Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121534
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bertulienė, Laima
Title: Globos šeimoje procesas: pagalbos poreikis ir jo tenkinimo galimybės globėjų požiūriu
Other Title: Process of family caregiving: the need for help and its satisfaction possibilities from caregivers perspective
Extent: 126 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: globa šeimoje;pagalba;poreikis;senoliai;family caregiving;help;need;antecedents
Abstract: Pagyvenusių žmonių sveikatą blogina ne tik senėjimo procesai, bet ir ligos. Kadangi Lietuvoje dar nėra visiškai išvystyto gydymo ir slaugos institucijų tinklo, globoti žmones, sergančius sunkiomis ligomis, tenka jų artimiesiems. Šeimos nariai į globos procesą jungiasi vedini stipraus emocinio jausmo, patekdami į tokią situaciją, kurioje viena vertus, jie nori teikti ir teikia pagalbą, o, antra vertus, pagalbos reikia jiems patiems prisitaikyti prie artimojo ligos atneštų pokyčių. Šio baigiamojo darbo tikslas - atskleisti globos procese globojant artimąjį šeimos narį namuose kylantį pagalbos poreikį ir jo tenkinimo galimybes. Tyrimo objektas - pagalbos globėjams poreikis ir jo tenkinimo galimybės globos šeimoje procese globėjų požiūriu. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti globos proceso pradžioje globėjams iškylančius poreikius ir jų įveikimo galimybes globėjo požiūriu. 2. Atskleisti globėjo sąveikos su globojamuoju ir kitais šeimos nariais ypatumus globos procese. 3. Atskleisti, kaip prasmės globos procese paieškos padeda tenkinti su globos procese iškylančius poreikius. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas, pusiau struktūrizuotas interviu. Tyrimo dalyviai buvo pacientų artimieji, atrinkti vadovaujantis teorine kriterine atranka. Tyrime dalyvavo septynios moterys, globojančios senus ir sunkiai sergančius šeimos narius. Gauti duomenys buvo analizuojami ieškant bendrų temų, atsakančių į išsikeltus tyrimo uždavinius. Atliktas tyrimas atskleidžia, kad globos procese globojant artimąjį šeimos narį namuose globėjai išreiškia didžiulį pagalbos poreikį bendravimui su globojamuoju, šeimos nariais, specialios, lengvai suprantamos informacijos ir praktinių įgūdžių turėjimui, prisitaikymui prie artimojo ligos, atokvėpio momentui. Globėjų nuomone, jų pagrindiniai pagalbos šaltiniai tampa šeimos nariai, draugai bei medicinines paslaugas teikiantys specialistai. Artimieji, globodami sergančius šeimos narius, prašo įvairios pagalbos nuo palaikymo, patarimo iki fizinių jėgų reikalaujančių darbų atlikimo. Šių globėjų išsakytų poreikių tenkinimą sąlygoja įgyta jų patirtis medicinos srityje, asmens savybės, tokios kaip atkaklumas, pasiryžimas, ištvermingumas, lankymosi pas specialistus dažnumas, globos proceso planavimas, susikurtos naujos bendravimo su globojamuoju taisyklės, laikinas atsitraukimas iš globos proceso, gyvenimo prasmės turėjimas, laiko sau ir savo pomėgiams skirimas.
The health of the elderly is worsened by processes of ageing as well as illnesses that. As there exists no fully developed network of treatment and nursing institutions, the care of people suffering from serious illnesses falls on their relatives. Family members engage in the process of care due to a strong emotional feeling and thus find themselves in a situation when, on one hand, they are willing to take care and do that while on the other hand they themselves need to adapt to changes brought by an illness of a close person. The aim of the present thesis is to reveal the need for help that arises while taking care of a close family member at home as well as the possibilities of its satisfaction. The object of the research is the process of family caregiving: the need for help and the possibilities of its satisfaction from the viewpoint of the caregiver. The tasks of the research are: 1. to reveal the needs of the caregivers that arise in the initial stage of the process of care and the possibilities of their satisfaction from the viewpoint of the caregiver; 2. To reveal the specific features of the communication between the caregiver and the one who is taken care of; 3. To reveal how the search for meaning in the process of family caregiving help satisfying the needs arising in the process of family caregiving. To reach the aim, qualitative research—semi-structured interview—was chosen. The participants of the research were the relatives of patients that were chosen on the basis of theoretical criteria-based selection. Seven women taking care of old and seriously ill family members participated in the research. The analysis of data was directed towards a search for common topics answering the questions of the research. The research revealed that while taking care of a family member at home the caregivers feel a huge need for help in the spheres of communication with the one who is taken care of as well as other family members, specific, easy-to-understand information and practical skills, adaptation to the illness of a close relative; a moment of rest. In the opinion of the caregivers, the main sources of help for them are family members, friends and specialists providing medical services. Close relatives while taking care of ill family members ask for various types of help—from support, advice to the performance of physically difficult works. The satisfaction of these needs expressed by caregivers is determined by their experience in the sphere of medicine, personal traits such as persistence, determination, patience, frequency of visits to specialists, planning of the process of family caregiving, newly created rules of communication with the one who is taken care of, temporal break from the process of family caregiving, realisation of the meaning of life, dedication of time to oneself and one’s pleasures.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121534
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on May 1, 2021

Download(s)

24
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.