Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121742
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kierienė, Lina
Title: Proto negalią turinčių asmenų savarankiško gyvenimo patirtys
Other Title: Experiences of independent living persons who are mentally handicapped
Extent: 60 p.
Date: 4-Jun-2010
Keywords: proto negalia;savarankiškas gyvenimas;gyvenimo namai;experiences living;mentally handicapped persons;living home
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojama proto negalia medicininiu, psichosocialiniu ir teisiniu aspektu bei atskleidžiama savarankiškumo svarba neįgaliųjų gyvenimo kokybei, bei supažindinama su savarankiško gyvenimo namais proto negalios žmonėms užsienyje ir Lietuvoje. Baigiamajme darbe analizuojamos proto negalios asmenų savarankiško gyvenimo patirtys išėjus gyventi į savarankiško gyvenimo namus. Buvo siekiama atskleisti proto negalios jaunuolių savarankiško gyvenimo unikalumą, svarbumą ir sudėtingumą. Tyrimo tikslas - atskleisti proto negalios asmenų savarankiško gyvenimo patirtis, išėjus gyventi iš stacionarios globos įstaigos į savarankiško gyvenimo namus. Tyrimo tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: 1) Apibūdinti proto negalios asmenų gebėjimą pasirūpinti savo buitimi kaip savarankiškumo išraiška. 2) Apibūdinti proto negalios asmenų psichosocialinius gebėjimus kaip savarankiškumo išraiškas. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas kokybinis fenomenologinis tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti tiriamo fenomeno aspektus, atsiskleidžiančius patiriančiojo sąmonėje. Tyrimo dalyviais buvo pasirinkti keturi proto negalios asmenys gyvenantys savarankiško gyvenimo namuose. Tyrimo dalyviai buvo pasirinkti pagal tokius kriterijus: asmuo turi turėti proto negalią; asmuo turi būti gyvenęs stacionarioje globos įstaigoje; asmuo turi gyventi savarankiško gyvenimo namuose ne mažiau kaip pusę metų. Interpretuojant gautus duomenis buvo pastebėti tam tikri rezultatų sutapimai, kurie yra atskleidžiami ir literatūros šaltiniuose. Atliktas tyrimas atskleidė šias proto negalios asmenų savarankiško gyvenimo patirtis: proto negalios asmenys gyvenimo namuose savarankiškumą sieja su laisvu gyvenimu, galimybe savarankiškai priimti sprendimus, veiklų planavimu ar atsakomybės suvokimu. Tyrimas atskleidė, tai kad vaikinai nesuvokia pinigų vertės, tačiau supranta taupymo svarbą bei tvarkant pinigų apskaitą jiems reikalinga suaugusio žmogaus pagalba. Tyrime dalyvavusių jaunuolių socialinis tinklas yra išlikęs senas, neįvardina draugais tų, kurie atėjo gyventi į gyvenimo namus iš kitų įstaigų ar tų, kurie lanko užimtumo centrą, gyvendami savarankiškai jaučiasi atsakingi už savo gyvenimą, tačiau ilgisi to ankstesnio gyvenimo bendruomenėje. Vaikinai nesijaučia saugūs gyvenimo namuose, todėl ieškodami saugumo jie pastoviai lankosi pas pažįstamus žmones.
This final work is about mentally handicapped persons, described in medical, psychosocial and legal aspects. It reveals the importance of independence for handicapped persons’ quality of their living. Also independent living home for mentally handicapped persons in Lithuania and abroad are presented. Experiences of mentally handicapped persons who moved to independent living home are analyzing in this final work. It was important to reveal uniqueness, importance and difficulties of independent living of mentally handicapped persons. The aim of the research – to reveal experiences of mentally handicapped persons who moved from stationary institution to independent living home. The tasks for reaching the aim: 1) to describe capacities of mentally handicapped persons to take care about their every day’s life as independent people; 2) to describe psychosocial capacities as expression of independence. A qualitative phenomenological kind of research was used and it has the aim to explain aspects of the phenomenon under investigation, which are revealing in the consciousness of a studied person. Four mentally handicapped persons who live in the independent living home were chosen as participants of research. The selection criteria of research participants were: person has to be mentally handicapped; person had to have experience in living in stationary institution; person has to have experience of living in independent living home not less than half a year. Making the data interpretation of research some coincidences of results were noticed which are written in the literature. The made research reveals these kinds of mentally handicapped persons’ experiences: independence of living at home mentally handicapped persons associate with free life, possibility to make decisions by their own, to plan activities and to understand responsibility. The research enclosed that these young men don’t really know the value of money, but they understand the importance of saving money, anyway, they need help of other adults in making accounting. The social net of young men from research is still old; they don’t call “friends” new roommates from other institutions or those who attend occupational center together. Living independent they feel responsible for their life but they miss their earlier life in a community. They don’t feel really safe in the independent living home, so they are seeking for safety and often go to visit people they know.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121742
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

73
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.