Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121476
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Arlauskaitė, Živilė
Title: Lietuvos nacionalinė vaistų politika reguliavimo aspektu
Other Title: The national pharmaceutical policy in Lithuania in the aspect of regulation
Extent: 78 p.
Date: 4-Jun-2008
Keywords: vaistų politika;farmacijos rinka;kompensavimas;pharmaceuticals policy;pharmacy market;reimbursement
Abstract: Svarbūs socialinės ir farmacijos politikos uždaviniai yra aprūpinimas vaistais ir vaistų išlaidų kompensavimo sistemos vystymas. Šioje srityje susiduriama su problemomis, būdingomis visuomenėms, stokojančioms resursų, ekonominio ir politinio stabilumo. Visuomeninio sveikatos priežiūros finansavimo apimties problemos aktualios ir ekonomiškai pajėgiausių valstybių viešajai politikai. Senstant populiacijai, kyla sveikatos paslaugų poreikis, siekiama naujų efektyvesnių preparatų įdiegimo. Tai skatina vaistų išlaidų augimą šalyse. Valstybių vyriausybės bando reguliuoti farmacijos rinką. Jos turi subalansuoti besiskiriančius tikslus. Pirma, vyriausybės turi užtikrinti sveikatos politikos tikslus: saugoti visuomenės sveikatą; užtikrinti pacientų priėjimą prie saugių ir efektyvių vaistų; gerinti priežiūros kokybę; ir užtikrinti, kad išlaidos farmacijai netaps pernelyg didelės, kad pakenktų šiems vyriausybiniams tikslams. Taigi teisingumas ir efektyvumas (t.y. ribotų resursų geriausias panaudojimas norint padidinti visuomenės sveikatą) ir pacientų reikmių patenkinimas, yra svarbiausi tikslai. Vienas iš vyriausybės vaidmenų farmacijos politikoje yra pasirūpinti finansavimu ir sistema, kuri sudarytų sąlygas priežiūros kokybei. Nacionalinė vaistų politika – tai valstybės institucijų priemonės ir veiksmai siekiant užtikrinti galimybę įsigyti Lietuvoje kainos ir teritoriniu požiūriu prieinamų, tinkamos kokybės, veiksmingų bei saugių vaistų ir gauti tinkamos kokybės farmacines paslaugas. Lietuvos nacionalinės vaistų politikos nuostatomis siekiama apriboti priemones, kuriomis valstybė ir jos institucijos reguliuoja farmacinę veiklą, kad jų veiksmai būtų skaidrūs, teisėti ir teisingi, atitiktų Lietuvoje galiojančius įstatymus bei asmens ir visuomenės interesus. Nacionaline vaistų politika siekiama užtikrinti lygias asmenų galimybes verstis farmacine veikla, užtikrinti šio verslo subjektų tarpusavio konkurenciją, kaip vieną iš farmacinių paslaugų kokybės svarbiausių garantų, sąžiningumą ir teisinių sąlygų vienodumą. Vykdant vaistų politiką nuolat tobulinama vaistų kompensavimo sistema. Įgyvendinama Sveikatos draudimo įstatymo nuostata, pagal kurią kompensuojamųjų vaistų bazinei kainai apskaičiuoti turi būti imamos gamintojo kainos, mažesnės arba ne daugiau kaip 5 proc. didesnės už mažiausią atitinkamų vaistų gamintojų ES šalyse kainą. Vaistų kompensavimo sistemą reglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas, sveikatos ministro įsakymai, ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašai, kuriuose surašyta vaistų skyrimo tvarka, skyrimo apribojimai, patvirtintos gydymo metodikos.
Important tasks of social and pharmacy politics are the supply of pharmaceuticals and developing system of reimbursement of costs on pharmaceuticals. There are problems with societies, which lack for resources, economical and political stability. Problems with financing health care are also important to economically strong countries. Because of population ageing, requirements of health care services grow and the object is implementation of new, more effective preparations. This also promotes growing of costs on pharmaceuticals. Governments try to regulate few markets as much as they do the pharmaceutical market. They have to balance contrasting objectives. First, governments must secure health policy objectives: protecting public health, guaranteeing patient access to safe and effective medicines, improving the quality of care and ensuring that pharmaceutical expenditure does not become excessive so as to undermine these and other government objectives. Equity and efficiency (i.e. making best use of limited resources to increase population health) and meeting patient need are, therefore, perhaps the prime objectives. One of the roles of government in pharmaceutical policy is to provide the funding and framework that allows that quality of care. National policy of pharmaceuticals involves means and acts of state institutions pursuing to ensure possibility to procure drugs, which are cost and territorially available, effective and secure, and also involves possibility to get good quality pharmaceutical services. Provisions of national policy of pharmaceuticals pursue to restrict means state and its institutions are using to regulate pharmaceutical activity, in order that their acts would be clear, legal and fair. National policy of pharmaceuticals pursue to ensure equal opportunities for persons to manage pharmaceutical activity, to ensure competition between pharmaceutical business subjects, as one of the most important guarantee of pharmaceutical services quality, to ensure fairness and equability of juridical provisions. Implementing pharmaceutical policy reimbursement system is improved. Provision of Health insurance is implemented, which sets that to calculate base price of reimbursed drugs price of producer has to be taken, which have to be less or over not more than 5 % for the least price of pharmaceutical producers in EU. Pharmaceutical reimbursement system is regulated by the law of Health insurance, by orders of health minister, registers of diseases and reimbursed drugs, by certified methodologies of treatment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121476
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.