Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121651
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Lizaitytė, Jurgita
Title: Brazilijos ekonominės strategijos formavimas
Other Title: Formation of the Economic startegy in Brazil
Extent: 78 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: valstybės strategijos formavimas;Brazilija;vidinė ir išorinė valstybės aplinka;state startegy formation;Brazil;internal and external state environment
Abstract: Spartėjantys pasauliniai procesai stipriai veikia nacionalinių valstybių raidą ir sustiprina sąveiką ir ryšius tarp valstybių ir jų viduje. Nacionalinės ekonomikos plėtrai ir šalies gyventojų gerovei užtikrinti yra svarbus valstybės strateginis valdymas. Darbo tikslas - analizuojant globalizacijos procesus, atskleisti pagrindinius poveikius Brazilijos valstybei ir sufomuoti valstybės ekonominę strategiją. Pirmoje darbo dalyje analizuojama Lotynų Amerikos nacionalinių valstybių raida, valstybės samprata, vidinė ir išorinė valstybės aplinka. Antroje dalyje atliekama makroekonominė aplinkos analizė, kurioje siekiama nustatyti išorės įvykius ir tendencijas galinčius turėti įtakos šalies institucijų rezultatams. Trečioje dalyje aptariami ir įvertinami Brazilijos valstybės strateginiai iššūkiai, formuojama ekonominė strategija, kurią sudaro šalies vizija, misija, nustatomi valstybės tikslai ir aprašomas jų įgyvendinimas. Darbe patvirtinamos iškeltos hipotezės.
Increasing global processes strongly effect national development and strengthen interaction and networking among countries also within them. For the growth of the national economy and well – being of citizens’ strategic management is vital. Objective of this paper – is to reveal main effects to the Brazilian state and to formulate national economic strategy by analyzing global processes. First part of the paper analyzes evolution of the nation states of Latin America, concept of state, internal and external environment of the state. In the second part of the paper macroeconomic analysis of environment is performed, which is set to identify external events and trends which could have influence in results of performance in the governmental institutions. In part three of this paper strategic challenges of Brazil are discussed and evaluated, economic strategy is formed which includes nation’s vision; mission and goals of the state as well as achievement of those goals. Risen hypotheses proved in the paper.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121651
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

67
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.