Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121739
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kudarauskienė, Agnė
Title: Kooperuoto mokymo/si galimybės profesiniame mokyme/si
Other Title: Cooperative Education Opportunities in Vocational Training
Extent: 132 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: kooperuotas mokymas/is;profesinis mokymas;patirtinis mokymasis;profesinio mokymo įstaiga;mokinys;cooperative education;vocational training;experiential learning;vocational training institution;student
Abstract: Tyrimo problema. Tradicine ugdymo paradigma paremtas profesinis mokymas suteikia galimybes pasirengti profesijai, tačiau asmuo, įgijęs konkrečius profesinius įgūdžius dažniausiai yra pasirengęs tik individualiai veiklai ir neturi įgūdžių, kurie jam padėtų tobulėti mokantis iš kitų, ir bendradarbiaujant su kitais Šioje vietoje atsiskleidžia prieštaravimas tarp tradicinio profesinio mokymo tradicijos ir kooperuoto mokymo/si. Kooperuoto mokymo/si integravimas į profesinio mokymo didaktiką sudaro sąlygas mokiniams dirbti ir mokytis realiose darbo vietose – kartu su meistrais ar praktikų vadovais, bei ugdytis asmenines savybes, naudingas kaip specialistui. Tyrimo klausimai. Kokie organizaciniai, mokymo/si proceso ir individualus faktoriai daro įtaką profesinės mokyklos mokinių kooperuotam mokymuisi? Kokie konkretūs faktoriai susiję mokinių ir mokytoju vaidmenimis profesinėje mokykloje? Tyrimo objektas. Kooperuotas mokymas/is profesiniame mokyme/si. Tyrimo tikslas. Nustatyti ir aprašyti profesinių mokyklų mokinių patirtas kooperuoto mokymo/si galimybes ir trukdžius. Tyrimo metodai. Mokslo šaltinių analizė; pusiau struktūruotas interviu; interpretuojamoji fenomenologija. Rezultatai. Fenomenologinio tyrimo metu analizuojant gautus duomenis išryškėjo trys dimensijos – mokymasis profesinėje mokykloje, praktinio mokymosi patirtys, ir praktinio darbo nauda. Išvados. Kooperuotas mokymas/is profesiniame mokyme/si atsiskleidžia per keturias dimensijas – edukologinę, filosofinę, psichologinę ir vadybinę. Kooperuoto mokymo/si įgyvendinimą apibrėžia mokymosi formų, ir jo įgyvendinimo procedūrų didaktinės charakteristikos. Faktoriai darantys įtaką mokinių kooperuotam mokymuisi: organizaciniai - praktinio mokymosi, socialinių akcijų, projektų ir bendruomeninių renginių organizavimas; mokymo/si proceso – mokymasis bendradarbiaujant, individualus mokymasis, grupinis darbas; individualūs – individualus indėlis į bendrą darbą, profesinė identifikacija per profesinę patirtį. Šių faktorių sąsajos su mokytojo ir mokinio vaidmenimis atsikleidžia per jų tradicinių vaidmenų kaitą: mokytojo – į kooperuoto mokymosi skatintojo, mokinio – iš pasyvaus žinių priėmėjo, į aktyvų žinių kūrėją.
Background of research. Vocational training based on the traditional educational paradigm provides opportunities to prepare for a profession, but a person who has acquired the professional skills are usually prepared only for an individual work, and has lack of the skills to help him learn from others, and in collaboration with others. At this point reveals the contradiction between traditional vocational training and cooperative education. Integration of cooperative education into the didactics of vocational training allows students to work and learn in real workplaces - along with the masters and the heads of practitioners, and develop personal features that are important for them as future specialists. Research questions. What are the organizational, learning process and individual factors, affecting cooperative education in vocational school students learning? Which specific factors are related with students and teachers roles in vocational schools? Research focus. Cooperative education in vocational training. Research aim. To describe cooperative education opportunities and obstacles that students experienced in vocational training. Methods. Scientific analysis of the sources; semi-structured interview; interpretative phenomenology. Results. Phenomenological analysis revealed three dimensions – learning in vocational school, experiential learning experiences and the benefits of experiential learning, Conclusions. Cooperative education in vocational training reveals through the four dimensions - educational, philosophical, psychological and managerial. Implementation of cooperative education is defined by the didactical characterization of the forms of learning and procedures of implementation. Factors affecting students' cooperative education are: organizational - experiential learning, social equity, project and community events; teaching / learning process – cooperative learning, individual learning, group work; individual - the individual accountability, professional identity through professional experience. These factors link to the teacher and student roles through change of their traditional roles: the teacher – to become a promoter of cooperative education, the student - from passive receivers to active knowledge creators.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121739
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

15
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.