Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121734
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Smalskytė, Ieva
Title: Europos Sąjungos kovos su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi priemonių įgyvendinimas Lietuvoje
Other Title: The implementation of the tools of the European Union fight against childhood poverty and social exclusion in Lithuania
Extent: 112 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: Europos Sąjunga;priemonės;įgyvendinimas;vaikų skurdas;socialinė atskirtis;European Union;tools;implementation;childhood poverty;social exclusion
Abstract: Šio darbo tikslas – išanalizuoti ES kovos su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi priemonių įgyvendinimą Lietuvoje. Tiriama, kokiomis priemonėmis įgyvendinama ES kova su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi Lietuvoje ir kaip šias priemones realizuoja už jų įgyvendinimą atsakingos institucijos/organizacijos. Naudojami šie metodai: kokybinių struktūrinių interviu, apklausiant Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų projektų vykdytojus Lietuvoje; dokumentų ir teisės aktų analizės; statistinės analizės. Siekiant darbo tikslo, jame atskleidžiami AKM taikymo vaiko gerovės politikoje principai, analizuojama Lietuvos vaikų skurdo ir socialinės atskirties padėtis, apibrėžiamas valstybės vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politikos įgyvendinimo reglamentavimas ir identifikuojami už šios srities priemonių įgyvendinimą atsakingi vykdytojai, jų funkcijos. Taip pat analizuojamos ES kovos su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi priemonės, nagrinėjamas vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo įgyvendinimas Lietuvoje. Be to, tiriama, kokiomis priemonėmis vykdomi 2010-ųjų Europos metų projektai ir kaip juos įgyvendina atsakingi vykdytojai. Lietuvos teisinė bazė, reglamentuojanti vaiko gerovės sritį, yra pakankamai sutvarkyta ir išsami, o vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo įgyvendinimo institucinis pagrindas yra ganėtinai platus, tačiau nepaisant jo įgyvendinamų ES ir nacionalinių priemonių šioje srityje, šalyje daugeliui vaikų gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Tai byloja apie fragmentišką kovos su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi priemonių įgyvendinimą. Todėl valstybės, savivaldybių institucijoms, NVO rekomenduojama stiprinti AKM taikymą vaiko gerovės srityje, didinant tarpusavio koordinavimą nacionaliniu lygiu ir efektyviau išnaudojant ES valstybių narių gerąją patirtį. Taip pat svarbus tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimas, ypač skatinant NVO dalyvavimą nacionalinių dokumentų, apimančių vaikų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo sritį, rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo procesuose, tokiu būdu siekiant nuoseklesnio ir rezultatyvesnio ES kovos su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi priemonių įgyvendinimo.
The aim of this work is to analyse the implementation of the tools of the EU fight against childhood poverty and social exclusion in Lithuania. It is researched with which tools the EU’s fight against childhood poverty and social exclusion is implemented in Lithuania and how these tools are realised by the responsible institutions/organizations for their implementation. The used methods are these: the qualitative structural interviews, polling the agents of projects of EU Year for Combating Poverty and Social Exclusion in Lithuania; an analysis of documents and legislation; statistical analysis. In order to reach the aim of the work, the principles of the OMC’ application in child’s welfare policy are revealed, the situation of Lithuanian children’s poverty and social exclusion is analysed, the regulation of the implementation of State’s policy of childhood poverty and social exclusion reduction is defined and the responsible actors for the implementation of tools of this field and their functions are identified there. The tools of the EU’s fight against childhood poverty and social exclusion are analysed, the implementation of childhood poverty and social exclusion reduction in Lithuania is also examined. In addition, it is researched with which tools the projects of the European Year 2010 are implemented and how they are exercised by the responsible agents. Lithuanian legal framework regulating the field of child’s welfare is sufficiently regularized and comprehensive and the institutional framework of the implementation of childhood poverty and social exclusion reduction is quite wide, however despite its implemented EU’s and national tools in this field, most of children are at risk of poverty and social exclusion within the country. This points to a fragmented implementation of the tools of the fight against childhood poverty and social exclusion. Therefore it is recommended for state’s and municipal authorities, NGOs to strengthen the application of the OMC in the field of child’s welfare, increasing intercoordination at the national level and using the good practices of the EU states more efficiently. An enhancing of intercooperation, especially promoting the participation of NGOs in the processes of preparation, implementation and monitoring of national documents which include the field of childhood poverty and social exclusion reduction is also important thus aiming for more coherent and efficient implementation of the tools of the EU fight against childhood poverty and social exclusion.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121734
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

11
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.