Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121475
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Petrulevičius, Deividas
Title: ES BŽŪP įgyvendinimas: linininkystės atvejis
Other Title: Implementation of the EU CAP: the case of the flax culture
Extent: 71 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: bendroji žemės ūkio politika;linininkystė;Europos Sąjunga;common agriculture policy;flax culture;Europe Union
Abstract: Magistriniame darbe, naudojant mokslinės literatūros, aprašomąjį analitinį, teisės aktų ir dokumentų analizės metodus bei pusiau struktūruotą interviu, analizuojamas ES bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimas linininkystės sektoriuje pasirenkant ir ištiriant konkretų probleminį Lietuvos atvejį. Siekiant atsakyti į išsikeltus uždavinius, pirmojoje darbo dalyje ES bendroji žemės ūkio politika bei Lietuvos prisijungimas prie jos aiškinami tarpvyriausybiškumo teorijos kontekste, aptariant sąlygiškumo nuostatą ir panagrinėjant ES interesų grupių įtaką sprendimų priėmimui. Antrojoje darbo dalyje analizuojami svarbiausi ES bendrosios linų rinkos teisiniai dokumentai, išskiriami buvę ir esami paramos šiam sektoriui modeliai, nagrinėjama kaip linininkystė reguliuota ir subsidijuota Lietuvoje nepriklausomybės laikotarpiu iki prisijungiant prie ES ir po 2004 m. Trečiasis darbo skyrius skirtas Lietuvos linininkystės sektoriaus vystymosi, administravimo ir finansavimo aptarimui. Išsiaiškinta, jog linų ūkio sektoriaus regreso tendencijos Lietuvoje pastebėtos dar prieš prisijungimą prie ES. Ketvirtajame svarbiausiame šio darbo skyriuje, atlikus pusiau struktūrinį interviu, pasitelkus Lietuvos linų sektoriaus atstovų ir ekspertų nuomones, nusakomos giluminės linininkystės krizės priežastys analizuojant, kodėl šio sektoriaus prisijungimas prie ES bendrosios žemės ūkio politikos sukėlė negatyvius padarinius. Identifikuojama, jog Lietuvos linininkystės sektoriaus krizinė situacija susiformavo ne tik dėl išorinių (prisijungimo prie ES ir sumažėjusios paramos sektoriui), bet ir dėl vidinių priežasčių (maži ūkiai ir nedidelis derlingumas, nepakankamos valstybinės ir privačios investicijos).
The master thesis, using the scientific literature, descriptive analytical and document analysis methods as well as semi-structural interview, analyses the implementation of the common agriculture policy of the EU in the sector of flax culture choosing a particular case in Lithuania. Seeking to fulfill the set tasks, the first part of the theoretical part of the thesis, the common agriculture policy of the EU as well as the joining of Lithuania to it are explained in the intergovernmental theory context, discussing the provisions of conditionality and analyzing the influence of the EU interest groups upon the decision making. The second part of the thesis analyses the most important legal documents of the common linen market of the EU, the former and present models of the support for this sector are distinguished, the analysis is provided on how the flax culture was regulated and subsidized during the period of independence of Lithuania till the accession to the EU and after the year of 2004. The third sector of the thesis is devoted to the discussion of the development, administration and financing of the flax culture sector of Lithuania. The conclusion was made that the tendencies of the regress of the flax culture sector were distinguished before the accession to the EU. The fourth sector, with the help of the opinions of the representatives and experts of the flax sector of Lithuania, the deeper reasons of the linen market crisis of Lithuania are outlined, after analyzing why the accession of this sector to the EU common agricultural policy have raised negative consequences. It is identified that the linen culture sector crisis in Lithuania was formed not only due to the external (accession to the EU and the reduced support for the sector), but also due to internal reasons (small farms and small fertility, insufficient state and private investments).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121475
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.