Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121540
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Gruzdytė, Silvija
Title: Europos Sąjungos šalių patirties komunalinių atliekų tvarkyme įgyvendinimo galimybių Lietuvoje tyrimas
Other Title: The study of municipal waste management implementation options in Lithuania, based on EU members experience
Extent: 47 p.
Date: 26-Jan-2011
Keywords: komunalinės atliekos;atliekų tvarkymas;antrinės žaliavos;atliekų tvarkymo politika;ES teisės aktai;municipal waste;waste management;recycling;waste mangement policy;EU waste legislation
Abstract: Atliktame darbe apžvelgiama ES vykdoma atliekų tvarkymo politika, susipažįstama su teisės aktais reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, bei analizuojama dabartinė komunalinių atliekų tvarkymo padėtis. Remiantis statistiniais duomenimis pasirinktos valstybės narės sėkmingai vykdančios atliekų nukreipimo nuo sąvartynų, perdirbimo ir panaudojimo tikslus, bei žengiančios darnaus atliekų tvarkymo kryptimi. Nagrinėjant atliekų tvarkymo infrastruktūrų Vokietijoje ir Švedijoje plėtrą, siekiama suprasti tendencijas ir veiksnius, darančius įtaką atliekų tvarkymo sistemų plėtrai su maža sąvartynuose šalinamų atliekų dalimi, dideliais atliekų perdirbimo ir panaudojimo energetinėms reikmėms kiekiais. Lietuvoje tinkamu komunalinių atliekų tvarkymu pradėta rūpintis tik siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau prasta situacija atliekų surinkimo, perdirbimo ir panaudojimo srityse išlieka, o šalinimo sąvartynuose mąstai mažėja per lėtai. Darbe ieškoma galimybių pasinaudoti Vokietijos ir Švedijos ilgamete patirtimi, siekiant komunalines atliekas Lietuvoje tvarkyti pažangiais, aplinkai ir žmogui saugiais būdais.
The paper overviews the policy and legislation of EU waste management, and analyses the current situation of municipal waste management. Based on the statistics, there have been chosen EU members that are successfully engaged in waste diversion from landfill, recycling and utilization targets and which are going towards sustainable waste management. While examining the development of waste management facilities in Germany and Sweden, the object was to understand the trends and factors that affect the development of waste management systems when a small part of the waste goes to landfill and big quantities go for utilization and recycling for energy purposes. The proper municipal waste management in Lithuania was taken care only to membership in the European Union. Unfortunately the situation of waste collection, recycling and fields of use stays poor and landfilling scales decline too slowly. The paper looks for a ways to use the experience of Germany and Sweden, in order to manage municipal waste in Lithuania in innovative, environmentally and human friendly ways.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121540
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.