Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121435
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mileškaitė, Justina
Title: Etnomuzikos poveikis vaikų ugdymui šeimoje
Other Title: The impact of ethnomusic on the children upbrining in a family
Extent: 61 p.
Date: 25-Jan-2011
Keywords: etnomuzikos poveikis;vaikų ugdymas;etnomuzika;the impact of ethnomusic;child education;ethnomusic
Abstract: Etnokultūrinis vaikų ugdymas yra žmogaus dorinės kultūros pamatas. Jo pagrindai dedami ankstyvoje vaikystėje, nes vaikystė yra tas asmenybės raidos etapas, kada vaikas imliausias įvairiai informacijai, kada padedamas pamatas tolesniam vaiko vystymuisi ir įvairių gebėjimų raidai. Taigi, labai svarbu yra laiku, nuo mažų dienų vaikus ugdyti remiantis etnokultūra, diegti jiems tautiškumo jausmą. Darbo tikslas – atskleisti etnomuzikos poveikį vaikų ugdymui šeimoje. Dar kūdikiui negimus jis per garsų pasaulį susipažįsta su aplinka. Geriausiai jam pažįstamas balsas yra mamos. Daugiamečiai įvairių šalių moksliniai tyrimai atskleidė įvairiapusį prenatalinio muzikinio ugdymo poveikį. Tamprus, dar įsčiose suformuotas vaiko ir tėvų dvasinis ryšys sudaro pačias geriausias prielaidas perduoti jaunai atžalai šeimynines tradicijas, etines, dorines, moralines vertybes. Daugelis žmonių visam gyvenimui išsaugoja vaikystėje įgytas muzikines vertybes ir tai priklauso nuo to, ar pakankamas buvo ankstyvasis muzikinis ugdymas. Folkloras yra unikalus tautos tūkstantmečių patirties lobynas, universali auklėjimo ir lavinimo sistema, savo aktualumo neprarandanti ir šiandien. Pažindamas folklorą, vaikas lavėja įgydamas estetikos, etikos pagrindus, perimdamas protėvių žinias bei išmintį. Įvairūs vaikų etnomuzikos kūrinėliai, dainelės dažniausiai turėjo tiesioginį ir suaugusieji galėjo stebėti to poveikio rezultatą: dainuojant lopšinę vaikas nurimsta ir greičiau užmiega, žaidžiant – džiūgauja, daina pajuoktas greičiau atsisako netikusio poelgio, žinias apie jį supantį pasaulį įsimena geriau, jei apie tai dainuoja ir pan. Todėl ugdant vaikus labai svarbu laiku ir vietoje panaudoti etnomuziką visuomeniniam, tautiniam, estetiniam, doriniam ugdymui. Atlikus tyrimą matyti, jog vaikai, kurių šeimose etnomuzika užima svarbią vietą ir liaudies dainos naudojamos kasdieniame gyvenime, o lietuviškos tradicijos vienu ar kitu būdu puoselėjamos, patys labiau linkę jas dainuoti.O daliai tų vaikų, kurių tėveliai skyrė didesnį dėmesį prenataliniu laikotarpiu, įvairūs gebėjimai ir reakcijos pasireiškė ankstesniame jų amžiuje.
Upbringing children based on ethnoculture is the foundation of human cultural virtues. Its' grounds are formed in an early childhood, because this is the personality development phase, when an infant is most susceptible to wide range of information, when the basis of the further development of the child and one's skills is formed. So it is essential to raise children with the ground of ethnoculture and inspire them the love to our nation. The aim of this work - to reveal the effect of ethnomusic to an upbringing of a child in a family. When the baby is not yet born, he experiences environment just by the sound of it. The most recognisible voice is one belonging to his mother. Various researches of the foreign scientists show versatile effect of pre-natal musical upbringing. The ductile and strong connection between parents and the baby still in the womb is reasonably powerful to give best presumptions of providing the child ethical, moral and family values. Many people preserve the musical values given to them in childhood for the whole duration of their lives and that depends on how sufficient their early musical practice was. Folklore is unique source of experience and wisdom gathered in ages, universal upbringing and educating system, which does not lose its' active role in nowadays world. By knowing the folklore the child is developing ethical and estethical basis by taking on the knowledge and wisdom of our ancestors. Various ethnomusical pieces for children and songs usually held the direct effect and adults could monitor the result of that: hearing a lullaby helps the the small one to calm and get asleep faster, when playing games child rejoices, when ridiculed by a song one loses the bad habit immediately, infants gather and conserve the information about the world better if some songs about it are sung and so on. That is why it is so important to use the ethnomusic in the right time and place for public, national, ethical and moral education. Out of the reasearch, which has been done, it is clear, that children whose families value the ethnomusic,where the folk songs are used in daily life and where the lithuanian traditions are being cherished one way or antother, are more likely to be fond of singing those songs themselves. And for the part of those children, whose parents had given greater attention in the pre-natal phase, have proven to show versatile skills and reactions in earlier age.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121435
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.