Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121589
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Charašauskienė, Vaiva
Title: Socialinės pagalbos poreikio išsiskyrusioms moterims analizė
Other Title: Social support for divorced women demand analysis
Extent: 61 p.
Date: 3-Jun-2010
Keywords: pagalba;poreikis;skyrybos;support;demand;divorce
Abstract: Skyrybos visada asocijuojasi su begale išgyvenimų: pradedant priešiškumu, kuris mielus ir protingus žmones verčia elgtis neapgalvotai. Kiekvienas išsiskyręs žmogus yra psichologiškai traumuotas. Jis yra sužeistas, nepasitikintis ir piktas. Nors ir atrodo, kad pasveikai, esi susigrąžinęs save, iš tikro negali būti nuoširdus aplinkiniams, atviras jiems. Negatyvūs jausmai tik užblokuojami, jie niekur nedingsta. Sutuoktinio netektis iš pagrindų apverčia žmogaus vertybių skalę. Jausmai yra asmeniški, todėl net artimiausias žmogus negalėtų patarti, kaip turėtumėte jaustis. Geriausias vaistas šiuo atveju – laikas. Moterys turi išsilaisvinti iš buvusio partnerio priklausomybės, tačiau leisti jam likti jų vaikų tėvu, turi įveikti savo skausmą, ir tuo pat metu būti vaikams už du. Dažnai prie viso to dar tenka tartis bei aiškintis dėl bendravimo ir elgesio. Pagaliau dar esti sužeisti jausmai, kuriems ši kritinė situacija nežada greito ir neskausmingo išgijimo. Svarbu žinoti, kokios socialinės pagalbos reikia išsiskyrusioms moterims. Šiame darbe siekta socialinio darbuotojo pagalbos gairės, kurios padėtų ištverti skyrybų pasekmes išsiskyrusiai moteriai, kiek galima lengviau sušvelnintų jų poveikį. Tyrimo klausimas. Koks yra socialinės pagalbos poreikis (informacinis, emocinis, psichologinis, materialinis) išsiskyrusioms moterims? Tyrimo tikslas - išanalizuoti socialinės pagalbos poreikį išsiskyrusioms moterims. Tikslui pasiekti pasirinktas kiekybinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa. Apklausta 101 išsiskyrusi moteris. Pasitvirtino, kad skyrybų iniciatorės dažniau būna moterys. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad vienos skyrybų priežasties šeimoje nebūna. Išsiskyrusių moterų nuomone, pagrindinės šeimos skyrybų prežastys yra sutuoktinio neištikimybė, skirtingi charakteriai, pastovus alkoholio vartojimas, agresija, smurtas šeimoje. Didesnė dalis skyrybų procesą išgyvenančių moterų valstybės pagalbos nepajuto.Taip pat didesnė dalis išsiskyrusių moterų nesinaudojo socialinio darbuotojo paslaugomis, bet apie socialinio darbuotojo veiklą norėtų daugiau sužinoti. Tyrimo hipotezė: moteriai išgyvenančiai skyrybas teikiama socialinė pagalba yra nepakankama pasitvirtino. Lietuvoje dar nėra sukurtas ir išplėtotas tinkamas paslaugų teikimo tinklas, trūksta kokybiškų prevencinių, reabilitacinių paslaugų vaikui ir šeimai. Didėjantis skyrybų skaičius rodo, jog būtina organizuoti pagalbos grupes – darnioms šeimoms, kurti pagalbos grupes problemas išgyvenančias ir skirtis besirengiančias šeimas, savipagalbos grupes išsiskyrusiems bei jų vaikams, taip pat ir išsiskyrusių žmonių artimiesiems.
Divorce is associated with a flood of emotions: from hostility, who will make happy and smart people act hastily. Every divorced person is psychologically injured. He is hurt, distrustful and angry. Although it appears that the recovery came, you had recover itself, really you can not be sincere to the surrounding people,be open to them. Negative feelings just blocked, they did not disappear. The loss of a spouse turns the scale of human values. Feelings are personal, so even the closest friend cannot advise on how you must feel. The best medicine in this case - time. Women must free themselves from the former partner's addiction, but to allow him to remain their children's father, have to overcome their pain, and at the same time to be to the children for two. Often, they must yet to negotiate and clarify the communication and behavior. Finally, still comes into wounded feelings, which this critical situation does not promise quick and painless recovery. It is important to know what social assistance is required for divorced women. In this work, a social worker was to aid guidelines, which would endure the consequences of divorce, for divorced women, as far as possible to help mitigate it's impact. Research question. What is the need for social support (information, emotional, psychological, material) for divorce women. Purpose of the study - to examine the need for social support for divorce women. Chosen to achieve by a quantitative study. Data collection method - questionnaire. Interviewed 101 divorced women. Confirmed that the initiators of divorce tend to be women. The survey also found that one cause of divorce in the family absent. Divorced women consider the underlying family divorce reason as adultery, different characters, constant use of alcohol, aggression, violence in the family. The greater part of women suffering the divorce process don't feel any state aid .By the way greater part of divorced women did not use the services of a social worker, but about the social services would want to find out more. The study hypothesis: the woman which is suffering from a divorce, social assistance has proved to be inadequate. Lithuania has not yet been designed and developed the appropriate service network,is the lack of high-quality preventive, rehabilitation services for children and families. The increasing divorce rate indicates that it is necessary to organize support groups - for sustainable families, creating support groups suffering from problems and different preparations for their families, self-help groups for divorced and their children, as well as the separated people and their families.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121589
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

26
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.