Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121536
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kupčinskienė, Jurgita
Title: Nepaisant stereotipų: pamokos išmoktos iš narkotikus vartojančių moterų istorijų
Other Title: Beyond stereotypes: lessons taken from the stories of female drug users
Extent: 76 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: stereotipai;narkotikai;vartojančios moterys;stereotypes;drug;female users
Abstract: Moterų narkomanija gana nauja ir mažai tyrinėta tema socialinių mokslų srityje. Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas narkotinės priklausomybės vystymuisi lyties aspektu, daug diskutuojama apie priklausomybę nuo narkotikų sergančių moterų poreikių specifiškumą, reikiamos pagalbos užtikrinimą. Šio darbo paskirtis yra apžvelgti pagrindines teorines žinias, kurias turime apie narkotikus vartojančias moteris ir aptarti jas socialinio darbo su šiomis moterimis kontekste. Moterys, patiriančios problemas susijusias su narkotikų vartojimu, yra stigmatizuojamos ir šiandien kalbant apie narkotikų vartojimo problemas ypač svarbu atkreipti dėmesį į lyties aspektą. Narkotikų vartojimas daugeliu būdų prieštarauja tam, kas vertinama kaip socialinis moters elgesio idealas, todėl neigiamas moralinis požiūris ir stereotipai yra labiau tikėtini, kai narkotikus vartoja moterys, o ne vyrai. To pasekoje, moterys yra labiau smerkiamos už šią veiklą. Moterys, vartojančios narkotikus, dažnai vertinamos kaip netinkamos partnerės, motinos ir moralės normų saugotojos. Pagrindiniai neigiami stereotipai apibūdina jas kaip agresyvias ir manipuliuojančias, veikiančias be jausmų ir emocijų, slopinančiąsias siekiant gauti narkotikų. Tyrimo metu centre bus narkotikus vartojančių moterų gyvenimo istorijos, kurios padės atskleisti tyrimo dalyvių unikalią patirtį bei atpažinti jų teigiamas savybes ir veiksnius, kurie suteikia stiprybės gyventi toliau. Tyrimo tikslas - atskleisti psichosocialinius veiksnius sąlygojančius narkotikų vartojimą narkotikus vartojančių moterų pasakojimuose. Tyrimo uždaviniai yra atskleisti priežastis nulėmusias moterų narkotikų vartojimo pradžią, kokias pasekmes sukelia narkotikų vartojimas moterų socialinei, psichologinei ir fizinei būklei bei atskleisti veiksnius, padedančius atsisakyti narkotinių medžiagų vartojimo. Tyrime dalyvavo keturios moterys (nuo 25 iki 50 metų) vartojančios švirkščiamuosius narkotikus. Siekiant atskleisti narkotikus vartojančių moterų patirtis buvo atlikti individualūs interviu naudojant nestruktūruotą interviu metodą su giluminio interviu intarpais. Nestruktūruoto interviu metodas leido įeiti į santykį su tyrimo dalyve ir leido tyrėjai vesti pokalbį „čia ir dabar“. Atlikus moterų patirčių analizę, moterų pasakojimuose atskleistas psichologinių ir socialinių narkotikų vartojimo pradžią lėmusių priežasčių dominavimas, tačiau įvertinus riziką ir vartojimo motyvus, galima sukurti ir stiprinti apsaugančius nuo narkotikų vartojimo veiksnius. Narkotikų vartojimą mažinančios ir atsisakymą skatinančios paslaugos, artimųjų pagalba, moters – motinos vaidmeniui keliami lūkesčiai ir moterų troškimai juos patenkinti, religija ir asmeninis atsakomybės už sveikimą prisiėmimas, siekiant vaiko gerovės atsiskleidė, kaip veiksniai skatinantys moters atsisakymą vartoti narkotikus.
Women’s drug addiction is relatively new research topic in social sciences. Recently, more attention is being paid to the development of drug dependence taking into account the gender aspect. Many discussions have been started on the specificity of needs of female drug users and ensuring of the necessary support. The purpose of this paper is to review the basic theoretical knowledge about female drug users and discuss it in the context of social work. Drug use in many ways contradicts what is seen as the social ideal of feminine behaviour and therefore negative moral judgments and stereotypes are more likely in the case of drug-using women than men. Female drug users are often seen as failing as partners, mothers and guardians of moral standards. The main negative stereotypes describe them as being aggressive and manipulative, acting without feelings and emotions or suppressing them in favor of getting drugs. The life stories of female drug users will be in the centre of the study that will help to reveal the unique experience of the research participants, and to recognize their positive characteristics and factors which provide the strength to carry on. The aim of the research is to reveal the psychosocial factors leading to drug use in the narrations of women drug users. The objectives of the study are: to identify the causes that have led women to drug taking; what is the effect of drug use in women's social, psychological and physical condition; and to reveal the factors that contribute to refusing drugs. four women (from 25 to 50 years old) that are using injecting drugs participated in the study. In order to reveal the experiences of women drug users, individual interviews were conducted using the method of unstructured interview with inserts of the in-depth interview. The method of unstructured interview allowed to enter into the relationship with the survey participants and gave the researcher a possibility to conduct the conversation \"here and now.\" Following the analysis of women's experiences, the domination of psychological and social reasons that led to the start of drug use were identified in the women's narrations; but assessing the risk and the motifs of drug use, it is possible to create and strengthen the preventive anti-drug factors. A range of factors influencing woman's refusal to take drugs are identified as follows: services reducing the drug use and promoting refusal to take drugs; the help of relatives; the expectations for the woman-mother’s role and women’s aspiration to justify them; religion; and personal responsibility for recovering seeking for child’s well-being.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121536
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

49
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.