Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122008
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Varnagirytė, Evelina
Supervisor: Žilinskaitė, Lineta
Title: Neformalaus ugdymo organizavimo ypatumai gimnazijoje: metodinių principų raiška
Other Title: Particular features of organising the informal education in a grammar school: expression of methodical principles
Extent: 82 p.
Date: 13-Jun-2009
Keywords: neformalus ugdymas;kompetencija;kvalifikacija;kvalifikacijos tobulinimas;informal education;competence;qualification;qualification improvement
Abstract: Gerai organizuotas vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas ir laisvalaikio užimtumas yra būtina jaunosios kartos socializavimo(si) sąlyga, o taip pat ir veiksmingiausia nusikaltimo prevencija. Todėl būtina nuolat galvoti apie tai, kaip užtikrinti moksleivių saviraiškos galimybes. Tyrimo problema – pedagogai mokyklose mažai dėmesio skiria neformalaus ugdymo metodinių principų išpildymo kokybei, neformalaus ugdymo organizavimui reikalingų kompetencijų tobulinimui. Tyrimo objektas – neformalaus ugdymo metodinių principų raiška gimnazijos neformalaus ugdymo užsiėmimuose. Tyrimo tikslas – išryškinus neformalaus ugdymo pedagogų požiūrį į neformalų ugdymą bei kvalifikacijos kėlimą šioje srityje, įvertinti neformalaus ugdymo metodinių principų raišką bendrojo lavinimo mokykloje. Siekiant šio tikslo, numatyti uždaviniai: 1) apibrėžti neformalaus ugdymo paskirtį bendrojo lavinimo mokykloje; 2) atskleisti neformalaus ugdymo metodinių principų sampratą bei šių principų taikymo reikšmę organizuojant neformaliojo ugdymo užsiėmimus; 3) išryškinti neformalaus ugdymo pedagogų kompetencijas bei kvalifikacijos tobulinimo galimybes Lietuvoje; 4) atskleisti neformalaus ugdymo metodinių principų raišką neformalaus ugdymo užsiėmimuose moksleivių požiūriu; 5) išryškinti neformalaus ugdymo metodinių principų taikymo aktualumą pedagogų požiūriu. Metodologinį darbo pagrindą sudaro pragmatizmo nuostatos, kurios teigia, kad ugdymo tikslas yra mokyti vaikus gyventi. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Tyrimo dalyviai: X gimnazijos pedagogai organizuojantys neformalų ugdymą ir mokiniai lankantys neformalaus ugdymo užsiėmimus gimnazijoje. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad ne visi neformalaus ugdymo metodiniai principai turi galimybę reikštis neformalaus ugdymo užsiėmimuose.
Well-organised informal education and occupation of leisure time of children and young people is an indispensable condition of the socialisation of the young generation as well as the most effective means of crime prevention. Therefore, it is necessary to think about ensuring possibilities for self-expression of school students. The problem of the study: pedagogues in schools pay little attention to the quality of the implementation of informal education methodical principles and to the improvement of competences necessary for the organisation of informal education. The object of the study: the expression of informal education methodical principles in informal education classes of a grammar school. The objective of the study: after identifying the attitude of informal education pedagogues towards informal education and qualification improvement in this area, to evaluate the expression of informal education methodical principles in comprehensive schools. In order to accomplish this objective, the following tasks were established: (1) to define the purpose of informal education in comprehensive schools; (2) to educe the concept of informal education methodical principles and the significance of the application of those principle in the organisation of informal education classes; (3) to identify competences of informal education pedagogues and qualifications improvement opportunities in Lithuania; (4) to educe the expression of informal education methodical principles in informal education classes from the point of view of school students; and (5) to identify the relevancy of the application of informal education methodical principles from the point of view of pedagogues. The methodological basis of the thesis is formed by pragmatism provisions, which state that the purpose of education is to teach children to live. The methods of the study: analysis of scientific literature and questionnaire survey. Participants of the study: pedagogues of X grammar school who organise informal education and school students who attend informal education classes in the grammar school. As a result of conducting the study, it became evident that not all informal education methodical principles can express in informal education classes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/122008
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.