Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121430
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Globytė, Milda
Title: Požiūrio į netektį mirties atveju ugdymas katalikiškose šeimose
Other Title: Development of the approach to loss in a death situation in catholic families
Extent: 62 p.
Date: 25-Jan-2011
Keywords: netektis;mirtis;požiūris;ugdymas;katalikiška šeima;loss;death;approach;development;catholic family
Abstract: Netektys būna įvairios. Niekas nėra apsaugotas nuo tokių netekčių kaip artimų žmonių, brangių ryšių, naminių gyvūnų praradimas, gyvenamos vietos pakeitimas, darbo praradimas ir kt. Ir kiekvieną tokią netektį lydi giliai skausmingi išgyvenimai – liūdesys, skausmas, pyktis, bejėgiškumas. O sunkiausia ir skaudžiausia netektis – tai mirtis. Mirtis – neišvengiama kiekvieno žmogaus gyvenime. Kai šeimoje gimsta mažas kūdikėlis – džiaugiamės, o kai ateina laikas numirti natūralia, kiekvieno laukiančia, mirtimi, labai liūdime. Šiandieninė skubanti ir dažnai hedonistinė visuomenė vengia mirties temos. Mūsų šalyje labai neįprasta šeimose atvirai kalbėtis apie mirtį, ji dažniausiai būna “tabu”. Būtent todėl yra aktualu apie tai kalbėti, nes kas nutylima, ko yra vengiama, dažnai klaidingai įsivaizduojama ir suvokiama. Krikščionybės sampratoje mirtis nėra pabaiga, o tik pradžia. Tikinčiam žmogui mirtis turėtų būti viltis, šviesa, susitikimas su Dievu. Taigi kyla klausimas, koks požiūris į netektį ugdomas katalikiškose šeimose. Šio darbo tikslas ir yra atsakyti į šį klausimą. Šiame darbe aptariamos įvairios netektys, katalikų tikėjimo reikšmė mirties kontekste ir tyrimo pagalba atskleidžiamas tėvų iš katalikiškų šeimų požiūris į mirtį bei jų vaikų požiūrio į natūralią mirtį ugdymas. Tyrimo rezultatai parodė, kad giliai tikintys žmonės, kuriems tikėjimas yra ne tik viltis ar paguoda, bet esminis, svarbiausias dalykas jų gyvenime, gana ramiai susitaiko su netekties išgyvenimu bei savo pavyzdžiu ugdo ir vaikus. Tyrimas taip pat parodė, kad giliai tikintys žmonės neabejoja pomirtiniu gyvenimu ir todėl nebijo mirties. 50% tėvų iš katalikiškų šeimų nevengia ir kalbasi apie mirtį su savo vaikais, bet dažniausiai tai daro tik tuomet, kai tenka susidurti su mirties realybe. Galima sakyti, kad sutinkama, jog vaikų požiūris į mirtį ugdomas tėvų pavyzdžiu ir kad natūrali mirtis gali būti ir šviesi bei džiugi, jei tikime, kad esame Dangiškojo Tėčio vaikai ir visi sugrįšime į amžinuosius namus, Dangaus Karalystę, kur galėsime amžinai džiaugtis Dievo artumu ir begaline meile.
Losses are various. No one is protected from losses such as the loss of dear friends, close people, pets, change of residence, loss of job etc. Each such loss is followed by deeply painful emotions – sadness, pain, anger, hopelessness. But the strongest and most painful loss is death. Death is unavoidable in every man’s life. When a small baby is born in a family we rejoice, and when it’s time for someone to die a natural, unavoidable death, we grieve. The modern, hurrying and usually hedonistic society avoids talking about death. It’s very unusual to talk about death freely in families, it’s usually a “taboo” in our country. That’s exactly why it’s important to talk about it, because what’s kept in the dark, what’s being avoided, is usually wrongly imagined and understood. In the conception of Christianity, death is not the end, but just a beginning. For a religious man, death should be hope, light, a meeting with God. Therefore, a question is about what approach to loss is being developed in catholic families. The purpose of this work is to answer that question. In this work are discussed various losses, the meaning of the catholic faith in the context of death and, by help of the research, this work reveals the approach to death of the parents of the catholic families and the children’s development to their approach of natural death. Results of the research shows, that deeply religious people, for whom faith isn’t just a hope or relief, but the essential and most important thing in their life, deal with the experience of death quite calmly and teach their children with this example. The research also showed that deeply religious people don’t doubt about the afterlife and therefore don’t fear death. 50% of the parents from catholic families don’t avoid to openly discuss about death with their children, but usually do it only when they encounter the reality of death. It’s accepted, that the children’s approach to death is developed by their parent’s example and that natural death can be light and happy, if we believe, that we’re the children of the Heavenly Father and that we’ll all return to the eternal home, the Kingdom of Heaven, where we’ll be able to infinitely rejoice because of the intimacy of God and his infinite love.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121430
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

45
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.