Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121708
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Noreikienė, Ligita
Title: Ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimo socialiniai ir psichologiniai veiksniai
Other Title: Social and psychological factors of the long - term unemployed career designing
Extent: 71 p.
Date: 30-Jan-2009
Keywords: bedarbis;darbo birža;karjera;unemployed;job center;career
Abstract: Darbas yra viena iš pagrindinių žmogaus vertybių. Jis suteikia kiekvienam saviraiškos galimybę, didina saugumo jausmą ir padeda kurti materialinę gerovę. Bedarbystė – rimta socialinė ir psichologinė darbo neturinčio žmogaus problema. Nepakankamos investicijos į pramonės, paslaugų, transporto ir statybos sektorius sukuria perteklinę darbo jėgą ir didina nedarbą. Padidėjus bendram nedarbui, visada išauga ilgalaikė bedarbystė. Ilgalaikio nedarbo metu prarandama turėta kvalifikacija ir gebėjimai, mažėja bendravimo aplinka, blogėja žmogaus fizinė ir psichinė sveikata. Ilgalaikė bedarbystė sukelia ne tik socialines ir ekonomines problemas, bet pakeičia žmogaus mąstymą ir pasitikėjimą savimi. Ilgalaikiai bedarbiai kovodami su skurdu, nepritekliais susitaiko su esama padėtimi ir nesiryžta nieko keisti savo gyvenime. Didžioji dalis ilgalaikių bedarbių neturi stiprios motyvacijos sugrįžti į darbo rinką, o norintieji įsidarbinti dažnai nepasitiki savimi ir nežino, kaip tai padaryti. Karjeros projektavimas – padeda suderinti kiekvieno žmogaus galimybes su darbo rinkos keliamais reikalavimais. Tačiau siekiant sugrąžinti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką susiduriama su socialiniais ir psichologiniais veiksniais, kurie stipriai lemia šių žmonių karjeros projektavimą. Šiame darbe keliamas klausimas, kaip socialiniai ir psichologiniai veiksniai lemia ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimą? Aprašoma darbo biržos konsultantų veikla ir siūlomos užimtumo priemonės ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimui. Darbo tikslas – atskleisti socialinių, psichologinių veiksnių ir ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimo sąveiką. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: apibūdinti pagrindines ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimo teorijas; apibrėžti pagrindinius ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimo etapus; nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimą; įvertinti ilgalaikių bedarbių pasirengimą dalyvauti karjeros projektavimo priemonėse. Tyrimo objektu įvardinti ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimo veiksniai. Tyrimas atliktas pasitelkus kiekybinį tyrimo metodą, parengtas tyrimo instrumentas – anketa. Apklausos metu gauti duomenys padėjo nustatyti nesėkmių, projektuojant profesinę karjerą, priežastis ir išsiaiškinti veiksnius, kurie lemia ilgalaikių bedarbių grįžimo į darbo rinką spartesnes galimybes. Tyrimas atliktas 2008 metų rugsėjo – spalio mėnesiais, apklausoje dalyvavo 100 Kauno apskrities ilgalaikių bedarbių. Atlikus mokslinės literatūros analizę, remiantis kiekybinio tyrimo apklausų duomenimis, suformuluotos išvados, kuriose atskleista socialinių, psichologinių veiksnių ir ilgalaikių bedarbių karjeros projektavimo sąveika.
Labour is one of the most important values in person’s life. It gives everyone an opportunity to self - expression, increases a feeling of security and helps to create material well-being. Unemployment is very serious social and psychological problem to unemployed. Inadequate investments in industry, service, transport and constructional sectors create redundancy and increase unemployment. Long-term unemployment always increases when enlarge general unemployment. Long-term unemployment is a cause of qualification and abilities loss, physical and psychical health problems. Long-term unemployment makes not only social and economic problems, but it also changes thinking of person and reduces self-confidence. The long-term unemployed abide by the circumstances and hesitate to make changes in their life, when they are fighting with poverty. Most of the long-term unemployed do not have strong motivation to come back to the labour market. The returning minority often have self-confidence problems or do not know how to come back. Career designing helps to combine person abilities with requirements of the labour market but it is confronted with social and psychological factors, which have strong influence to career designing. In this paper the question is raised, in what ways social and psychological factors affect career designing of the long-term unemployed. It discusses about work of labour exchange consultants and employment tools for the long-term unemployed career designing. The aim of the paper is to reveal interaction between social, psychological factors and long-term unemployed career designing. On purpose to set the aim the following tasks were actualised: to describe the long-term unemployed career designing theories; to define basic the long-term unemployed career designing stages; to identify basic factors, which influence the long-term unemployed career designing; to assess the long-term unemployed preparation to participate in career designing tools. Factors of the long-term unemployed career designing are named as the object of this research. The research was done using the quantitative research method – survey. Results of this research helped to set failures reasons of career designing and to see factors of the long-term unemployed abilities to come back to the labour market. The research was done on September – October in 2008. One hundred Kaunas district the long-term unemployed participated in the survey.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121708
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

30
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.