Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121960
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vyšniauskas, Martynas
Title: Verslo procesų valdymas UAB "Mirosta" pavyzdžiu
Other Title: Business Process Management UAB „Mirosta“ example
Extent: 67 p.
Date: 29-Jan-2013
Keywords: procesų vadyba;verslo procesų vadyba;procesų žemėlapis;process management;business process management;procesmapping
Abstract: Magistro baigiamojo darbo tikslas – pateikti sprendimus UAB „Mirosta“ verslo procesų valdymui gerinti. Pirmajame darbo skyriuje analizuojami įvairūs literatūros šaltiniai. Nagrinėjama proceso, procesų valdymo bei verslo procesų valdymo sampratos. Aptariamos procesų grupės. Taip pat nagrinėjama procesų schemos sudarymo principai. Analizuojama As – Is („taip kaip yra“) bei To – Be („taip kaip turi būti“) modelių samprata bei jų reikšmė procesų valdyme. Antrajame darbo skyriuje atliekamas pristatomas tyrimas. Analizuojamas tyrimo objektas, įvardijami tyrimui naudojami duomenys bei jų surinkimo metodai. Taip pat pateikiami tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas. Tyrimo objektu pasirinkta lyderiaujanti medinių namų gamybos įmonė, sėkmingai dirbanti jau 10 metų. Tyrimo metu nustatyta, jog įmonės verslo procesų valdymo situacija gan chaotiška, nustatytos problemos išskiria būtinybę efektyvinti veiklą bei verslo procesų valdymo sistemą. Taip pat įvardijamas ir apibūdinamas analizei naudotas tyrimo instrumentas – dokumentų analizė. Trečiame skyriuje išskiriamos tyrimo metu nustatytos probleminės sritys bei pasiūlomi problemų sprendimo būdai. Taip pat formuojami tikslai pasiūlytiems sprendimo būdams įgyvendinti. Šiuo metu įmonės vienas iš pagrindinių tikslų plėsti baldų pardavimo skyrių įsteigiant gamybinį padalinį bei sutvarkyti skyriaus verslo procesų valdymą. Skyriuje pateikiami konkretūs sprendimai ir tikslai šiai veiklai pasiekti.
The main aim of the master‘s paper – to provide solutions for UAB „Mirosta“ on business processes management improvement. The first part of the paper analyzes the various literary sources. There author examines process, process management and business process management concepts. Processes goups are disputed. It also examines the principles of the processes scheme. It provides analysis of As - Is and To - Be models and their concepts as well as their significance in management processes. The second part of paper presents research that was carried out. It analysis the object of the research, the data that was used and their collection methods. It also presents the research results and conclusions. The object of the research is the leading wooden home manufacturing company, successfully operating for more than 10 years. The reaserc found that business process management situation is quite chaotic, the problems that are defined tells the need to distinguish and optimize business process management system. It also identifies and describes the research method used in the analysis – analysis of documents. The third part of the paper distinguishes problem areas and proposes solutions to the problems. In this part there is also formed the objectives proposed for solutions implementation. Currently the main aim of the company is to expand its furniture sales department by setting up manufacturing units and fixing departments business processes. The chapter presents specific solutions on how to achieve these goals.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121960
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.