Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/122003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaujanienė, Rasa-
dc.contributor.authorMikulėnaitė, Birutė-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:24:06Z-
dc.date.available2020-12-22T22:24:06Z-
dc.date.issued2012-05-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/122003-
dc.description.abstractSocialinio darbo tikslas – pagalba žmogui patekusiam į keblią padėtį – kreipia pagrindinį dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, bendravimo, bendradarbiavimo būdus. Socialinio darbo veiksmingumas priklauso nuo sugebėjimo bendrauti su klientu. Socialinio darbo srityje atliekami tyrimai siekė atskleisti, kokie veiksniai ir aplinkybės lemia santykių sėkmę su klientais. Siekiant suprasti kliento požiūrį į santykių su socialiniu darbuotoju sėkmingumą keltas klausimas, kaip socialinės rizikos šeimoms priskiriamos klientės kalba apie sėkmingus santykius su darbuotoju. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti, kaip socialinės rizikos šeimoms priskiriamų klienčių pasakojimuose apie tapimą socialinės rizikos šeima atskleidžiamas poreikis socialinio darbuotojo pagalbai; 2) atskleisti, kaip tyrimo dalyvių pasakojimuose apie jų, kaip socialinės rizikos šeimų, gaunamą socialinę pagalbą atsiskleidžia socialinio darbuotojo pozicijos pagalbos procese; 3) atskleisti, kokią prasmę socialinio darbuotojo savybėms suteikia tyrimo dalyvės kalbėdamos apie sėkmingus socialinio darbuotojo – kliento santykius. Tyrimo tikslui pasiekti atliktas kokybinis tyrimas, taikytas pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrimo metu vadovautasi subjektyvistine – interpretuojamąją epistemologija. Tyrėja siekė atskleisti socialinių paslaugų sistemos dalyvių – klientų – subjektyvią patirtį, apie sėkmingus santykius su socialiniu darbuotoju. Tyrimo dalyviai: 5 socialinės rizikos šeimoms priskiriamos klientės. Šiame tyrime imtis sudaryta taikant kriterinės atrankos metodą. Tyrimas atskleidė, kad socialinės rizikos šeimoms priskiriamoms klientėms svarbus socialinio darbuotojo aktyvus dalyvavimas sprendžiant šeimos problemas, tai suteikia palaikymą ir pastiprinimą. Šis socialinio darbuotojo veikimo būdas buvo įvardintas, kaip prielaida sėkmingiems socialinio darbuotojo – kliento santykiams. Atskleistas paternalistinis socialinio darbuotojo veikimas, kuris neskatina socialinės rizikos šeimos savarankiškumo, o priešingai, gali lemti, kad ji ir toliau liks pasyvi socialinių paslaugų vartotoja. Tyrimo duomenys atskleidė, kad sėkmingus socialinio darbuotojo – kliento santykius padeda formuoti socialinio darbuotojo prieinamumas, kalbėjimas paprasta kalba, jautrumas kliento problemoms, apsilankymai namuose, empatija. Tyrimo dalyvės pažymėjo, kad joms labai svarbus socialinio darbuotojo atvirumas, tvirtos nuomonės turėjimas, palaikymas. Sėkmingi socialinio darbuotojo – kliento santykiai skatina socialinės rizikos šeimoms priskiriamų klienčių savimotyvaciją siekti pokyčio, tačiau neįgalina jų veikti savarankiškai. Vadovaujantis gautais tyrimo duomenimis, darbe pateikiamos rekomendacijos socialiniams darbuotojams, socialinių paslaugų organizatoriams, tyrėjams.lt
dc.description.abstractSocial work is aimed at helping people who occur in a difficult situation, paying attention mainly to the relationships among people, communication and cooperation methods. The efficiency of social work depends on the ability to cooperate with clients. Studies conducted in the sphere of social work have been attempting for a long time to reveal what factors and conditions predetermine successful relationship with clients. Seeking to understand client‘s attitude towards the success of his/her relationships with a social worker, a question was raised to reveal what clients ascribed to social risk families say about successful relationships with social workers. The objectives of the study were as follows: 1) to reveal how clients ascribed to social risk families demonstrate the need for support by a social worker when they talk about becoming a family of social risk; 2) to show how in the talks of respondents from social risk families is revealed the position of social worker in the support process; 3) to show what significance is given to different features of social workers when the respondents talk about successful relationship between social workers and clients. To achieve the objectives, a qualitative study was performed, and a semi-structured interview was applied. The study was based on subjectivist – interpretation epistemology. It was sought to reveal subjective experience of the participants of social service system, i.e. clients, with social workers. The respondents of the study were 5 clients from social risk families. In the study, criterion sampling method was used. The study has shown that for the clients from social risk families important is active participation of social workers in the process of tackling family problems, providing support. This way of acting of social workers was found to be a prerequisite for successful relationship between social workers and clients. The revealed paternalist acting of social workers fails to stimulate independence of a social risk family, but, on the contrary, may lead to a situation when the family will further remain a passive consumer of social services. Study data have shown that successful relationship between social workers and clients may be ensured by social worker‘s approachability, simplicity, sensitivity to the client‘s problems, visits at home, empathy. The respondents have admitted that social worker‘s openness, firm opinion and support were highly important to them. Successful relationship between social worker and client motivates respondents from social risk families to seek for a change, but does not make them to act on their own. Based on the obtained study data, reccommendations for social workers, organizers of social services and researchers are presented in the work.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent84 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsocialinis darbaslt
dc.subjectsantykiailt
dc.subjectklientaslt
dc.subjectsocial worken
dc.subjectrelationshipsen
dc.subjectclienten
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSėkmingi socialinio darbuotojo – kliento santykiai: kliento perspektyvalt
dc.title.alternativeSuccessful social worker-client relationship: the perspective of clienten
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

312
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.