Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121598
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Užkurienė, Odeta
Title: Prieglobstį gavusių užsieniečių moterų patirtys
Other Title: The experience of foreign women granted asylum
Extent: 63 p.
Date: 13-Jan-2009
Keywords: prieglobstį gavęs užsienietis;moteris;patirtys;foreigner granted asylum;woman;experience
Abstract: Pabėgėlių moterų tema šiuolaikiniame pasaulyje užima svarbią reikšmę. Moterys pabėgėlės priskiriamos vienai iš pažeidžiamiausių pabėgėlių grupių. Joms būdingi specialūs poreikiai, kuriuos nustatyti ir įvertinti galima atlikus tyrimus. Ištirus patirtis, atsiskleidžia socialinės pagalbos specifiškumas. Teikiama reikalinga socialinė pagalba prieglobstį gavusioms moterims sudaro sąlygas greičiau integruotis, nereikalauja papildomų piniginių valstybės lėšų finansuojant programas, skirtas darbui su moterimis. Pagrindiniai probleminiai klausimai: kodėl reikalinga socialinė pagalba prieglobstį gavusioms moterims? Kokius pagrindinius klausimus/problemas reikia spręsti teikiant pagalbą moterims pabėgėlėms? Kokių rezultatų reikia siekti, taikant konkrečius socialinės pagalbos metodus? Tyrimo objektas-prieglobstį gavusių užsieniečių moterų patirtys. Tyrimo tikslas- atskleisti prieglobstį gavusių užsieniečių moterų poreikį socialinei pagalbai, analizuojant bei apibendrinant jų patirtis. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti ir apibendrinti ,,pabėgėlių“, ,,prieglobsčio prašytojų“, ,,prieglobstį gavusių užsieniečių“ sąvokų sampratas. 2. Išskirti socialinės pagalbos specifiškumą prieglobstį gavusių užsieniečių moterų patirčių kontekste. 3. Nustatyti veiksnius, darančius įtaką socialinės pagalbos poreikiui, prieglobstį gavusioms užsienietėms moterims. Metodologinė nuostata -kokybinio tyrimo strategija. Tyrime naudojami kokybinės kontentinės analizės ir giluminio interviu metodai. Tiriamųjų populiaciją sudaro užsienietės moterys, gavusios prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Tyrimo metu apibūdintos pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, prieglobstį gavusių užsieniečių sąvokos. Patirčių kontekste atskleistas socialinės pagalbos poreikis: individualus psichologinis konsultavimas, psichologinė pagalba, savitarpio parama, sociopsichologinė konsultacinė, socioedukacinė, edukacinė, materialinė, teisinė, medicininė pagalba. Tyrime išryškinami veiksniai, įtakojantys socialinės pagalbos poreikį: neigiama emocinė patirtis, religija, diskriminacija, socialinė atskirtis, izoliacija, tarpkultūriniai skirtumai, socialinių paslaugų prieinamumas.
The issue of women refugees takes an important place in the contemporary world. Women refugees are assigned as one of the social groups at risk. They are known to have specific needs, which can be determined and evaluated during the research. The specificity of social assistance is revealed after the experiences have been investigated. The necessary social assistance gives the women granted asylum a possibility to integrate into the society more quickly, and doesn‘t require any additional funding for State programmes aimed at the work with women. The main problematic questions: Why is the social assistance necessary for women granted asylum? What main questions/problems must be solved while providing help to women refugees? What results must be achieved using concrete methods of social assistance? The subject of research: the experiences of foreign women granted asylum. The purpose of research: to reveal the need of social assistance to the women foreign granted asylum by analyzing and generalizing their experience. The tasks of research: 1. to analyse and generalize the concepts of the words such as ,,refugees“, ,,asylum seekers“, ,,foreign granted asylum“; 2. to distinguish the specificity of social assistance in the context of women‘s experiences who foreign granted asylum; 3. to identify the factors which influence the need of social assistance for the foreign women granted asylum. Methodological foundation: Qualitative Research Strategy. In this research the methods of qualitative content analysis and depth interviews have been used. The target group of the research consists of foreign women granted asylum in the Republic of Lithuania. In the cause of reseach the concepts of refugees, asylum seekers, foreign granted asylum are defined.In the context of experience the need of social assistance (individual psycological consultation; psycological assistance; mutual support: sociopsycological consultation, socioeducational, educational, financial, juridical, medical assistance) is revealed. The research identifies the factors which influence the need of social assistance: negative emotional experience, religion, discrimination, social separation, isolation, intercultural differences, the accessability of social services.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121598
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.