Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121965
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Prialgauskytė, Reda
Supervisor: Šuliakaitė, Algė
Title: Savireguliacinis mokymasis rengiant magistro baigiamąjį darbą
Other Title: SELF-REGULATED LEARNING IN PREPARING THE MASTER THESIS
Extent: 59 p.
Date: 4-Jun-2012
Keywords: savireguliacinis mokymasis;savarankiškas mokymasis;magistro baigiamojo darbo rengimas;mokymosi mokytis kompetencija;self-regulated learning;autonomous learning;master thesis preparation;learning- to-learn competence
Abstract: Universitetinės studijos paremtos savarankišku mokymusi. Savarankiškas mokymasis priklauso nuo besimokančiojo mokėjimo mokytis kompetencijos. Mokėjimas mokytis kildinamas iš savireguliacinio mokymosi, kuris apibrėžiamas kaip besimokančiojo gebėjimas savarankiškai išsikelti mokymosi tiklsus ir kontroliuoti savo mokymosi motyvaciją, elgesį ir kognityvumą, kad tie tikslai būtų pasiekti. Magistrinio darbo rengimas prilyginamas užduočiai, kurios atlikimas reikalauja aukščiausio lygio savireguliacinių įgūdžių. Siekiant palengvinti magistrinio darbo rengimą, reikėtų atlikti tyrimus ir nustatyti kaip magistrantai reguliuoja savo mokymąsi rengiant magistro baigiamąjį darbą. Probleminiai klausimai: su kokiais sunkumais susiduria magistrantai rengdami baigiamąjį magistro darbą? Kokie veiksniai palengvina baigiamojo darbo rengimą? Tyrimo objektas – magistro baigiamojo darbo rengimo procesas. Tyrimo tikslas – atskleisti savireguliacinio mokymosi požymius magistrinio baigiamojo darbo rengime. Tyrimo uždaviniai: išskirti tęstinio mokymosi poreikius; aprašyti savarankiško mokymosi universitetinėse studijose sampratą; atskleisti savireguliacinio mokymosi svarbą; išryškinti savireguliacinio mokymosi požymius, rengiant magistro baigiamąjį darbą. Tyrimo metodologija – kokybinė, tipas – aprašomasis. Metodas – pusiau struktūrizuotas interviu, content (turinio) analizė. Tyrimo dalyvių atranka – patogioji: magistrantai ir dėstytojai, vadovavę magistro baigiamajo darbo rengimui. Tyrimo instrumentas sudarytas iš atvirų klausimų. Atliktas tyrimas atskleidė, kad magistrinio darbo rengime reikšmingą vaidmenį atlieka asmeninis magistranto suinteresuotumas darbo tema, suteikiantis vidinės motyvacijos, pasitikėjimas savimi, bendradarbiavimas su darbo vadovu ir laiko vadyba.
Academic studies are based on autonomous learning. Autonomous learning depends on the learning-to-learn competence. Learning-to-learn has derived from self-regulated learning. Self-regulated learning may be described as learner’s ability to set autonomously learning goals and to regulate one’s learning motivation, cognition and behaviour in order to achieve the goals. Master thesis preparation is compared to the task which performance requires the highest level self-regulatory skills. In order to facilitate the preparation of master thesis it is necessary to do the research and to asses how the postgraduate students regulate their learning in preparing master paper. Topical issues: what difficulties the postgraduate students meet in preparing the master thesis? What factors are helpful when preparing the master thesis? Subject of research: the process of master paper preparation. Research objective: to reveal the signs of self-regulated learning in the preparation of master paper. Research tasks: to point out the needs of continuing education; to describe the conception of autonomous learning in academic studies; to reveal the importance of self-regulated learning; to highlight the signs of self-regulated learning in preparing the master thesis. Research methods – qualitative, type – descriptive. Methods – semi-structured interview, content analysis. Selection of participants of the research – convenience sampling: postgraduate students and advisors. The research tool has been composed of open questions. The results of the research have shown that in preparing the master thesis the significant role is played by student’s personal interest in the research subject which strengthens the student’s inner motivation, student’s self-efficacy, cooperation with the advisor and time management.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121965
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.