Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121529
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Gavelienė, Inga
Title: Skurde gyvenančios šeimos: jų gyvenimo šeimoje patirčių analizė
Other Title: Family life experiences of families living in poverty
Extent: 138 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: skurdas;šeima;patirtys;kritiniai gyvenimo įvykiai;įveikos strategijos;poverty;family;experiences;critical life events;coping strategies
Abstract: Šiandieninėje Lietuvos visuomenėje vis dar labai aktuali skurdo problema, kuri šeimos instituto kaitos kontekste rodo jų sąsajas. Statistikos departamento duomenimis, santykinį skurdą patiria kas penktas Lietuvos pilietis. Galią turinčiųjų rankose atsidūręs kapitalas tampa vis mažiau pasiekiamas skurdą patiriančioms šeimoms bei kelia jiems grėsmę patekti į „atstumtųjų“ sąrašus. Ribotus socialinius ir finansinius išteklius turinčios šeimos neoliberalizmo politikos įsigalėjimo Lietuvoje laiku, problemas kilusias šeimos gyvenimo eigoje paliktos spręsti pačios. Kaip Lietuvos kontekste, esant menkai socialinių paslaugų šeimai infrastruktūrai ir dideliam skurdui bei nedarbui, išgyvena skurde gyvenančios šeimos, nepriskirtos taip vadinamoms „rizikos šeimoms“? Atsakyti į šį klausimą buvo atliktas tyrimas, kurios tikslas - atskleisti skurde gyvenančių šeimų gyvenimo šeimoje patirtis kritinių įvykių išgyvenimo kontekste. Tyrimo tikslui pasiekti buvo keliami tokie uždaviniai: 1) Atskleisti, kaip skurde gyvenančios šeimos kuria savo gyvenimo šeimoje pradžią. 2) Atskleisti skurde gyvenančių šeimų kritinius gyvenimo šeimoje įvykius, sąlygojusius jų finansinių sunkumų pradžią. 3) Atskleisti kaip skurde gyvenančios šeimos susitvarko joms patiriant kritinius įvykius savo gyvenime. Siekiant minėto tikslo buvo atliktas kokybinis tyrimas. Remtasi interpretuojamąja – konstruktyvistine ontologija bei subjektyvistine epistemologijos pozicija. Tyrime dalyvavo – septynių skurde gyvenančių šeimų atstovai (6 moterys ir 1 vyras). Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu su nestruktūruoto interviu intarpais. Duomenys analizuoti remiantis grindžiamosios teorijos metodu, siekiant generuoti teoriją iš gautų tyrimo duomenų. Tyrimo duomenų analizė leido pateikti tokias išvadas. 1) Skurde gyvenančios šeimos kurdamos savo gyvenimo pradžią šeimą įsivaizduoja įkūnydamos pirmajai modernybei būdingas šeimos instituto savybes, tačiau galima atpažinti ir antrosios šeimos modernystės apraiškas. Gyvenimo šeimoje pradžia kaip įvykis tyrimo dalyvių pasakojimuose buvo tokia kokią įsivaizdavo tyrimo dalyviai iki ją sukuriant. 2)Dažniausiai tyrimo dalyvių minimi kritiniai gyvenimo įvykiai, kurie turėjo įtakos šeimos instituto kaitai ir finansinių sunkumų pradžiai, buvo susiję su įvairaus pobūdžio ir intensyvumo netektimis (mirtis, skyrybos, darbo netekimas) bei sveikatos pablogėjimu. 3) Dažniausiai skurde gyvenančios šeimos su kritiniais gyvenimo įvykiais sėkmingai susitvarko naudodamiesi savo turimais vidiniais ar artimos aplinkos resursais. Tačiau išgyvendami kritinių gyvenimo įvykių koncentratą ir nesulaukę papildomos paramos ar pagalbos iš aplinkos, skurde gyvenančios šeimos išgyvendamos kritinius gyvenimo įvykius atsiskiria nuo visuomenės, ima atidėlioti problemų sprendimą, vartoja alkoholį.
Today‘s Lithuanian society is still relevant to the problem of poverty, which in the context of changes in family institute shows their interrelationships. According to the data of Department of Statistics, every fifth citizen of Lithuania experience the relative poverty. Capital, which is in hands of those who have the power, is becoming less and less accesible to families experiencing poverty and pose them a threat to get to the lists of „outcasts“. In the age of entrenched neoliberal policy in Lithuania, families with limited social and financial resources are left alone to solve problems, which they encounter in the course of family life. How, in the context of Lithuania, with poor infrastructure of social services for families, high poverty and unemployment, poverty- stricken families, but not so- called „risk families“, survive ? In order to answer this question, a study was undertaken with the aim to reveal the experiences of living in family of poverty- stricken families in the context of surviving critical life events. The research had following objectives: 1) to reveal how poverty- stricken families start their living in family; 2) to reveal critical life events in the family, which caused financial problems; 3) to reveal, how poverty- stricken families manage with critical life events. To attain the aim of the study, qualitative research was conducted. The research was based on interpretative- contructivist ontology and subjectivist epistemology. 7 representatives of poverty- stricken families participated in the research, 1 man and 6 women. Data collection method: semi- structured interviews with inserts of unstructured interviews. Data analysis was based on grounded theory approach, in order to generate a theory, deriving from the research data. Data analysis led to the following conclusions: 1) Poverty-stricken families, in the process of creating their own start in family life, imagine themselves embodying properties, which can be characterized as first modernity in family institute, but some properties can be also identified as second family modernity manifestations. 2) The majority of research participants mentioned critical life events that affect changes of family institute and the beginning of the financial difficulties that were related to the different nature and intensity of bereavement (death, divorce, job loss) and health impairment. 3)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121529
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

36
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.