sampratą. • Išryškinti mokytojo profesinės kompetencijos veiksnius, įtakojančius abiturientų apsisprendimą renkantis profesiją. • Empiriškai pagrįsti mokytojo profesinės kompetencijos veiksnius įtakojančius abiturientų apsisprendimą, renkantis profesiją. Tyrimo metodai. Kiekybinio tipo standartizuota anoniminė apklausa raštu (anketa) ir statistinių duomenų apdorojimas Microsoft exel programa. Tyrime naudotos priemonės. Standartizuota anketa-klausimynas. Šiai problemai spręsti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas. Šio tyrimo pagalba buvo nustatyti ryšiai tarp išorinių poveikio veiksnių (mokytojo prof. kompetencijos) ir profesijos pasirinkimo proceso, kurie atskleidė, kad abiturientams patariamasis kompetentingo pedagogo patarimas gali tapti postūmiu siekiams susiformuluoti .lt
dc.description.abstractAlumni professions include not only their own desires, inclinations, opportunities, and assistance in choosing a competent best option for future work. The study problem: Little scientific literature analyzed the influence of teacher competence of graduates of professional assembly‘s decision. Problem analysis of the situation confirms that the issue is relevant to the subject. Given the current situation, the study raises the problem-What is the influence of teacher competence of the graduates‘ decision in choosing a profession. The object of investigation: Teacher‘s professional competence of graduates of the influence of the choice of profession. Q: What are the teacher‘s professional competence of graduates of the influence of the choice of profession? The aim of the study: To analyze the effect on the competence of the teacher career choices of graduates. Objectives of the study: • In theory, to justify (to reveal the theoretical framework) graduates of teacher competence influence professional rinkimuisi. • elucidation teacher professional factors that influence the graduates to determine the choice of profession. • Define the relationship between teacher competence and career choices of graduates. • Exclude adversely affecting the profession of choice criteria, factors and propose possible solutions to the problems Research methods. Quantitative type of standardized anonymous written survey (questionnaire), and statistical data processing in Microsoft Excel program. The study used measures. Standard-form questionnaire. To address this problem has been chosen a quantitative study. This study aid has been established between the impact of external factors (teacher prof. Competence) and career choice process, which revealed that the Prospective Students Advisory competent teacher‘s advice can become positive aspirations help.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent45 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectabiturientailt
dc.subjectkompetencijalt
dc.subjectprofesijalt
dc.subjectteacheren
dc.subjectcompetenceen
dc.subjectprofessionen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleMokytojo profesinės kompetencijos įtaka abiturientų profesijos pasirinkimuilt
dc.title.alternativeTeacher‘s professional competence of graduates of the influence of the choice of professionen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.