Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121740
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šedbarė, Lina
Title: Jaunimo mokykloje dirbančių mokytojų vaidmenys, kaip prielaida moksleiviams pasirengti profesinei socializacijai
Other Title: The roles of teachers in youth school as a self-preparation premise for professional socialization
Extent: 146 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: mokytojų vaidmenys;moksleivių profesinė socializacija;jaunimo mokykla;roles of teachers;professional socialization;youth school
Abstract: Tyrimo problema. Jaunimo mokyklos vaidmenys atsiskleidžia per mokytojo atliekamus vaidmenis, nes mokytojo vaidmenų institucionalizavimas tolygus mokyklos vaidmenų atlikimui. Šiame magistro darbe tyrimo problema koncentruojasi į prielaidą, jog jaunimo mokyklos vaidmenys yra tolygūs joje dirbančių mokytojų vaidmenims, todėl tyrimas koncentruojasi į mokytojų vaidmenis, o imtį sudaro jaunimo mokyklų moksleiviai, kurie patiria juos. Tyrimo klausimai: Kokius vaidmenis atlieka jaunimo mokyklos mokytojai, sudarydami prielaidas moksleiviams pasirengti profesinei socializacijai už mokyklos ribų? Kurie mokytojų realizuojami vaidmenys yra galimybė, o kurie – kliuvinys moksleiviams pasirengti profesinei socializacijai už jaunimo mokyklos ribų? Tyrimo objektas: Jaunimo mokykloje dirbančių mokytojų vaidmenys Tyrimo tikslas: Atskleisti jaunimo mokykloje dirbančių mokytojų vaidmenų realizavimo specifiką ir jų turinį, kaip prielaidą arba trukdį moksleivių profesinei socializacijai už jaunimo mokyklos ribų. Tyrimo metodai: apklausa raštu; aprašomoji statistika; koreliacinė analizė; faktorinė analizė. Tyrimo imtis: 174 X jaunimo mokyklų moksleivių. Pasirinktos keturios jaunimo mokyklos. Rezultatai. Aprašomosios statistikos rezultatai parodė, kad: globėjo ir konsultanto vaidmenys atliekami efektyviai, nes juose atrandami teigiami aspektai, kurie sudaro prielaidas profesinei socializacijai. Mokytojo, auklėtojo, saugios aplinkos kūrėjo, parengėjo gyvenimui, pradinių darbo įgūdžių suteikėjo, konsultanto vaidmenys atliekami ne itin efektyviai, nes juose išryškėja probleminės sritys, kurios trukdo moksleiviams profesiškai socializuotis. Faktorine analizė parodė jaunimo mokyklos mokytojų vaidmenų įgyvendinimo trukdžius moksleivių profesinės socializacijos pasirengimui. Koreliacinė analizė leido išryškinti jaunimo mokyklos moksleivių lūkesčius rengiantis profesinei socializacijai už mokyklos ribų. Išvados: • Socializacija yra daugiakryptis savęs atskleidimo procesas, kuris vyksta skirtinguose asmens augimo, vystymosi ir gyvenimo kontekstuose. Profesinė socializacija specifiška jaunimo mokyklos moksleivių profesinių nuostatų, vertybių, profesinės elgsenos formavimu ir įgūdžių, būtinų profesinei socializacijai, ugdymu ir lavinimu. • Jaunimo mokyklos vaidmenys atsiskleidžia per mokytojo atliekamus vaidmenis, todėl mokytojo vaidmenų institucionalizavimas gali būti traktuojamas tolygiu jaunimo mokyklos vaidmenų realizavimui. • Jaunimo mokyklos mokytojų vaidmenų ir moksleivių profesinės socializacijos sąveikoje vyksta ne tik žinių įsisavinimas bet ir veiklų diferenciacija, kuri jau pasąmoniniame lygmenyje sudaro prielaidas galvoti apie profesijos pasirinkimą, motyvaciją atlikti vienokias ar kitokias profesines veiklas. Minėtoji sąveika sudaro sąlygas moksleiviams perkainoti vertybes, suvokti gyvenimo prasmingumą ir formuotis ryšius su įvairiapuse socialine aplinka.
Background: The roles of youth school open through the roles performed by the teacher, because the institutionalization of teacher's roles compares to the performance of the roles of school. Problem of the study in this master's thesis focuses on the assumption that the roles of youth school are identical to the roles of teachers, therefore the study concentrates on the roles of teachers, and the sample is comprised of youth school students who experience them. Research questions: What roles do the teachers in youth schools perform while creating assumptions for the students to prepare for professional socialization outside of the school? Which roles realized by the teachers are a possibility, and which – an obstacle for the students to prepare for professional socialization outside of the youth school? Rsearch focus: The roles of teachers who work in youth school. Aim: To reveal the specifics of realization of roles of teacher who works in youth school and their content as an assumption or obstacle for the professional socialization of students outside of the youth school. Methods: written survey; descriptive statistics; correlation analysis; factor analysis. Sample: 174 students from X youth schools. Four youth schools were chosen. Results: The results of descriptive statistics showed that the roles of guardian and consultant are performed efficiently due to discovered positive aspects that create the assumptions for professional socialization. The roles of teacher, educator, creator of safe environment, preparator for life, provider of initial work skills, and consultant are performed not particularly efficiently due to emerging problematic areas that prevent the students from professional socialization. Factor analysis revealed the obstacles created by the roles of youth school teachers for the students' preparation for professional socialization. Correlation analysis allowed to distinguish the expectations of students in youth school during the preparation for professional socialization outside of the school. Conclusions: • Socialization is a multi - directional process of self - disclosure that takes place in different contexts of individual's growth, development, and life. Professional socialization is specific due to the formation of professional attitudes, values, and professional behaviour of youth school students, as well as education and development of skills necessary for the professional socialization. • The roles of youth school open through the roles performed by the teacher, therefore the institutionalization of teacher's roles can be interpreted as identical to the realization of roles of youth school. • The interaction of roles of youth school teachers and students' professional socialization involves not only the assimilation of knowledge, but also the differentiation of activities that – already in the subconscious level – create preconditions to think about the choice of profession and motivation to perform some or other professional activities. The aforementioned interaction creates preconditions for students to revalue values, perceive the meaningfulness of life and form links with diverse social environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121740
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.