Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121685
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Juknelytė, Aušra
Title: Išemine širdies liga sergančiųjų D tipo asmenybės bruožų sąsajos su ligos suvokimo kitimais, taikant ekspresyvaus rašymo metodą
Other Title: The associations of Type D personality features of ischemic heart disease patients with illness perception variability applying expressive writing method
Extent: 102 p.
Date: 30-May-2013
Keywords: išeminė širdies liga;D tipo asmenybės bruožai;ligos suvokimas;ekspresyvaus rašymo metodas;ischemic heart disease;Type D personality;illness perception;expressive writing method
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti išemine širdies liga sergančiųjų D tipo asmenybės bruožų sąsajas su ligos suvokimo kitimais, taikant ekspresyvaus rašymo metodą. Tyrime dalyvavo 164 kardiologinio skyriaus pacientai iš dviejų reabilitacijos ligoninių. Tyrimą baigė 126 tiriamieji: 58 (46%) vyrai, 68 (54%) moterys. Buvo sudarytos trys tiriamųjų grupės: 1) ekspresyvaus rašymo grupė, kurios dalyviai rašė apie savo ligą ir su ja susijusius vidinius išgyvenimus; 2) neutralaus rašymo grupė, kurios dalyviai rašė apie kasdieninę, įprastą veiklą; 3) lyginamoji grupė, kurios dalyviai nelankė rašymo užsiėmimų. Ekspresyvaus rašymo ir neutralaus rašymo grupės tiriamieji dalyvavo 4 užsiėmimuose ir rašė po 20 min. atitinkama tema. Tyrime naudoti klausimynai: asmenybės D tipo skalės (angl. Type D Scale-14, DS14) lietuviškoji versija (Staniūtė, Bunevičiaus, 2011). D tipo skalė sudaryta iš dviejų subskalių – neigiamo afektyvumo ir socialinio varžymosi. Ligos suvokimo įvertinimui buvo naudojamas trumpasis ligos suvokimo klausimynas (angl. Brief IPQ; Broadbent et al., 2006), kuris sudarytas iš 8 klausimų ir atspindi 8 ligos suvokimo dimensijas: ligos pasekmės, trukmė, asmeninė kontrolė, gydymo kontrolė, tapatumas, susirūpinimas savo liga, ligos aiškumas, emocinės reakcijos į ligą. Buvo nustatyta, jog iš visų tiriamųjų, D tipo yra 40,5%, o ne D tipo – 59,5%. Rezultatai parodė, jog D tipo vyrai suvokia daugiau ligos pasekmių, pasižymi mažesne asmenine ir gydymo kontrole, yra labiau susirūpinę savo liga bei jiems būdinga daugiau emocinių reakcijų į ligą, nei ne D tipo vyrai. Tuo tarpu tarp moterų jokių statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Taip pat rezultatai atskleidė, jog ligos suvokimo pokyčiai statistiškai reikšmingai nesiskiria tarp D tipo ir ne D tipo tiriamųjų, ekspresyvaus rašymo, neutralaus rašymo bei lyginamojoje grupėse. Geresnius ligos pasekmių, asmeninės kontrolės, tapatumo, ligos aiškumo ir emocinių reakcijų į ligą pokyčius paaiškina ekspresyvaus rašymo grupė, t.y. rašymas apie savo ligą.
The aim of the study was to examine the associations of Type D personality features of ischemic heart disease patients with illness perception variability applying expressive writing method. 164 cardiac patients from the department of two rehabilitation hospitals were involved into the study. 126 patients completed the study: 58 (46%) were males and 68 (54%) were females. Three groups of patients were formed: a) expressive writing group, in which the participants wrote about their illness and inner experiences related to it; b) neutral writing group, in which the participants wrote about usual everyday activities; c) comparative group, in which the participants did not attend writing workshops. The participants of expressive writing and neutral writing groups took part in four sessions and were writing on certain subjects for 20 minutes every day. The questionnaires applied in the study: Type D Scale-14 Lithuanian version of the scale (Staniūtė, Bunevičiaus, 2011) consists of two subscales: negative affectivity and social inhibition. Brief illness perception questionnaire (Broadbent et al., 2006) was used for the assessment of illness perception; it consists of eight questions and reflects eight dimensions of illness perception: consequences, timeline, personal control, treatment control, identity, concern, coherence and emotional representation. The study revealed that 40,5% of the patients are of Type D and 59,5% are of non-Type D. The results showed that the men of Type D perceive more of illness consequences, are characterised by lesser personal and treatment control, are more concerned about their illness and more of emotional representation towards illness are typical of them in comparison to the men of non-Type D. In the meanwhile, none of statistically significant differences among women have been identified. In addition, the results showed that Type D patients were not significantly different from non-Type D patients on every illness perception dimension in expressive writing, neutral writing and comparative groups. Better variations of illness consequences, personal control, identity, coherence and emotional representation towards a disease are explained by expressive writing group, i.e. writing about one’s disease.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121685
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.