Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121381
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Malciuvienė, Ingrida
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Socialines paslaugas teikiančių organizacijų klimato analizė
Other Title: Analysis of the climate of organizations providing social services
Extent: 60 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: organizacinis klimatas;socialinis darbas;pasitenkinimas darbu;organizational climate;social work;job satisfaction
Abstract: Socialinio darbuotojo profesija Lietuvoje yra jauna, siekianti įsitvirtinti kitų profesijų tarpe. Socialinis darbas, kurio pagrindą sudaro žmonių socialinio darbuotojo-kliento, kolegų tarpusavio santykiai. Tai paskatino tyrinėti socialinių paslaugų įstaigose vyraujanti organizacinį klimatą – sąsajas tarp įstaigos vadovo vadovavimo stiliaus įtakos darbui prielaidas ir darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiančius veiksnius. Socialinio darbuotojo darbas yra profesinė veikla, reikalaujanti nuolatinio tobulėjimo – be specifinių socialinio darbo žinių, reikalingos ir kitų sričių žinios, nuolatinis socialinio darbo įgūdžių ugdymas.Organizacijos klimatas – tai atmosfera darbe, pasitenkinimas darbu, bendradarbiavimo ypatumai, asmeninis kiekvieno darbuotojo efektyvumas, funkcijų ir atsakomybės paskirstymas, įmonės tikslų ir plėtros perspektyvų aiškumas visų lygių organizacijos darbuotojams. Kiekvienoje šiuolaikinėje organizacijoje daug dėmesio skiriama ne tik atliekamam darbui bei jo kokybei, bet ir darbuotojų savijautai darbe, tarpusavio santykiams, pasitenkinimui darbu bei darbdaviu, nesvarbu, kokias funkcijas darbuotojas atliktų. Tyrimo objektas - sąsajos tarp vadovavimo stiliaus ir pasitenkinimo darbu. Tyrimo tikslas yra ištirti socialines paslaugas teikiančių organizacijų klimato ypatumus, nustatant ryšius tarp vadovavimo organizacijoje ir darbuotojų pasitenkinimo darbu. Tyrimui atlikti pasirinkta kiekybinio tyrimo metodologija. Duomenys buvo rinkti anketinės apklausos raštu būdu. Anketos klausimyną sudarė dvi pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje buvo pateikti klausimai siekiant ištirti darbuotojų nuomonę apie organizacijose vyraujančius vadovavimo stilius. Antroje dalyje buvo pateikti klausimai padedantys išsiaiškinti darbuotojų pasitenkinimą darbu. Tyrime dalyvavo 120 socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, dirbančių skirtingose socialinių paslaugų įstaigose. 20 respondentų buvo vyrai ir 100 – moterų, amžiaus vidurkis – 41,5 metai, darbo stažo organizacijoje vidurkis – 11 metų. Atlikus tyrimą paaiškėjo jog vadovavimo stilius, sąlygoja socialines paslaugas teikiančių organizacijų darbuotojų pasitenkinimą darbu. Socialiniai darbuotojai, nurodę, kad jų organizacijose vyrauja dalyvaujantis ar konsultuojantis vadovavimo stiliai, išreiškė didesnį pasitenkinimą darbu, nei darbuotojai, nurodę, kad jų organizacijose vyrauja autokratinis ar deleguojantis stiliai. Paaiškėjo, kad socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų išsilavinimas neturi įtakos jų pasitenkinimui darbu, taip pat neturi įtakos respondentų pasitenkinimui darbu jų priklausymas nestacionarias ar stacionarias socialines paslaugas teikiančiai organizacijai.
The profession of social worker in Lithuania is very young, only trying to establish itself among other professions. The social worker-client relations, relations between social workers are on the core of social work profession. These were the reasons which led to research of the organizational climate of the organizations providing social services. Main focus was done on relations between the style of leader’s leadership and the determinant factors of employees’ work satisfaction. The work of social worker is a career which requires constant perfection, knowledge of other areas besides the specific knowledge of social work, constant training of social work skills. The climate of organization is an atmosphere in work, job satisfaction, peculiarities of cooperation, the effectiveness of each employee, the distribution of functions and responsibilities, the clarity of company goals and perspectives of development should filter down through all branches of organization. In most modern organizations there is much attention paid not only to the quality of performance but also to the atmosphere at work, relationship among employees, satisfaction with job and an employer regardless of which task they perform in the work place. The object of research is the relations between the styles of leadership and job satisfaction of employees’. The aim of the research is to explore peculiarities of the climate of organizations providing social services looking at the relations between the styles of leadership and job satisfaction of employees’. In order to achieve the aim certain objectives were set: to determine the dominant styles of leadership in the organization and elements of employees’ work satisfaction; to explore the relation between the styles of leadership and job satisfaction. The methodology of quantitative research was used in the research. The data were collected using the written questionnaires. One hundred twenty social workers and their assistants from different organizations providing social services participated in this research. 20 of respondents were males, 100 – females. The age average was 41.5 years old. The average number of years worked in the organization was 11 years. The results of the analysis revealed that respondents who declared that participating and consulting style of leadership is dominant in their organization expressed bigger satisfaction in work than respondents working in the organizations with dominant autocratic and delegating style of leadership. It was also discovered that the educational background of social workers and their assistants has no bearing on job satisfaction as well as belonging to organizations providing stationary and ambulatory services.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121381
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.